Abivahendite süsteemi korraldusest

1554

Sotsiaalkindlustus­amet

Alates 1. jaanuarist 2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriigis blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:

 •  kuni 18aastane laps;
 •  kuni 18aastane puudega laps;
 •  18-63aastane tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 protsenti või enam;
 •  18aastane ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitse­abivahendite ostuks;
 • 18aastane tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
 • 63aastane ja vanem vanaduspensioniealine isik;
 •  rinnaproteesi ostmiseks;
 •  isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
 • silmaproteesi ostmiseks.
 • Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema
 • kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 1. jaanuari 2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
 • välismaal õppiva 18-26aastase isiku puhul ka koolitõend;
 • klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on õigus pöörduda abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 1. jaanuarist.
Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule postiga järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa
–  saadud järjekorrateate,
–  isikut tõendava dokumendi,
–  isikliku abivahendi kaardi,
–  arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorrateate ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigilt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus isik taotleb

 • omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus ja tõend toimetulekutoetuse maksmise kohta);
 • uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
 • abivahendit, mis puudub riigilt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
 • abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • erimenetlust mõnel muul juhul.

Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel 1. jaanuarist ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada postiga, e-postiga või klienditeeninduses. Juhul, kui isik vajab abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda Astangu keskkonnakohanduste ja abivahendite teabekeskusesse telefonill 687 7231 või meiliaadressil kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste käigus eksperte (näiteks Astangu keskkonnakohanduste ja abivahendite teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale postigal, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mittekooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri allkirjastatud määruse riigilt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab info@sotsiaalkindlustusamet.ee; abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee;
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon 16106

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelKehra gümnaasiumi tulevik selgub jaanuaris