Talu isalt pojale

1145


KALEV KOTKAS, Riigikogu maaelukomisjoni esimees

Füüsilisest isikust ettevõtjate arv väheneb Eestis pidevalt. Kui 2008. aastal oli meil üle 44000 tegutseva  FIE, siis tänavuse aasta jaanuari seisuga oli äriregistrisse kantud alla 34400 FIE.  Kardetavasti on praeguseks see arv kahanenud.

Riigi seisukohast on FIEd üks vägagi „tänuväärne” seltskond, kes loob nii iseendale ja vahel ka teistele töökoha ning maksab makse. Siiski võib riigi suhtumises FIEdesse täheldada teatud üleolekut ja eelarvamusi ning samuti ei saa rääkida FIEde ja äriühingute võrdsest kohtlemisest. Just sel põhjusel algatati läinud aasta lõpul tulumaksu- ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille üheks sihiks  on FIEde ja äri­ühingute võrdne kohtlemine ettevõtte maksuvabal üleandmisel. Eelnõu teiseks eesmärgiks on võrdsustada haigushüvitiste osas FIEde olukord palgatöötajate omaga.

Esimese eesmärgi elluviimine on tõenäoline, sest esimese lugemise järel tuli ka valitsus välja tulumaksuseaduse muudatusega.

Ettevõtte üleminek ühelt omanikult teisele on turumajanduse loomulik osa. Eestis on üleandmise teema  muutunud alles viimastel aastatel tõeliselt  aktuaalseks,  sest  taas­iseseisvumise aegadel  ettevõtlusega alustanud inimesed on jõudnud ikka, kus tuleb hakata mõtlema oma ettevõtete üleandmisele noorematele. Kõige enam puudutab see FIEdest talupidajaid, kes enamasti tahavad, et lapsed nende elutööd jätkaksid.

Lisaks on pikalt ja edukalt tegutsenud FIEde käive tõusnud tasemele, kus mõistlikum oleks kanda tegevus üle äri­ühingusse. Paraku on ettevõtete praktilisel üleandmisel tekkinud probleeme, kuna eri seaduste vahel esineb vastu­olusid.

Kehtiv tulumaksuseadus räägib ainult ettevõtte üleandmisest äriühingule ega puuduta sõnagagi ettevõtte üleminekut inimeselt inimesele. Taoline sõnastus võimaldab tõlgendust, et näiteks talu üleandmine isalt pojale ei saagi olla maksuvaba.

Tahame muuta seadust nii, et ettevõtte üleminek ühelt omanikult teisele on maksuvaba sõltumata sellest, kes on vastuvõtja. Tingimuseks on, et see toiming on maksuvaba vaid juhul, kui uus omanik jätkab ettevõtte tegevust. Antud põhimõte peab ühtviisi kehtima nii pärimise kui üleandmise puhul.
Lisaks seaduseparandusele vajame ka rahandusministri määrust, mis kehtestab ettevõtete maksuvaba üleandmise täpse korra.

FIEde suhtes on ebaõiglane ka olukord, kus neljandast kaheksanda haiguspäevani maksab haigushüvitist tööandja ja alates üheksandast haiguspäevast haigekassa. FIEdele ju keegi viit haiguspäeva (4.-8. päev) ei hüvita, sest neil kui iseseisvatel ettevõtjatel pole tööandjat.

Eelnõus pakume nö „Soome varianti,” mis lubab FIEdel haiguspäevade kompenseerimisel teha oma ettevõtlustulust täiendavaid mahaarvamisi. Oleks õiglane, kui  FIEd tohiksid haiguse tõttu saamata jäänud tulu kompenseerimiseks arvata oma ettevõtlustulust maha eelmise aasta isikustatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud summa. See uuendus motiveeriks neid ka oma ettevõtlustulu paremini deklareerima.

Eelmine artikkelPühapäeva õhtune äike
Järgmine artikkelÜhtelaulmisel Arukülas ja Anijal oli kokku ligi 400 inimest