Tree­ni­ta­va­te arv kas­vab – Kuu­sa­lu val­la toe­tus lan­geb!

1888
9 Sander Piibemann
SAN­DER PII­BE­MANN, JK Kuu­sa­lu Ka­lev tree­ner

Sü­gi­sel võt­tis Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu vas­tu spor­di tree­ning­rüh­ma­de toe­ta­mi­se kor­ra. Vald toe­tab spor­dik­lu­bi­sid tree­ning­rüh­ma­de ra­has­ta­mi­se kau­du. Ko­hus­tust toe­ta­da ala­tes vii­ma­sest ma­jan­dus­krii­sist pole, kuid Kuu­sa­lus toe­ta­ti noor­tes­por­ti krii­si ajal sel­le järg­selt.
Kor­ra eel­mi­ne va­riant oli 15 aas­tat va­na, am­mu aja­le jal­gu jää­nud. Se­da üri­ta­ti uuen­da­da eel­mi­se vo­li­ko­gu koos­sei­su ajal te­gut­se­nud ko­mis­jo­nis, kuid tol­le ko­mis­jo­ni töö tu­le­mus osu­tus lii­ga ra­di­kaal­seks ning vo­li­ko­gu laua­le see ei jõud­nud­ki.
Vii­ma­sel aas­tal võe­ti tee­ma taas tõ­si­selt päe­va­kor­da. Aga me­net­le­mi­ne oli pi­sut kum­ma­li­ne – eel­mi­se ko­mis­jo­ni töö va­rian­di pa­ran­da­mi­se ase­mel too­di spor­di- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni aru­tu­se­le va­na kor­ra kaa­sa­jas­ta­tud va­riant. Ko­mis­jo­ni ena­mu­se nõud­mi­sel lü­ka­ti see kõr­va­le ja proo­vi­ti eel­mi­se ko­mis­jo­ni va­rian­ti peh­men­da­da ja luua pea­ra­hal ba­see­ru­vat kor­da. Va­ra­se­ma ja ka keh­ti­va kor­ra jär­gi ja­ga­tak­se ra­ha tree­ning­rüh­ma põh­jal. Tun­dus, et ko­mis­jo­nis lei­dis pea­ra­ha­süs­teem heaks­kii­tu, poolt oldi ka spor­dik­lu­bi­de ümar­lauas. Jäi kõ­la­ma, et oo­da­tak­se val­la­va­lit­su­selt mõ­ju­hin­nan­guid ja võiks eda­si min­na. Pa­ra­ku – järg­mi­sel kor­ral tu­li val­la­va­lit­su­sest ju­ba uu­tel põ­hi­mõ­te­tel põ­hi­nev kord ko­mis­jo­ni. See re­dakt­sioon ka vas­tu võe­ti, ol­gu­gi, et ka­hel kor­ral ko­mis­jo­nis teh­ti pa­ran­du­si, aga ik­ka­gi tu­lid tea­tud punk­tid kor­da ta­ga­si.
Hoo­li­ma­ta pi­kast et­te­val­mis­ta­mi­sest sat­tus vas­tu­võe­tud mää­ru­ses­se punk­te, mi­da kor­du­valt sai ee­mal­da­tud. Suu­rim vi­ga on, et pool val­lalt eral­da­tud ra­hast ja­ga­tak­se kõi­ki­de klu­bi­de va­hel võrd­selt – on klu­bil 1 või 10 tree­ning­rüh­ma. Tei­ne pool ra­hast ja­ga­tak­se küll õig­la­se­malt – vas­ta­valt rüh­ma­de ar­vu­le ja tree­ning­rüh­ma ta­se­me­le. Sel­le­ga ka­ris­tab vas­tu­võe­tud kord suu­re­ma har­ras­ta­ja­tear­vu­ga klu­bi­sid, kes saa­vad sport­las­te ja tree­ning­rüh­ma­de koh­ta sel­gelt vä­hem toe­tust. Tu­le­mus – tä­nu sel­le­le punk­ti­le kao­ta­sid 7 tree­ning­rüh­ma­ga klu­bid 2700 eu­rot toe­tust, sa­mas kui 2 rüh­ma­ga klu­bid said 2000 eu­rot juur­de.
Lii­ku­mis­har­ju­mu­sed on Ees­tis tõ­si­ne prob­leem ja eel­kõi­ge peaks val­la hu­vi­des ole­ma see, et sport­lik­ke har­ju­mu­si te­ki­ta­tak­se või­ma­li­kult pal­ju­de­le las­te­le, ja see­tõt­tu võiks eel­da­da, et pi­gem pre­mee­ri­taks klu­bi­sid, kes se­da laial­da­selt pa­ku­vad.
Ko­mis­jon ja val­la­va­lit­sus mär­ka­sid ebaõig­lust mää­ru­ses, ot­sus­tus­kor­ras ko­hen­da­sid numb­reid – see ei an­na kind­lust, et järg­mi­sel aas­tal sa­ma juh­tub. Ja eba­kind­la­tes olu­des te­gut­se­mi­ne ei pa­ku kel­le­le­gi ra­hul­dust.
Keh­tiv kord on pa­rem kui kaa­sa­jas­ta­tud kor­ra puu­du­mi­ne, aga val­la­va­lit­sus valis lii­ga liht­sa tee. Teis­te oma­va­lit­sus­te kor­da­dest idee­de ko­pee­ri­mi­ne on tea­tud pii­ri­ni mõist­lik, aga nii mi­da­gi uut ja pa­re­mat ei te­ki­ta. Klu­bi­de suh­tes õig­la­sem pea­ra­ha­süs­teem vää­ri­nuks kat­se­ta­mist, vä­he­malt lä­bi­män­gi­mist va­ra­se­ma­te aas­ta­te numb­ri­te alu­sel, aga tun­dub, et sel­li­ne ana­lüüs jäi te­ge­ma­ta. Või veel jul­ge­malt – teha töö­jõu­ku­lu­de maks­mi­seks ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioonina spor­di­kool, mil­lega pak­ku­da tree­ne­ri­te­le ja klu­bi­de­le kind­lus­tun­net ise­seis­vust ära võt­ma­ta?
Ra­ha on ala­ti vä­he, aga sel­le pis­ku­gi õig­la­se­malt jao­ta­mi­ne te­ki­taks ter­ve­ma õhus­ti­ku klu­bi­des.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la 2017.aas­ta li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelToidutoot­jad pak­ku­sid Põh­ja-Ees­ti tun­nus­lau­seks „Pae­peal­sed mait­sed”