Vana puur­kaev võib ta­kis­ta­da uue ra­ja­mist

2426

Ani­ja val­la kesk­kon­naa­met­nik soo­vi­tab kin­nis­tuo­ma­ni­kel kont­rol­li­da, kas nen­de puur­kae­vu­del on sa­ni­taar­kait­sea­la.

Eel­mi­se aas­ta lõ­pus sei­sis Ani­ja val­la üks kin­nis­tuo­ma­nik prob­lee­mi ees, kui taot­les puur­kae­vu te­ge­mi­seks ehi­tus­lu­ba ja sel­gus, et naa­ber­kin­nis­tul asub aian­du­sü­his­tu puur­kaev, mil­le sa­ni­taar­kait­sea­la on 50 meet­rit. See tä­hen­dab, et sel­le­le lä­he­ma­le kui 50 meet­rit uut puur­kae­vu te­ha ei to­hi.

Ani­ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ast­rid Pro­met üt­les, et te­gu on aas­ta­küm­neid va­na nõu­de­ga, mil­le jär­gi pan­di iga­le ra­ja­tud puur­kae­vu­le au­to­maat­selt 50 meet­rine sa­ni­taar­kait­set­soo­n. Nüüd on sea­dus­and­lus muu­tu­nud ning see nõue iga kae­vu pu­hul enam ei keh­ti, see­tõt­tu tu­leks uue­le kae­vu­le loa saa­mi­seks las­ta en­di­ne sa­ni­taar­kait­sea­la ära muu­ta.

Prae­gu keh­ti­va vee­sea­du­se jär­gi vee­haar­de­le sa­ni­taar­kait­sea­la ei moo­dus­ta­ta, kui vett võe­tak­se kae­vust vaid ühe kin­nis­tu tar­beks ning al­la 10 kuup­meet­ri öö­päe­vas. Kui puur­kae­vu ka­su­tab mi­tu kin­nis­tut, kuid vett võe­tak­se al­la 10 kuup­meet­ri öö­päe­vas ja se­da ka­su­tab ku­ni 50 ini­mest, mää­ra­tak­se sa­ni­taar­kait­se­alaks 10 meet­rit. Kui vett tar­bi­tak­se roh­kem kui 10 kuup­meet­rit ning põh­ja­ve­si on häs­ti kaits­tud, võib sa­ni­taar­kait­sea­la olla 30 meet­rit.

Ast­rid Pro­met rää­kis, et en­dis­tes aian­dus­koo­pe­ra­tii­vi­des teh­ti ena­mas­ti ko­gu piir­kon­na pea­le üks puur­kaev. Nüüd ka­su­ta­vad se­da vä­he­sed või ei ka­su­ta­ta üld­se ning su­ve­ma­ju era­mu­teks üm­be­re­hi­ta­vad ini­me­sed ta­ha­vad oma kin­nis­tu­le te­ha isik­lik­ke puur­kae­ve, kuid ta­ker­du­vad sa­ma probleemi taha – va­na kae­vu sa­ni­taar­kait­sea­la on 50 meet­rit.

„Puur­kae­vu­de ehi­tus­load tu­leb koos­kõ­las­ta­da kesk­kon­na­ame­ti­ga. Viie­küm­ne­meet­ri­ne sa­ni­taar­kait­sea­la võib ula­tu­da mit­me­le kin­nis­tu­le ning nen­de oma­ni­kud ei pruu­gi sel­le tõt­tu saa­da lu­ba puur­kae­vu ra­ja­mi­seks. Et kae­vu sa­ni­taar­kait­sea­la ei saaks ta­kis­tu­seks uu­te kae­vu­de ra­ja­mi­sel, tu­leks kind­las­ti te­ha aval­dus ja las­ta see ära muu­ta,“ sõ­nas ta.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list soo­vi­tab kin­nis­tuo­ma­ni­kel, kes ei tea, kas ja kui suur on nen­de puur­kae­vu sa­ni­taar­kait­sea­la, ava­da maa-ame­ti ko­du­le­hel geo­por­taal ja sel­lel Ees­ti kaar­di flash ver­sioon. Kui si­ses­ta­da sin­na oma kin­nis­tu and­med, leiab kaar­di­ra­ken­du­sest kit­sen­du­ste kaar­did, kus on peal kõik puur­kae­vud ja sealt leiab ka oma puur­kae­vu pii­ran­gua­la.

Kui sel­gub, et sa­ni­taar­kait­sea­la on prae­gu keh­ti­va­te nõue­te järg­sest suu­rem, peaks oma­nik te­ge­ma kesk­kon­na­re­gist­ri­ hal­da­ja­le ehk kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi­le va­bas vor­mis aval­du­se ning saat­ma mi­nis­tee­riu­mi üld­mei­li­le.

„Kui kesk­kon­na­re­gist­rist on nä­ha, et puur­kae­vu asu­koht po­le kaar­dil pä­ris täp­ne – on ka juh­tu­meid, et see on mär­gi­tud te­ge­li­kust asu­ko­hast näi­teks paar­küm­mend meet­rit ee­ma­le – tu­leks kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi­le esi­ta­da ka puur­kae­vu pro­jekt. Kui pa­ran­du­sa­val­dus on esi­ta­tud ja lä­bi vaa­da­tud, kan­tak­se muu­da­tu­sed kesk­kon­na­re­gist­ris­se ja need on kaar­di­ra­ken­du­selt nä­ha. Pä­rast se­da saab kin­nis­tu­oma­nik, kes en­ne tei­se kae­vu sa­ni­taar­kait­sea­la tõt­tu uue puur­kae­vu te­ge­mi­seks ehi­tus­lu­ba ei saa­nud, se­da uues­ti taot­le­da,“ sel­gi­tas Ast­rid Pro­met.