Volikogu alga­s Aeg­vii­du ale­vi üldp­la­nee­ring

968

Jaanuaris ot­sus­tas Anija vallavolikogu al­ga­ta­da val­la üldp­la­nee­rin­gu osa­na Aeg­vii­du ale­vi üldp­la­nee­rin­gu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeering hõl­mab 11,97 ruut­ki­lo­meet­ri suu­ru­st Aeg­vii­du ale­vit ning selle koostab OÜ Hend­rik­son ja Ko, kes teeb ka ko­gu Ani­ja val­la üld­pla­nee­rin­gut.

Ani­ja val­la uus üldp­la­nee­ring al­ga­ta­ti 27. au­gus­til 2015. aas­tal ning sel­le eel­nõu on enam-vä­hem val­mis vas­tu­võt­mi­seks, kuid val­laar­hi­tek­ti In­ga Vai­nu sõ­nul sel­le­ga ei kii­rus­ta­ta, oo­da­tak­se, ku­ni ka Aeg­vii­du üldp­la­nee­rin­gu­ga jõu­tak­se sa­ma kau­ge­le, see­jä­rel pla­nee­rin­gud lii­de­tak­se ning ko­gu uue val­la üldp­la­nee­ring pan­nak­se koos ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le.

„Pä­rast hal­dus­ter­ri­to­riaal­set re­for­mi pea­vad lii­tu­nud oma­va­lit­su­sed üldp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­ma aas­ta ning keh­tes­ta­ma kol­me aas­ta jook­sul. Meie al­ga­ta­si­me Aeg­vii­du üldp­la­nee­rin­gu just see­tõt­tu nii kii­res­ti, et Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu te­ge­mi­ne käib, Aeg­vii­du osa saame li­sa­da le­pin­gus­se sa­ma koos­ta­ja­ga ning lõ­pe­ta­da val­la üldp­la­nee­rin­gu ik­ka­gi va­rem kok­ku­le­pi­tud ajal – le­pin­gu jär­gi on täh­taeg 2019. aas­ta det­sem­ber,“ rää­kis In­ga Vai­nu.

Ta li­sas, pla­nee­rin­gu koos­ta­ja pi­das reaal­seks, et ka Aeg­vii­du pla­nee­rin­gu­ga jõu­tak­se sel­leks ajaks val­mis, ku­na on tun­du­valt väik­sem, Aeg­vii­du moo­dus­tab Ani­ja val­la ter­ri­too­riu­mist vaid 2,5 prot­sen­ti.
Kaks aas­tat ta­ga­si loodi üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks val­la­va­lit­su­se juur­de töö­rühm. Nüüd on ka­vas sel­le koos­sei­su muu­ta, li­sa­da ka Aeg­vii­du ini­me­si. Kui Hend­rik­son ja Ko on koos­ta­nud Aeg­vii­du pla­nee­rin­gu koh­ta esialg­se es­kii­si ning töö­rühm nen­de­ga tut­vu­nud, on ka­vas ava­lik aru­te­lu. In­ga Vai­nu üt­les, et ilm­selt te­hak­se sa­mal ajal ko­gu val­la üldp­la­nee­rin­gu koh­ta ka Keh­ras veel üks aru­te­lu, kus tut­vus­ta­tak­se va­he­peal muu­tu­nud põ­hi­mõt­teid.

„Meil on uus et­te­pa­nek ha­jaa­sus­tu­ses ela­muk­run­ti­de suu­ru­si üld­se mit­te mää­ra­ta, vaid jät­ta ül­di­seks põ­hi­mõt­teks, et ehi­ta­da võib vas­ta­valt ole­ma­so­le­va­le asus­tusst­ruk­tuu­ri­le,“ lau­sus val­laar­hi­tekt.

Ani­ja val­la keh­ti­va üld­pla­nee­rin­gu jär­gi peab ha­ja­asus­tu­ses ole­ma ela­muk­run­di mi­ni­maal­ne suu­rus 2 hek­ta­rit, uue pla­nee­rin­gu te­ge­mi­se käi­gus pa­ku­ti väl­ja, et sel­le ase­mel võiks keh­tes­ta­da hoo­pis hoo­ne­te mi­ni­maal­sed va­he­kau­gu­sed: „Ku­na olid eri­ne­vad ar­va­mu­sed, kas hoo­ne­te va­he­kau­gu­sed peak­sid ole­ma 75 meet­rit, 100 meet­rit või veel roh­kem, ot­sus­ta­si­me, et ei pa­ne pla­nee­rin­gus­se kind­laid numb­reid, vaid põ­hi­mõt­te – läh­tu­ma peab ole­ma­so­le­vast asus­tusst­ruk­tuu­rist. See tä­hen­dab, et kui lä­he­du­ses on suur met­sa­mas­siiv ja 500 meet­ri kau­gu­sel po­le üh­te­gi hoo­net, ei saa sin­na ehi­ta­da.“

In­ga Vai­nu mär­kis, et vii­ma­sel ajal on pal­ju­de sea­dus­te­ga an­tud või­ma­lus te­ha põh­jen­da­tud kaa­lut­lu­sot­su­seid, ka Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu­ga soo­vi­tak­se min­na sa­ma teed.

„Alu­seks võe­tak­se eel­kõi­ge piir­kon­nas väl­ja­ku­ju­ne­nud hoo­nes­tus,“ li­sas ta.