Võit­ja loeb!

474

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu on ne­li su­ve kor­ral­da­nud las­te­le raa­ma­tu­te lu­ge­mi­se võist­lust, kus tä­na­vu said osa­le­da ko­gu val­la lap­sed.

Kui­gi sel aas­tal võis loo­si­ga sat­tu­da mõ­ni raa­mat, mis lu­ge­ja­le ei meel­di­nud, oli vä­he neid, kes jät­tis võist­lu­se „ko­hus­tus­li­ku kir­jan­du­se“ tõt­tu poo­le­li. Lap­sed tun­nis­ta­sid, et sun­di­sid end lõ­pu­ni lu­ge­ma ka raa­ma­tuid, mis hu­vi­ta­vad ei tund­nud. Nei­le meel­dib võis­tel­da ning ka või­ta. Tä­na­vu­se su­ve­lu­ge­mi­se ni­mi oli­gi „Võit­ja loeb!“ Na­gu raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad kin­ni­ta­sid – võit­sid kõik, kes lu­ge­sid su­vel lä­bi kas­või mõ­ne raa­ma­tu. Kuid Raa­si­ku val­las on pal­ju lap­si, kes lu­ge­sid su­ve­va­hea­jal lä­bi küm­me või ko­gu­ni mi­tu­küm­mend raa­ma­tut.

Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu tun­dub ole­vat leid­nud võ­lu­vit­sa, kui­das pan­na lap­sed raa­ma­tu­te vas­tu hu­vi tund­ma. Sel­lest ko­ge­mu­sest ta­sub õp­pi­da.

Eelmine artikkelAni­ja val­la ta­ris­tus­pet­sia­lis­tiks 6 soo­vi­jat
Järgmine artikkelEDA-MAI TAM­MIS­TE on Ees­ti aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hi no­mi­nent