Vii­ma­ne miil – teh­no­loo­gi­li­ne al­ter­na­tii­vi lin­nae­lu­le

1116

Ur­ve Pa­lo, et­te­võt­lus- ja in­fo­teh­no­loo­gia­mi­nis­ter

Iga päev ot­sus­tab um­bes küm­me Ees­ti ini­mest oma se­ni­sest ko­du­kan­dist lah­ku­da ja elu Tal­lin­nas sis­se sea­da. Sa­mal ajal või­mal­dab teh­no­loo­gia jär­jest enam ol­la asu­ko­hast sõl­tu­ma­tu, tee­ni­da lei­ba suur­test kes­kus­test ee­mal. Üli­kii­re ja tas­ku­ko­ha­ne in­ter­net po­le aga kau­gelt­ki igas­se Ees­ti nur­ka jõud­nud. On sel­ge, et kaa­saeg­ne töö- ja et­te­võt­lus­kesk­kond, na­gu ka ko­gu muu eluo­lu, eel­da­vad pü­si­va ja kii­re in­ter­ne­ti kät­te­saa­da­vust. Vii­ma­se puu­du­mi­ne on üks põh­ju­seid, miks ini­me­sed hää­le­ta­vad jal­ga­de­ga ja ko­li­vad maalt ära, pea­mi­selt Tal­lin­nas­se. Kui ena­mi­kes maa­kon­da­des ela­ni­ke arv ka­ha­neb, siis pea­lin­nas see ai­na kas­vab. Tä­na­vu mais üle­tas tal­lin­las­te arv rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel ju­ba 450 000 pii­ri.

Nii on­ el­lu kut­su­tud vii­ma­se mii­li pro­jekt, et viia in­ter­ne­ti töö­kin­del pü­siü­hen­dus pea­lin­nast väl­ja, aren­da­da  maa­piir­kon­da­des et­te­võt­lust, toe­ta­da ko­ha­lik­ku elu. Va­he­tult en­ne jaa­ni­päe­va kuu­lu­tas ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­rium väl­ja kon­kur­si, et lei­da sü­gi­seks et­te­võ­te, mis hak­kab rii­gi toe­tu­se na­jal ra­ja­ma kii­reid in­ter­ne­tiü­hen­du­si piir­kon­da­des­se, ku­hu era­sek­tor järg­ne­va 5 aas­ta jook­sul mui­du ei in­ves­tee­riks. Toe­tu­se ko­gu­suu­rus on 20 mil­jo­nit eu­rot.

Kui Ees­ti ta­hab ol­la tõe­li­ne e-riik, siis peab kii­re in­ter­net jõud­ma iga­le poo­le, kus pü­si­valt ela­tak­se. Vas­ta­sel ju­hul muu­tu­me e-lin­naks, kus kva­li­teet­se in­ter­ne­ti saa­mi­seks tu­leb min­na lin­na­des­se. Prae­gu on Ees­tis kok­ku 324 000 kin­nis­tut, neist 82 000 ehk 25 prot­sen­ti omab vas­ta­valt Teh­ni­li­se Jä­re­le­val­ve Ame­ti kaar­dis­tu­se­le kaa­bel­võr­gu näol sta­biil­set ja kii­ret in­ter­net­ti. 25 prot­sen­ti kin­nis­tuid ei tä­hen­da 25 prot­sen­ti ko­du­sid, ku­na iga kor­ter­ma­ja, mil­lest suu­re­ma­tes elab sa­du ini­me­si, loe­tak­se üheks kin­nis­tuks.  Poo­led neist 82 000 aad­res­sist asu­vad lin­na­des, lin­nai­ni­mes­tel po­le reeg­li­na in­ter­ne­ti­ga nii suurt mu­ret, eri­ti kui ar­ves­ta­da era­sek­to­ri lä­hiaas­ta­te in­ves­tee­rin­gup­laa­ni­de­ga.

Ees­seis­va viie aas­ta jook­sul on et­te­võt­ted lu­ba­nud pa­ran­da­da li­gi 70 000 aad­res­si in­ter­ne­tiü­hen­du­se kva­li­tee­ti ole­ma­so­le­vaid võr­ke uuen­da­des või uu­si võr­ke ra­ja­des. Sa­mas oleks riik­li­ku sek­ku­mi­se­ta 5 aas­ta pä­rast en­di­selt um­bes 165 000 aad­res­si kii­re in­ter­ne­ti pü­siü­hen­du­se­ta.

See­pä­rast pa­neb riik era­sek­to­ri­le õla al­la, ai­tab kii­ret in­ter­net­ti viia ka nen­de ha­ja­asus­ta­tud piir­kon­da­de ma­ja­pi­da­mis­te ja et­te­võ­te­te­ni, kus aas­ta­ring­selt ela­tak­se või te­ge­le­tak­se et­te­võt­lu­se­ga, aga era­sek­tor omal init­sia­tii­vil ei lä­heks. Har­ju­maa seis on muu Ees­ti­ga võr­rel­des pa­rem, ent ka Tal­lin­na lä­hiümb­rus­se ja­gub val­geid lai­ke. Ol­gu väl­ja too­dud mõ­ned ar­vud: Har­ju­maa 91 419 kin­nis­tust oli veeb­rua­ri sei­su­ga kor­ra­lik ne­tiü­hen­dus 32 065 aad­res­sil ja 29 402 pu­hul ka­vat­se­sid era­fir­mad in­ves­tee­rin­guid te­ha. 30 504 kin­nis­tut oli aga kae­tud „val­ge ala­ga,“ kus kva­li­teet­ne ne­tiü­hen­dus kas puu­dus või jäi al­la 30 me­ga­bit­ti se­kun­dis või siis ei ol­nud era­sek­to­ril ka­vas sin­na in­ves­tee­ri­da. Kok­ku hõl­mas val­ge ala 33 prot­sen­ti Har­ju­maa kin­nis­tu­test.

Vii­ma­se mii­li võr­gu­ga lii­tu­mi­ne lä­heb ini­mes­te­le maks­ma mak­si­maal­selt 200 eu­rot. On veel va­ra lii­tu­mi­sa­val­du­si saa­ta, nen­de­ga hak­kab sü­gi­sel te­ge­le­ma kon­kur­si võit­nud et­te­võ­te. Kon­kur­sil osa­le­mi­se täh­taeg ku­kub et­te­võ­te­te­le 14. sep­temb­ril ja toe­tust saab mak­si­maal­selt ka­su­ta­da viis aas­tat. Sel­le aja jook­sul peab võit­ja lu­ba­tud hul­gal võr­gu­ühen­du­si püs­ti pa­ne­ma.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Elek­tri kin­k Pee­te­li ki­ri­kule
Järgmine artikkelLüü-Türr esi­nes Lä­tis Bal­ti­ca fes­ti­va­lil