2. jaa­nua­rist oma­va­lit­sus­tes vä­hem ela­nik­ke

605

Seo­ses rah­vas­ti­ku­re­gist­ri sea­du­se muut­mi­se­ga pole 2. jaa­nua­rist enam oma­va­lit­su­ste re­gist­ris ini­me­sed, kes olid sin­na kir­ju­ta­tud val­la või lin­na täp­su­se­ga. Ani­ja val­las vä­he­nes ela­ni­ke arv sel­le tõt­tu 83, Kuu­sa­lu val­las 77, Raa­si­ku val­las 47 ja Lok­sa lin­nas 48 ini­me­se võr­ra. Esial­gu pi­di sea­du­se­muu­da­tus hak­ka­ma keh­ti­ma 1. jaa­nua­rist, kuid oleks oma­va­lit­sus­te jaoks tä­hen­da­nud sel aas­tal olu­list tu­lu­mak­su ja ta­san­dus­fon­di lae­ku­mi­se vä­he­ne­mist, ar­ves­ta­mi­se alu­seks võe­tak­se ela­ni­ke arv oma­va­lit­su­ses 1. jaa­nua­ri sei­su­ga. „Muu­da­tus hoiab ära ne­ga­tiiv­se mõ­ju oma­va­lit­su­se 2019. aas­ta ee­lar­ve­le ja an­nab ae­ga juur­de, et te­ge­le­da nen­de ini­mes­te tea­vi­tu­se­ga, kel­le elu­ko­ha­and­me­te keh­ti­vus lõ­peb,“ on sea­du­se­ se­le­tus­kir­jas.