Vaie Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ri kae­van­da­mis­loa­ga mit­te­nõus­tu­mi­se koh­ta

185
Valgejõe karjäär
Ka­van­da­ta­va Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ri põh­ja­piir jääks Tal­lin­na-Nar­va maan­teest paa­ri­sa­ja meet­ri kau­gu­se­le.

EMG Kar­jää­rid OÜ esi­tas ad­vo­kaa­di­bü­roo va­hen­du­sel vai­de Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se 10. veeb­rua­ri kor­ral­du­se koh­ta – val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud kae­van­dus­loa and­mi­se­ga EMG Kar­jää­rid OÜ-le, et kae­van­da­da Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ris.

EMG Kar­jää­rid OÜ pa­lub val­la­va­lit­su­sel tun­nis­ta­da kor­ral­dus õi­gus­vas­ta­seks ja an­da ka­he kuu jook­sul pä­rast vai­de ra­hul­da­mist Val­ge­jõe kar­jää­ris kae­van­da­mi­se­le uus ar­va­mus.

Et­te­võ­te põh­jen­dab, et val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­ses on väi­ted kar­jää­ri­ga kaas­ne­va­test olu­lis­test kesk­kon­na­mõ­ju­dest ja mõ­just ko­ha­li­ke ini­mes­te eluk­va­li­tee­di­le hü­po­tee­ti­li­sed, eba­mää­ra­sed ning põh­jen­da­ma­ta. Vai­des on vii­da­tud rii­gi­koh­tu sei­su­ko­ha­le, et ar­ves­ta­des oma­va­lit­su­se­le maa­põue­sea­du­se­ga ta­ga­tud ula­tus­lik­ku või­ma­lust kae­van­da­mis­loa and­mist mõ­ju­ta­da, esi­tab see kõr­ge­mad nõud­mi­sed nõu­so­le­ku and­mi­se­le, iseä­ra­nis nõu­so­le­kust keel­du­mi­se­le. EMG Kar­jää­rid osu­tab, et me­net­lus­tes, mis puu­du­ta­vad eri osa­poo­li ja vas­tand­lik­ke hu­ve, pea­vad kõik osa­le­vad isi­kud ja asu­tu­sed ole­ma ava­tud koos­töö­le ning mär­gib, et kor­ral­du­se and­mi­sel on re­fe­ree­ri­tud ela­ni­ke väi­teid, vai­de esi­ta­jalt täien­da­vat tea­vet ja sel­gi­tu­si ei kü­si­tud. Li­sa­tud on, et et­te­võ­te soo­vib väl­ti­da või­ma­lik­ku koh­tu­vaid­lust.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss üt­les, et val­la­va­lit­sus pa­lus pi­ken­da­da vas­ta­mi­se täh­tae­ga, vas­tus tu­leb esi­ta­da hil­je­malt 9. ap­ril­lil: „Ju­ris­tid te­ge­le­vad prae­gu vas­tu­se koos­ta­mi­se­ga.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 2. märtsil
Järgmine artikkelAeg­vii­du ale­vi met­saa­lad lä­he­vad Pil­la­pa­lu ja Must­jõe kü­la­le