Swed­ban­ki töö­ta­jad rii­su­sid Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­ki

967
Tal­gu­li­sed Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­gis – õpi­la­sed-õpe­ta­jad, hoo­le­ko­gu liik­med ja abi­li­sed Swed­ban­kist.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val olid Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis õpi­las­te-õpe­ta­ja­te, ko­ha­li­ke ela­ni­ke ja Swed­ban­ki ühe nõus­ta­mis­tii­mi tal­gud.

„Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool ja koo­li­pe­re on võit­nud me sü­da­me, see on kin­del, ja soo­vi­me min­na sin­na ta­ga­si,“ üt­les Swed­ban­ki spet­sia­list Kal­li Piht, kel­le eest­ve­da­mi­sel on nõus­ta­mis­kes­ku­se ühe tii­mi töö­ta­jad käi­nud nüüd­seks ka­hel kor­ral Pi­ka­ve­res sü­gis­tal­gu­tel. Mul­lu sü­gi­sel töö­ta­ti Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­gis ühek­sa­ke­si, tä­na­vus­tel tal­gu­tel oli Swed­ban­ki töö­ta­jaid 16.

Eel­mi­sel nel­ja­päe­val võt­tis tal­gu­test osa ko­gu koo­li­pe­re ning abi­lis­te seas oli ka Pi­ka­ve­re lap­se­va­ne­maid. Pi­ka­ve­re koo­li roh­kem kui hek­ta­ri suu­ru­ne mõi­sa­park ja spor­dip­lats rii­su­ti ma­ha­lan­ge­nud leh­te­dest puh­taks. Osad pan­ga­töö­ta­jad ai­ta­sid kae­va­ta koo­li aia­maad. Koo­li ko­kad te­gid tal­gu­lis­te­le lõu­na­söö­gi.

Kal­li Piht: „Swed­bank pa­nus­tab hea­te­ge­vus­se, käi­me väl­jas tii­mi­de kau­pa. Va­rem oli meie tiim mit­mel kor­ral abis loo­maaias, kuid taht­si­me lei­da koh­ta, kus abi­kä­test võib sün­di­da suu­rem ka­su. Möö­du­nud aas­tal sai­gi mi­nu üle­san­deks ot­si­da paik, mis po­leks Tal­lin­nast lii­ga kau­gel ning ku­hu oleks või­ma­lik oma os­ku­si ja jõu­du pa­nus­ta­da. He­lis­ta­sin Raa­si­ku val­la­maj­ja ja sealt soo­vi­ta­ti Pi­ka­ve­re koo­li. Meid võe­ti vä­ga häs­ti vas­tu, koh­tu­mi­ne ko­gu­kon­na­ga on ol­nud ins­pi­ree­riv ning ka­vat­se­me koos­tööd jät­ka­ta.“

Ta ju­tus­tas veel, et on mat­ka­hu­vi­li­ne ning Pi­ka­ve­re mõi­sa õue sat­tu­nud jalg­rat­ta­ga sõi­tes ju­ba va­rem, tal­gud on and­nud või­ma­lu­se ka mõi­sa­hoo­nes sees käia.

„Vä­ga meel­dib, et Pi­ka­ve­res on vah­va ko­gu­kond, kes pa­nus­tab ko­ha­lik­ku el­lu, ko­gu aeg toi­mub seal mi­da­gi, see an­nab juu­rde mo­ti­vat­sioo­ni ka meil edas­pi­di Pi­ka­ver­re tul­la,“ li­sas Kal­li Piht.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­dak: „Ole­me Swed­ban­ki nais­te­le vä­ga tä­nu­li­kud, vä­ga to­re, et nad meid leid­sid, võ­ta­me neid ka edas­pi­di rõõ­mu­ga vas­tu. Pan­gas on nad ena­mas­ti is­tu­va töö peal, kiit­sid, et saa­vad maal värs­kes õhus te­gut­se­da. Ilm oli nel­ja­päe­val ilus, sai­me viie tun­ni­ga par­gi kor­da.“

Swedbanki liisinguosakonna tiim koristas 16. oktoobril Aegviidu lasteraia õue.

Eelmine artikkelVal­la üldp­la­nee­rin­gu­ga soo­vi­tak­se muu­ta Aeg­vii­du ale­vi pii­re
Järgmine artikkelVoli­ko­gu eral­das HC-le Keh­ra era­kor­ra­li­selt 10 000 eu­rot