Uues te­le­sar­jas on Kuu­sa­lu valla inimestel pal­ju ära­tund­mist

972
„Tei­se või­ma­lu­se“ osa­täit­jad MAR­KUS DVIN­JA­NI­NOV, LII­NA TEN­NO­SAAR, ELI­NA REI­NOLD, AIN MÄEOTS, JAA­NUS NUUT­RE, EGON NU­TER, RII­NA MAID­RE, GRE­TE PAIA ja JAR­MO RE­HA (ees) Kol­ga mõi­sa juu­res.

„Si­tuat­sioo­nid ja vii­sid, kui­das vald oma ko­da­ni­ke­ga käi­tub po­le pas­ta­kast väl­ja ime­tud, vaid elust ene­sest,“ üt­leb te­le­se­riaa­li „Tei­ne või­ma­lus“ re­žis­söör RAS­MUS ME­RI­VOO.

Möö­du­nud tei­si­päe­vast on Ka­nal 2 eet­ris sa­ri „Tei­ne või­ma­lus“, mi­da te­le­ka­nal rek­laa­mib kui elu­ter­ve huu­mo­ri­ga sar­ja. Te­ge­vus toi­mub Tu­le­vi­ku kü­las. Kui se­da äh­var­da­tak­se te­ha kruu­sa­kar­jää­riks, ot­sus­ta­vad ela­ni­kud po­lii­ti­ku­te­le ja äri­mees­te­le vas­tu as­tu­des või­del­da oma kü­la eest viim­se ve­re­til­ga­ni. Te­gu po­le ta­va­li­se se­riaa­li­ga, vaid sar­ja sees la­vas­ta­tak­se te­le­saa­det.

„Tei­se või­ma­lu­se“ re­žis­söör on Ras­mus Me­ri­voo Kuu­sa­lust. Ta rää­gib, et Ees­ti täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja­te as­sot­siat­sioon And­ras soo­vis se­riaa­li, mis rää­giks täis­kas­va­nu­tel poo­le­li jää­nud õpin­gu­te jät­ka­mi­se või­ma­lus­test.

„Pro­dut­sen­did, kel­le­ga te­gi­me ühe tei­se pro­jek­ti as­jus koos­tööd, kü­si­sid, kui­das mi­na sel­le tee­ma la­hen­dak­sin. Ku­na olin värs­kelt ol­nud Kuu­sa­lus val­laas­ja­des sees, pak­ku­sin väl­ja idee kü­last, mil­le ase­mel ta­he­tak­se ra­ja­da kruu­sa­kar­jää­ri,“ üt­leb Rasmus Merivoo, kes aasta tagasi valiti Kuusalu vallavolikokku, kuid lahkus sealt.

Ku­na ae­ga oli vä­he – võ­te­te­ga tu­li kii­res­ti alus­ta­da ja eet­ris­se an­da, ei kir­ju­ta­nud Ras­mus Me­ri­voo st­se­naa­riu­mi ise, vaid ju­tus­tas pä­ri­se­lus juh­tu­nud si­tuat­sioo­ne And­ra Tee­de­le, kes on ka „Õn­ne 13“ st­se­na­rist: „Te­ma kir­ju­tas need st­senaa­riu­mis­se ja nüüd ma la­vas­tan neid.“

„Tei­se või­ma­lu­se“ esi­me­ne osa oli eet­ris eel­mi­se tei­si­päe­va õh­tul. Kuu­sa­lu val­la rah­va­le oli avao­sas pal­ju tut­ta­vat, ala­tes koh­ta­dest – Tu­le­vi­ku kü­la asub Ko­da­sool, võt­ted toi­mu­sid ka näi­teks Kol­gas. Pea­le sel­le tuuak­se vaa­ta­ja­ni sünd­mu­si, mis on Kuu­sa­lu val­las reaal­selt aset leid­nud.

„Ku­na elan Kuu­sa­lus, on ko­gu mi­nu loo­ming Kuu­sa­lust ins­pi­ree­ri­tud. Elu Tu­le­vi­ku kü­las sar­na­neb sel­le­le, mis oli Kuu­sa­lu val­las mõ­ned aas­tat ta­ga­si – kui ta­va­li­sed ini­me­sed ei saa oma val­lalt tu­ge, ot­sus­ta­vad nad mi­da­gi et­te võt­ta. Olen ise vä­ga lä­he­dalt näi­nud, mis val­las toi­mub, see­tõt­tu sat­tu­sid st­se­naa­riu­mis­se siin­sed si­tuat­sioo­nid,“ lau­sub Ras­mus Me­rioo.

„Tei­ne või­ma­lus“ ei koos­ne siis­ki ai­nult pä­ri­se­lust võe­tud st­see­ni­dest ja ka­rak­te­ri­test: „Poe­sa­bas on tul­nud mõ­ni ini­me­ne kü­si­ma, kes te­ma seal se­riaa­lis on või et kas te­mast tu­leb ka jut­tu. Aga seal ei ole üht­ki konk­reet­set ko­ha­lik­ku te­ge­last. Ka sünd­mu­sed on pi­gem kol­lekt­sioon sel­lest, mis ko­ha­li­ke või­mu­män­gu­de juu­res toi­mus.“

Kuu­sa­lu val­la ini­me­si on fil­mi juu­res siis­ki pea­le te­ma ka tei­si, näi­teks fil­mi­me­he­na on se­riaa­lis Rolf Põh­ja­la, võ­te­tel „lööb klap­pi“ Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Lau­ra Mei­gas.

„Meid on ju­ba ai­da­nud ka Kuusalu pasunakoor ja Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid, ole­me võ­te­teks ka­su­ta­nud ko­ha­li­ke ini­mes­te ko­du­sid. Mul­le vä­ga meel­dib Kuu­sa­lus fil­mi­da, siin­se­te ini­mes­te tu­gi on ala­ti suur,“ sõ­nas re­žis­söör.

Kui­gi „Teist või­ma­lust“ on pee­tud ko­möö­dia­sar­jaks, ni­me­tab Ras­mus Me­ri­voo nal­ja kõi­gi oma fil­mi­de-sar­ja­de pu­hul pi­gem kõr­valp­ro­duk­tiks.

„Pea­mi­ne on ala­ti mi­da­gi öel­da, ju­tus­ta­da või lah­ti se­le­ta­da. Ka „Tei­ne või­ma­lus“ po­le sel­leks, et ini­me­si liht­salt naer­ma aja­da. Soo­vi­tan vaa­ta­jal sü­ve­ne­da, te­ge­li­kult po­le seal mi­da­gi ju­hus­lik­ku. See sa­ri võiks an­da jul­gus­tust ja tu­ge ini­me­se­le, kel­le­le tun­dub, et as­jad on va­les­ti, kuid esi­me­se hoo­ga ta ei tea, mi­da te­ha. See­sa­ma asi, mi­da me Kuu­sa­lu val­las paar aas­ta ta­ga­si te­gi­me – ei ta­su kõi­ke vaik­selt ta­lu­da, tu­leb en­dal te­gut­se­da,“ sel­gi­tab ta.
12osa­li­ne sa­ri „Tei­ne või­ma­lus“ on igal nä­da­lal Ka­nal 2 eet­ris det­semb­ri­ni.