25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot

678
2009. aas­tal täie­nes Keh­ra ko­man­do ma­si­na­park roo­mi­kau­to­ga Band­vagn-206, mil­lest on suur abi näi­teks met­sa­tu­le­kah­jul.

AI­VAR KA­RI,

Keh­ra ko­man­do pea­lik

Al­gus Sõ­nu­mi­too­jas nr 5.

Keh­ra ko­man­do ar­gi­päe­va la­hu­ta­ma­tu osa on har­ju­tu­sed, mis ai­ta­vad pääst­ja­tel reaal­se­te õn­ne­tus­te kor­ral säi­li­ta­da ra­hu ja kai­net meelt ning kes­ken­du­da olu­li­si­ma­le. Üks sel­li­ne oli iga-aas­ta­ne si­se­tu­le­kah­ju si­mu­laa­to­ri har­ju­tus, mis toi­mus spet­siaal­selt sel­leks kok­ku mon­tee­ri­tud kon­tei­ne­ri­tes. Si­mu­laa­to­ri la­gi ja sei­nad kae­ti osa­li­selt põ­lev­ma­ter­ja­li­ga, pis­te­ti „tu­li rääs­tas­se” ning pääst­jad si­se­ne­sid inst­ruk­to­ri­te ju­hen­da­mi­sel hin­ga­mi­sa­pa­raa­di­ga suit­su ja tuld täis õp­pe­ruu­mi, kus said va­he­tult jäl­gi­da tu­le­kah­ju aren­gue­tap­pe ning har­ju­ta­da si­se­tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mist.

2005. aas­ta al­gu­ses ühen­da­ti Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tus ning Tal­lin­na tu­le­tõr­je- ja pääs­tea­met, muu­tus pääs­te­tee­nis­tu­se juht­kond. Sa­ma aas­ta suur­sünd­mu­seks ku­ju­nes ga­raažipõ­ran­da va­la­mi­ne. Ko­gu va­rus­tus, mis oli aas­ta­te­ga ko­gu­ne­nud, tu­li ga­raažist väl­ja tõs­ta. Li­sa­töö me­hi ei mor­jen­da­nud, ku­na sil­me ees te­ren­das uus ja si­le põ­rand. Kui ehi­ta­jad õh­tul lõ­pe­ta­sid, ka­su­ta­sid me­hed ehi­ta­ja­te teh­ni­kat, et ga­raažie­si­ne saaks veel­gi suu­rem ja si­le­dam. Töö­de lõ­pus sel­gus, et be­too­ni jääb üle. Ka­su­ta­si­me või­ma­lust ja te­gi­me kor­da ka ko­man­do pa­raad- ning ta­gauk­see­si­sed. Põ­ran­da val­mi­mi­se­ga tek­kis pääst­ja­te­le li­saü­le­san­ne – iga­ree­de­ne ga­raažipõ­ran­da pe­se­mi­ne. Li­saks põ­ran­da pu­has­ta­mi­se­le kont­rol­li­tak­se ning kor­ras­ta­tak­se igal ree­del ka ko­gu pääs­te­teh­ni­ka ja -va­rus­tus.

2005. aas­ta al­gu­ses val­mis Keh­ras spor­di­hoo­ne, mil­le ehi­tu­sest jäi üle sei­na­pa­nee­le. Väärt ma­ter­ja­li ei saa­nud las­ta rais­ku min­na. Soo­jus­ta­si­me pa­nee­li­de­ga ga­raaži ta­gu­mi­sed uk­sed, mi­da ei ka­su­ta­tud. 

2006. aas­tal möl­las suur met­sa­tu­le­kah­ju Põh­ja-Kõr­ve­maa maas­ti­ku­kait­sea­lal. Kus­tu­ta­mi­seks ku­lus kaks nä­da­lat, hä­vis li­gi 700 hek­ta­rit met­sa.

Tu­le­ne­valt suu­rest tu­leõn­ne­tus­tes huk­ku­nu­te ar­vust, alus­tas pääs­tea­me­tis 2006. aas­tal tööd en­ne­tus­bü­roo osa­kond. Sa­mal aas­tal asu­ti riik­li­kult vii­ma el­lu tu­leo­hu­tusp­ro­jek­te.

2007. aas­ta al­gu­ses alus­tas tööd pääs­tea­la in­fo­te­le­fon 1524 ning Keh­ra pääs­te­ko­man­do te­gi Ani­ja val­las esi­me­sed ko­du­nõus­ta­mi­sed. Järg­ne­va­tel aas­ta­tel on nen­de arv ai­na kas­va­nud, li­saks hak­ka­si­me te­ge­le­ma tu­leo­hu­tusp­ro­jek­ti­de­ga las­teae­da­des ja koo­li­des. Õpe­ta­me ohuo­lu­kor­ras käi­tu­mist ehk kui­das tea­vi­ta­da õn­ne­tu­sest häi­re­kes­kust, kui­das käi­tu­da, kui öö­sel hak­kab töö­le suit­suan­dur, mil­list „lõ­ri­nat“ teeb hin­ga­mi­sa­pa­raa­ti lü­li­tu­nud pääst­ja, mis on pääs­teau­to kap­pi­des ja nii eda­si.

2007. aas­ta al­gu­ses an­ti ko­man­do kä­su­tus­se Vol­vo paak­au­to. Mees­te val­mis­ta­tud Ura­li ka­su­ta­ti eda­si met­sa­tu­le­kah­ju­de kus­tu­ta­mi­sel. Sa­mal aas­tal sai­me ga­raaži uue val­gus­tu­se ning pa­pist ja hõ­be­pa­be­rist kup­lid va­he­ta­ti väl­ja stan­dar­di­te­le vas­ta­va­te la­hen­dus­te­ga.

Kui pääs­tea­met soe­tas 2007. aas­tal 20 uut pääs­teau­tot Poo­la fir­malt „Wawr­zas­zek“, sai Keh­ra ko­man­do  esi­me­se pro­to­tüü­bi. Ku­na mu­de­lil olid ta­va­pä­ra­sest suu­re­mad rat­tad, mis pa­ran­da­sid lä­bi­ta­vust maas­ti­kul, so­bis au­to mei­le suu­re­pä­ra­selt. Meie va­na Mer­ze­des ja uus põ­hiau­to eri­ne­sid na­gu öö ja päev. Ku­lus mi­tu kuud, et me­hed au­to­ga har­juk­sid – uus oli nii va­rus­tus, kui ka sel­le paik­ne­mi­se loo­gi­ka kap­pi­des, uued olid re­de­lid au­to­ka­tu­sel ja uus oli ka pum­ba­süs­teem. Kui „mer­sul“ töö­tas pump kraa­ni­de ja kan­gi­de­ga, siis uuel au­tol tu­li tööd te­ha õi­gel ajal ja õi­ges jär­je­kor­ras va­ju­ta­tud nup­pu­de abil.

2008. aas­ta al­gu­ses muu­de­ti pääst­ja­te töö­kor­ral­dust ning keh­tes­ta­ti 12tun­ni­sed va­he­tu­sed – kaks va­he­tust päe­val, kaks öö­sel, see­jä­rel ne­li va­ba päe­va. Kui ar­va­ti, et nüüd saab pääst­ja roh­kem pu­ha­ta, siis prak­ti­ka tões­tas vas­tu­pi­dist. Ku­na va­he­tus lõp­pes õh­tul kell ka­hek­sa, ei ol­nud kau­ge­mal ela­va­tel mees­tel mõ­tet ko­ju sõi­ta, et järg­mi­sel hom­mi­kul jäl­le ta­ga­si tul­la, see­tõt­tu öö­bi­ti pe­rest ee­mal ko­man­dos. Mees­te töö­le tu­le­mi­se ja töölt mi­ne­mi­se ku­lud nel­ja­kor­dis­tu­sid ja te­ki­ta­sid nii­gi ma­da­la­pal­ga­lis­tes pääst­ja­tes aru­saa­ma­tust, ise­gi trot­si. Pal­jud ko­ge­nud me­hed lah­ku­sid. Lah­ku­jaid oli ka Keh­ra ko­man­dos ja har­vad ei ol­nud päe­vad, mil pääs­teau­to sõi­tis väl­ja­kut­se­le vaid ka­he me­he­ga.

2009. aas­tal sai­me ko­man­do­le roo­mi­kau­to Band­vagn-206. Sel­le­le pai­gal­da­ti mul­ti­lift-süs­teem, mil­le­ga sai ma­sin taa­ra­va­he­ta­mi­se või­me­ku­se – suu­re­ma­tel sünd­mus­tel, näi­teks met­sa­tu­le­kah­ju­del, saab kee­ru­li­sel maas­ti­kul va­rus­tu­se koos mees­kon­na­ga kii­res­ti va­ja­lik­ku punk­ti toi­me­ta­da.            

Järgneb.