Aeg­vii­du koo­lis söö­gi­toa ehi­tus

378
Anija vald.

Aeg­vii­du koo­lis al­ga­sid 15. ap­ril­lil ehi­tus­tööd. Koo­li­ma­ja 1. kor­ru­se­le te­hak­se muu­si­kak­las­sist söö­gi­tu­ba koos toi­du­ja­ga­mis­ko­ha­ga, koo­li­ma­ja viiak­se maa­küt­te­le. Mul­lu su­vel ot­sus­tas EAS eral­da­da sel­leks 106 741 eu­rot. Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke või­tis OÜ Zep­parth, tööd lä­he­vad maks­ma 113 704 eu­rot. Aeg­vii­du koo­li­pe­re käis se­ni lõu­nat söö­mas las­teaias. Kui 2 aas­tat ta­ga­si ava­ti las­teaias uus rühm, ei jää­nud eral­di söö­gi­toa jaoks ruu­mi, koo­li­las­te­le ha­ka­ti las­teaia­köö­gis val­mis­ta­tud lõu­nat ser­vee­ri­ma Pii­be koh­vi­kus. Koo­li re­mon­di käi­gus ehi­ta­tak­se tu­le­va­se söö­gi­toa­ga sa­mas tii­vas üm­ber ka tei­sed ruu­mid, me­too­di­ka­toast saab di­rek­to­ri ka­bi­net ja di­rek­to­ri prae­gu­sest ka­bi­ne­tist õpe­ta­ja­te tu­ba. Ani­ja val­la ma­jan­dus­spet­sia­lis­ti Enn Pun­ga sõ­nul ehi­tus õp­pe­tööd ei se­ga, muu­si­ka­tun­de viiak­se lä­bi saa­lis, va­ja­du­sel rah­va­ma­jas. Koo­li üle­vii­mist maa­küt­te­le alus­ta­tak­se su­vel. Ehi­tus­töö­de lõpp­täh­taeg on 26. au­gust.