Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek – Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li­le HU­GO LEP­NUR­ME ni­mi

494
Kuusalu valla aukodanik, organist ja helilooja HUGO LEPNURM (1914-1999).

Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, or­ga­nis­ti ja he­li­loo­ja HU­GO LEP­NUR­ME sti­pen­diu­mi saab ore­li­muu­si­ka pro­pa­gee­ri­ja IVA­LO RAN­DA­LU.

Nel­ja­päe­va, 31. ok­toob­ri õh­tul oli Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, or­ga­nis­ti ja he­li­loo­ja Hu­go Lep­nur­me (31. ok­too­ber 1914-15. veeb­ruar 1999) 105. sün­niaas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud ore­li­kont­sert.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tea­tas seal, et val­la­va­lit­sus on ot­sus­ta­nud al­ga­ta­da Hu­go Lep­nur­me ni­me and­mi­se Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li­le. Nii koo­lilt kui ka Lep­nur­me su­gu­võ­sa esin­da­jalt on sel­leks nõus­o­lek saa­dud. Ku­na koo­li põ­hi­mää­ru­se on kin­ni­ta­nud val­la­vo­li­ko­gu, on ka­vas al­ga­ta­da ni­me osas põ­hi­mää­ru­se muut­mi­ne. Järg­mi­sest õp­peaas­tast võiks kool kan­da ni­me Hu­go Lep­nur­me ni­me­li­ne Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool.

Koo­li di­rek­tor Tat­ja­na Jõe­leht üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tun­tud muu­si­ku­te ni­me­de­ga muu­si­ka­koo­le on te­ma tea­da Ees­tis vä­he. On Georg Ot­sa ni­me­li­ne muu­si­ka­kool Tal­lin­nas ja Hei­no El­le­ri ni­me­li­ne Tar­tus ning veel mõ­ned.

Kont­ser­dil olid ko­hal Hu­go Lep­nur­me ven­na, Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku ja or­kest­ri­ju­hi Ar­no Lep­nur­me lap­sed Tiiu Lep­nurm ja And­res Lep­nurm.

Tiiu Lep­nurm rää­kis, et Hu­go Lep­nur­me tüt­red ei saa­nud kont­ser­dil osa­le­da, tü­tar Vir­ve Soo­de tu­li just ki­ri­ku­muu­si­ku­te ühi­selt vä­lis­rei­silt. „Kui kaks-kolm aas­tat ta­ga­si oli ni­me and­mi­sest jut­tu, siis kü­si­sin Vir­velt, kui­das sel­les­se suh­tub. Vir­ve nae­ra­tas ja vas­tas: „Mis saab meil sel­le vas­tu ol­la.“ Onu Hu­go Lep­nur­me ni­me po­le­gi se­ni ühe­le­gi asu­tu­se­le an­tud. Te­ma mä­les­tu­seks on pai­gal­da­tud kaks pin­ki, üks sün­ni­kü­las Tsit­res ja tei­ne Rap­la ki­ri­kuaias.“

Hu­go Lep­nurm on ol­nud Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li­ga ti­he­dalt seo­tud. Viis aas­tat ta­ga­si, te­ma 100. sün­niaas­ta­päe­val ni­me­ta­ti koo­li esi­me­sel kor­ru­sel re­no­vee­ri­tud ruum Lep­nur­me saa­liks, seal toi­mu­vad ore­li­tun­nid. Siis sai kool Kuu­sa­lu ore­li­meist­rilt Too­mas Mäe­vä­lilt kin­gi­tu­seks üle sa­ja aas­ta va­na ko­duo­re­li. Eel­mi­sel aas­tal os­tis kool ka uue di­gi­taal­o­re­li.

Hu­go Lep­nur­mest rää­ki­sid see­kord­sel kont­ser­dil en­di­ne koo­ri- ja or­kest­ri­juht, eme­riit­pro­fes­sor ja Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpe­ta­ja Olev Oja ning ore­li­meis­ter Too­mas Mäe­vä­li.

Kont­ser­dil esi­ne­sid or­ga­nis­tid Pil­le Mets­son, Erik Ra­ja­mäe ja Lii­na Ra­huo­ja ning Kuu­sa­lu ore­liõ­pi­la­sed Ali­ce Aas­põld, Jo­han­na Ma­rie Mäe­vä­li ja Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li.

LEP­NUR­ME eris­ti­pen­dium
Seo­ses juu­be­liaas­ta­päe­va­ga kuu­lu­ta­ti kont­ser­dil väl­ja Hu­go Lep­nur­me 105. sün­niaas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud ühe­kord­se 1000eu­ro­se sti­pen­diu­mi lau­reaat – muu­si­kak­rii­tik, he­li­loo­ja ja Ees­ti ore­li­muu­si­ka pi­kaaeg­ne pro­pa­gee­ri­ja Iva­lo Ran­da­lu. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai sel­le sum­ma an­ne­tu­se­na Kuu­sa­lu ko­gu­du­selt, val­laee­lar­vest on li­sa­tud mak­su­deks ku­luv osa. Et­te­pa­ne­ku Iva­lo Ran­da­lu­le sti­pen­diu­mi and­mi­seks te­gi Hu­go Lep­nur­me õpi­la­ne, pro­fes­sor And­res Ui­bo, kes põh­jen­das, et Iva­lo Ran­da­lu ka­jas­tas Hu­go Lep­nur­me te­gut­se­mi­sa­jal ak­tiiv­selt ore­li­muu­si­ka vald­kon­na uu­di­seid ja tut­vus­tas Tal­lin­nas rah­vus­va­he­lis­tel ore­li­fes­ti­va­li­del toi­mu­nut ala­tes esi­mes­test päe­va­dest aas­tal 1987, ka on ta tei­nud raa­dio- ja te­le­saa­teid ore­li­muu­si­kast ja ore­li­meist­ri­test.

Iva­lo Ran­da­lul ei ol­nud või­ma­lik sõi­ta Kuu­sal­lu sti­pen­diu­mi vas­tu võt­ma, val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja pro­fes­sor And­res Ui­bo vii­vad tše­ki tal­le ko­ju. Iva­lo Ran­da­lu saa­tis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le möö­du­nud nä­da­lal sti­pen­diu­mi eest tä­nu­kir­ja.