Vas­tus MAIT KRÖÖNST­RÖ­MI vas­tus­kir­ja­le Kol­ga staa­dio­ni koh­ta

1280

Mait Kröönst­rö­mi vas­tus­kir­ja­le, mis il­mus eel­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas, oli il­mu­mi­se het­keks te­ge­li­kult ju­ba kir­ja­li­kult vas­ta­tud ja saa­de­tud ka vas­tu­väi­ted. Mi­nul pol­nud kor­da­gi plaa­ni sel­le kir­ja­va­he­tu­se­ga mee­dias­se jõu­da ega oo­da­nud, et se­da tee­vad ka val­la esin­da­jad. Ku­na nen­de­pool­ne ki­ri siis­ki il­mus, siis on kor­rekt­ne ka mi­nu vas­tu­väi­ted siin ära tuua. Alg­ne vas­ta­mi­se vorm (vas­tu­sed olid lõi­ku­de va­hel) ei või­mal­da le­hes täis­ma­hus trük­ki­mist, see­tõt­tu on all­pool olev tekst re­fe­ree­ri­tud ku­jul.

Lp Mait Kröönst­röm

Hoo­li­ma­ta Teie kor­du­va­test vii­de­test, et olen osa­le­nud min­gis po­lii­ti­li­ses so­pa­loo­pi­mi­ses, võin kin­ni­ta­da, et ei kuu­lu üh­te­gi va­li­mis­lii­tu ega par­teis­se. Mi­nu ja hoo­le­ko­gu teis­te liik­me­te hu­vid on seo­tud ai­nult õpi­las­te heao­lu­ga. Aru­pä­ri­mi­se val­da koos­ta­sin mi­na, Ene Vald­mann. Se­da näi­tab ka mi­nu ni­mi kir­ja lõ­pus. Ka ei ole ma kir­ju­ta­nud üh­te­gi ar­tik­lit ku­hu­gi mee­di­väl­jaan­des­se ning veel vä­hem Teid isi­ku­li­selt kri­ti­see­ri­nud. Siis­ki on krii­ti­ka koos­tööp­rot­ses­si loo­mu­lik osa. Se­da eri­ti ame­tis, kus ot­su­sed puu­du­ta­vad pal­ju­sid.

Mi­nu ko­hus­tu­sed ei seis­ne ai­nult Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees ole­mi­ses, vaid oman ka muid töö­ko­hus­tu­si. See­tõt­tu ree­del koo­li­le edas­ta­tud soov te­ha es­mas­päe­val koh­tu­mi­ne tões­ti mi­nu ajag­raa­fi­kus­se ei mah­tu­nud. Sa­mas on ame­tia­la­selt kor­rekt­ne vas­ta­ta kir­ja­li­ku­le pöör­du­mi­se­le nii-või-naa kir­ja­li­kult.

Teie vas­tus­kir­jas vii­da­tud „Tõ­nu Am­mu­saa­re joo­nis“ ku­va­ti esi­me­sel staa­dio­ni­tee­ma­li­sel koo­so­le­kul sei­na­le pä­rast kor­du­vaid soo­via­val­du­si koos­o­le­kul osa­le­ja­telt. Liht­salt soo­vi­ti, et mi­da­gi ka jut­tu il­lust­ree­riks. Koo­li di­rek­tor te­gi se­da vas­tu­meel­selt ja kor­das mi­tu kor­da, et see po­le pro­jekt, mil­lest jutt hak­kab ole­ma. Hoo­li­ma­ta se­ga­du­sest, mi­da see joo­nis esial­gu te­ki­tas, said vä­he­malt ena­mik ko­ha­lo­li­jaid sel­lest nii ka aru. See­ga ei saa sel­le pro­jek­ti pu­hul rää­ki­da min­gist roo­sast unis­tu­sest. Kõik tead­sid, et alus­ta­tak­se puh­talt le­helt ja see­tõt­tu moo­dus­ta­ti ka töög­rupp. Kui Teie väi­da­te, et oli­te kaa­sa­mi­se ja töög­ru­pi au­tor, siis kui­das ei seis­nud Te esi­me­sel koo­so­le­kul jõu­tud üks­meel­se ar­va­mu­se eest, et ra­ha­sid ka­su­ta­tak­se eel­kõi­ge koo­li va­ja­du­si ar­ves­ta­des? Ena­mik koo­so­le­ku pro­to­kol­li­dest ka­jas­ta­vad koo­li sea­tud läh­teü­le­san­deid. Teil peaks ole­ma nen­de­le va­ba li­gi­pääs. Val­la­va­lit­su­sel on ole­mas ka ko­gu kir­ja­va­he­tus.

Jah, alg­se 100 000 eu­ro pla­nee­ri­mis­se ei ol­nud tões­ti kaa­sa­tud hoo­le­ko­gu ega ko­gu­kon­da. Kool siis­ki eel­das, et aas­ta­te­pik­ku­ne soov Kol­ga staa­dio­nit re­no­vee­ri­da on lõ­puks vil­ja kand­nud. Kas tões­ti as­jao­lu, et ko­ha­lik rah­vas saab spor­ti­da ja õh­tul val­gus­ta­tud alal jooks­mas käia, män­gi­da staa­dio­ni kes­kel eri­ne­vaid pal­li­män­ge, po­leks ko­ha­li­ke­le ol­nud pii­sav li­sand­väär­tus. Kal­lis ja stan­dar­di­te­le vas­tav jalg­pal­li­väl­jak tun­dub ilm­sel­ge liial­du­se­na nii väi­ke­se ko­ha jaoks. Ka pol­nud töög­ru­pi esin­da­ja­tel kor­da­gi ol­nud aru­saa­ma, et as­ja­ga on „tu­li ta­kus”. Pi­gem soo­vi­ti eta­pi­vii­si­list aga jät­ku­suut­lik­ku la­hen­dust.

03.10.2018 koo­so­lek ei toi­mu­nud mit­te val­la­pool­sel al­ga­tu­sel, vaid põh­ju­sel, et hoo­le­ko­gu te­gi koo­lis toi­mu­nud hoo­le­ko­gu koo­so­le­kul pöör­du­mi­se val­la esin­da­ja­le Anu Kirs­ma­ni­le. And­si­me tea­da, et hoo­le­ko­gu ja staa­dio­ni töö­rühm soo­vib koh­tu­da val­la­va­ne­ma­ga, sest me po­le saa­nud vas­tu­seid kir­ja­li­kult esi­ta­tud kü­si­mus­te­le. 3. ok­toob­ri koos­ole­kul ei ol­nud min­git „ühist soo­vi” kii­res­ti eda­si min­na. Pi­gem oli koo­li esin­da­ja­tel mu­re ebaõn­nes­tu­nud pro­jek­ti pä­rast. Ju­ba koo­so­le­ku al­gu­ses and­sid too­kord­se val­la­va­lit­su­se esin­da­jad tea­da, et muu­ta po­le enam mi­da­gi. Asi on ot­sus­ta­tud ja ai­nu­ke muu la­hen­dus on han­ge tü­his­ta­da. Töö­gru­pi hu­vi see­vas­tu oli saa­da hea lõpp­tu­le­mus – se­da ise­gi siis, kui ko­gu prot­sess pi­ke­malt väl­taks. Kol­ga lap­sed ei ole saa­nud ju­ba üle 10 aas­ta nor­maal­selt spor­ti­da – see mõ­ni li­sa­kuu ei oleks enam mi­da­gi muut­nud. Jook­su­ra­ja sund­sei­sus ra­has­ta­mi­ne ei ole kind­las­ti ko­ha­li­ke­le rõõ­muuu­dis. Kaht­len küll, et me too­kord seal ka sel­list mul­jet jät­si­me. Ise­ra­has­ta­mi­ne sai väl­ja pa­ku­tud või­ma­li­ku va­rian­di­na, mit­te see ei ol­nud kõi­ki­de ühi­ne nõu­so­lek.

Mis puu­tub 3. ok­toob­ri koos­o­le­kul äh­var­da­mis­se, siis meie­ga val­la­ma­jas kok­ku­saa­mi­sel ol­nud hoo­le­ko­gu, töög­ru­pi ja koo­li esin­da­jad said kõik proua Sa­lu üt­le­mis­test üh­te­moo­di aru: staa­dio­ni­rin­gi ei tu­le – sel­leks po­le ra­ha, kui ei so­bi, siis ei tee üld­se. Kui nüüd tões­ti kõik need 8 ini­mest said va­les­ti aru, siis äk­ki oli vi­ga siis­ki üt­le­jas? Lau­set: „Ma saan aru, et se­da staa­dio­nit siis po­le tei­le va­ja,” on vä­ga kee­ru­li­ne teist­moo­di mõis­ta.   

Ka ei saa tõ­si­selt võt­ta eel­mi­se val­la­va­lit­su­se teh­tud vii­teid, et nad on omalt poolt tei­nud kõik, et MTÜ Kol­ga Sport saaks oma­pool­se muu­de­tud pro­jek­ti­ga kii­res­ti eda­si min­na. Alus­tu­seks las­ti koo­lil ta­su­da pro­jek­ti­muu­da­tu­se eest. Ku­na ju­ba al­gu­ses sai ot­sus­ta­tud, et te­hak­se täis­la­hen­dus­te­ga pro­jekt (ehi­tus­töid teos­ta­tak­se vas­ta­valt või­ma­lus­te­le ja eta­pi­li­selt) ning sel­le­ga hoi­tak­se tu­le­vi­kus pro­jek­ti muu­da­tus­telt ra­ha kok­ku, siis oleks kor­rekt­ne ol­nud see muu­da­tus ta­su­da val­la ee­lar­vest. Oma 28.11. ot­su­sest MTÜd ei tea­vi­ta­tud, kui­gi sel­le esin­da­jad olid pa­lu­nud kor­du­valt kir­ja­lik­ku kin­ni­tust oma te­ge­vu­se­le. Sel­le is­tun­gi pro­to­koll il­mus val­la le­he­le suu­re hi­li­ne­mi­se­ga. Ka ja­gas too­kord­ne val­la­va­nem te­le­fo­ni teel ob­jek­ti ehi­ta­ja­le soo­vi­tu­si sõl­mi­da le­ping MTÜ­ga Kol­ga Sport ju­ba en­ne 28.11 toi­mu­nud val­la­va­lit­su­se is­tun­git. Sel­li­sed soo­vi­tu­sed pol­nud kah­juks sea­dus­te­ga koos­kõ­las. Nii võiks igaüks tel­li­da ehi­tus­töid võõ­ral maal.

Mil­leks hal­vus­ta­da Kol­ga Spor­di väl­ja­pa­ku­tud jook­su­ra­da, kui vä­hen­da­tud mõõt­me­tes staa­dion ei oleks ühe­gi kat­te­ga 400 meet­rit pikk. Kas val­la­va­lit­su­se pro­jek­tis pa­ku­tud, jalg­pal­li­väl­ja­ku be­too­nää­re­ki­ve mit­mes ko­has üle­tav „maas­ti­kul jook­su­ring” oli roh­kem nõue­te­le vas­tav kui kor­ra­lik tar­taan­ra­da. Õp­pe­ka­va tões­ti ei näe et­te jook­su­rin­gi, aga näeb et­te as­ju, mi­da õpi­la­ne peab suut­ma ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nis täi­ta. Sin­na hul­ka kuu­lu­vad ka te­ge­vu­sed, mi­da saab lä­bi viia ai­nult staa­dio­ni­rin­gil.

Töög­ru­pi põ­hi­li­ne et­te­hei­de nüüd ju­ba eel­mi­se­le val­la­va­lit­su­se­le oli peaae­gu ole­ma­tu suht­le­mi­ne. 17.07 saa­tis val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu töög­ru­pi liik­me­te­le tut­vu­mi­seks staa­dio­ni uue pro­jek­ti. Hoo­li­ma­ta va­he­mi­kus 20.-29.07 töög­ru­pi osa­de liik­me­te (Ago Kat­vel, Erik Jär­vi, Vei­ko Sil­man, Sig­ne Tee­sa­lu) saa­de­tud vas­tu­väi­de­test ja ra­hu­lo­le­ma­tu­sest saa­bus val­la­va­ne­malt uus ki­ri al­les 30.07, kus sa­ma pro­jekt oli lõp­li­kult vor­mis­ta­tud. Sel­les kir­jas ei vas­ta­tud ühe­le­gi meie mu­re­punk­ti­le ja an­ti tea­da, et 08.08 kuu­lu­ta­tak­se väl­ja han­ge staa­dio­ni ehi­ta­mi­seks. 

Mil­li­ne oli sel­le töög­ru­pi mõ­te, kui see töög­rupp ei ole kaa­sa­tud lõp­li­ke läh­teü­le­san­ne­te koos­ta­mi­sel? See on­gi ju töög­ru­pi väl­ja­lõi­ka­mi­ne, kui töög­ru­pil po­le ai­mu­gi, mis sün­di­ma hak­kab. Töög­rupp osa­les arut­lusp­rot­ses­sis, mit­te ei tei­nud liht­salt et­te­pane­kuid. Vä­he­malt töög­ru­pi liik­med said oma rol­list sel­li­selt aru. Kui ra­ha oli mää­rav, siis kui­das lei­ti 100 000 li­sa­ra­ha uh­ke jalg­pal­li­väl­ja­ku jaoks?

Oma vas­tus­kir­jas vih­ja­te Te pi­de­valt töög­ru­pi-pool­se­le sol­va­mi­se­le, lai­ma­mi­se­le ja ar­vus­ta­mi­se­le. Ühe hoo­le­ko­gu­liik­me ar­va­mus­lu­gu ko­ha­li­kus le­hes ei to­hiks nüüd küll pi­da­da aja­kir­jan­dus­li­kuks lai­mu­kam­paa­niaks. Se­da enam, et uuen­dus­lik­ku val­la­va­lit­se­mist kiit­vad ar­tik­lid il­mu­sid eri­ne­va­tes ka­na­li­tes ju­ba iga­nä­da­la­se ti­he­du­se­ga. Ka on Are­nev Kuu­sa­lu Vald ise kut­su­nud ini­me­si oma Fa­ce­boo­ki voos aru­te­lu­le ja ar­va­must aval­da­ma. Kui ar­va­si­te, et Teid seal ai­nult kii­de­tak­se, siis kah­juks see po­le nii ja ei to­hiks­ki ol­la.

Lu­gu­pi­da­mi­se­ga
Ene Vald­mann,
Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees

Eelmine artikkelAni­ja val­las kõi­gi­le võrd­ne ra­nit­sa­toe­tus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la jõu­lu­toe­tus 326 pen­sio­nä­ri­le