Tur­va­li­selt uu­de aas­tas­se!

1709

3_5 Aivar KariAI­VAR KA­RI,
Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik

Tu­leo­hu­tus on olu­li­ne tee­ma igal päe­val, nä­da­lal ja aas­tal. Nii soo­vin ini­mes­te­le ka sel­le aas­ta al­gu­ses meel­de tu­le­ta­da liht­said tu­leo­hu­tus­nõu­deid ning ja­ga­da oma aas­ta­te jook­sul ko­gu­ne­nud tead­mi­si. 

Tä­na­päe­val ela­me in­fo­ühis­kon­nas ja  in­fo maht ai­na suu­re­neb, mis teeb aga kee­ru­li­seks olu­li­se eris­ta­mi­se vä­he­mo­lu­li­sest. Nii ki­pub­ki juh­tu­ma, et ka ame­ti­te hoia­tu­sed ja soo­vi­tu­sed lip­sa­vad kõr­vust möö­da, kui nen­de­ga ei tun­ta isik­lik­ku su­het.

Pääst­jad te­gut­se­vad sel tee­mal ik­ka ai­na jõu­li­se­malt, et tead­mi­ne ko­du­sest tu­leo­hu­tu­sest jõuaks kõi­gi ini­mes­te­ni en­ne, kui neil te­kib juh­tu­nu­ga isik­lik si­de ja kon­takt. Ehk ole­te ka oma las­telt ja las­te­las­telt kuul­nud koo­le ja las­teae­da­sid kü­las­ta­va­test pääst­ja­test, kes ja­ga­vad tead­mi­si ja soo­vi­tu­si, kui­das tu­le­kah­ju­sid väl­ti­da ja neid en­ne­ta­da.
Na­gu en­ne jut­tu oli, on ini­me­se jaoks olu­li­ne isik­lik si­de tee­ma­ga. Sel­lest tu­le­ne­valt rää­gin ko­du­nõus­ta­mis­test ehk olu­kor­rast, kus pääst­jad tu­le­vad kül­la teie kut­se pea­le. Mi­da see prot­sess en­dast ku­ju­tab? Nõus­ta­mi­se käi­gus vaa­da­tak­se, mil­li­ne on pääs­teau­to li­gi­pääs ma­ja­le, jäl­gi­tak­se, et prü­gi­kast ja puu­riit olek­sid ma­jast pii­sa­valt kau­gel, hin­na­tak­se korst­na vä­list sei­su­kor­da ja pal­ju muud­ki.

Kor­ter­ma­ja­des vaa­da­tak­se krii­ti­li­se pil­gu­ga üle tre­pi­ko­jad, et üle­liig­sed ese­med hä­da kor­ral eva­kuat­sioo­ni ei ta­kis­taks. Li­saks sel­le­le uu­ri­tak­se, mil­lal käis korst­na­püh­ki­ja, mil­li­ne on küt­te­kol­de ja sel­le ümb­ru­se olu­kord. Kas ela­mi­ses on suit­suan­dur ja va­ja­du­sel ka vin­gu­gaa­sian­dur. 

Olu­li­ne on siin­juu­res rõ­hu­ta­da, et ko­du­kü­las­tu­se ees­märk pole ke­da­gi trah­vi­da või ka­ris­ta­da, vaid liht­salt nõus­ta­da kõr­val­seis­ja pil­gu lä­bi ja muu­ta va­ja­du­sel ko­du teie en­da jaoks tur­va­li­se­maks

Ju­hul, kui ole­te kin­del, et teie ko­dus on kõik kor­ras, siis kas ole­te sa­mal sei­su­ko­hal ka oma lä­he­das­te ja tut­ta­va­te osas? Ko­du­kü­las­tu­se tei­ne ees­märk on jõu­da kõi­gi või­ma­li­ke abi­va­ja­ja­te­ni, lei­da nad üles ning an­da pa­nus tur­va­li­se­mas­se tu­le­vik­ku. Järg­mi­se ka­he aas­ta jook­sul plaa­ni­tak­se jõu­da vä­he­malt 500 abi­va­ja­ja­ni, et kor­ras­ta­da nen­de korst­nad, küt­te­kol­ded või elekt­ri­süs­teem. Sel­leks aga on­gi olu­li­ne kõi­gi kaa­sa­bil üles lei­da need, kes abi ot­si­ma ei lä­he või ei jul­ge min­na.

Ko­ha­lik­ke ela­ni­ke kut­su­me üles oma kü­si­mus­te ja mu­re­de­ga pöör­du­ma ko­ha­li­ku ko­man­do poo­le.
Kas Si­nu või Su lä­he­das­te ko­dud on tu­leo­hu­tud? Tel­li en­da­le või oma lä­he­das­te­le ta­su­ta ko­du­nõus­ta­mi­ne, et koos spet­sia­lis­ti­ga olu­kord üle vaa­da­ta ja va­ja­du­sel muu­da­tu­si te­ha. Sel­leks tu­leb he­lis­ta­da pääs­te in­fo­te­le­fo­ni­le 1524 ja bro­nee­ri­da en­da­le so­biv aeg. Pen­sio­nä­ri­de­le ja vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de­le pai­gal­da­tak­se nõus­ta­mi­se käi­gus va­ja­du­sel ka suit­suan­dur. 

Ühes­koos muu­da­me Ees­ti tu­leo­hu­tu­maks ja tur­va­li­se­maks elu­pai­gaks kõi­gi­le!

Eelmine artikkelKol­ga Ko­hal-oli­ja­te­le kon­kur­silt „Tuu­le­lap­sed“ lau­reaa­di tii­tel
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la EV100 kin­gi­tus: va­na kü­la­kaart ja aja­loo­se­mi­nar