Suur ai­täh kõi­gi­le pi­du­lis­te­le!

395

Ko­gu möö­du­nud nä­dal oli pal­ju­del pe­re­del seo­tud lau­lu- ja tant­su­peo­ga. Iga­päe­va­te­ge­mi­sed tu­li sea­da sel­le jär­gi, kui­das toi­mu­sid proo­vid ja esi­ne­mi­sed.

Ida-Har­just oli esi­ne­jaid tu­han­de rin­gis, neist pal­jud on koo­li­lap­sed. Mis tä­hen­dab, et suur roll peo õn­nes­tu­mi­se­le oli nen­de ema­del, isa­del, õde­del-ven­da­del, ka va­na­va­ne­ma­tel. Tu­li viia lap­si õi­geks ajaks bus­si pea­le ja tuua pä­rast ko­ju ta­ga­si ning hoo­lit­se­da, et peo­rii­ded olek­sid kor­ras.

Juu­be­li­peo õn­nes­tu­mi­se­le ai­ta­sid kaa­sa ko­ha­li­kud kul­tuu­ri­kor­ral­da­jad ja oma­va­lit­sus­te töö­ta­jad. Nii peo­nä­da­lal kui ka eelp­roo­vi­des ja üle­vaa­tus­tel käi­mi­seks tu­li ta­ga­da lau­lu­koo­ri­de, tant­su­rüh­ma­de ja muu­si­ku­te trans­port, pi­da­da lä­bi­rää­ki­mi­si ning pan­na pai­ka lo­gis­ti­ka.

Too­me lu­ge­ja­te­ni kil­lu­ke­se suu­rest juu­be­li­peost – tut­vus­ta­me mõn­da kol­lek­tii­vi, kes loo­di sel­le peo jaoks ja ta­ha­vad koos­te­gut­se­mist jät­ka­ta pä­rast pi­du.

Ot­si­si­me ka pe­re­kon­di, kes on juu­be­li­peol esi­ne­mas kol­me põlv­kon­na­ga, et neid le­he kau­du tut­vus­ta­da. Leid­si­me Aa­sad ja Es­kod Kuu­sa­lust, Vil­ber­gid Aru­kü­last. Sel­li­seid pe­re­sid võis ol­la peol tei­si­gi, kuid toi­me­tu­se­ni roh­kem in­fot ei jõud­nud. Kes ni­me­ta­ma­ta jäi, pa­lu­me an­da tea­da.

Peol käis ka sel­li­seid pe­re­sid, kus ka­he põlv­kon­na pea­le oli osa­le­jaid kok­ku küm­me­kond – õde­sid-ven­di koos abi­kaa­sa­de ja las­te­ga. Üks neist oli Veer­sa­lu­de suur pe­re Uu­ri kü­last.
Suur tä­nu kõi­gi­le esi­ne­ja­te­le, ju­hen­da­ja­te­le ja abi­lis­te­le! Need, kel­le­le pi­du kor­da läks – käi­sid tant­su­peol vaa­ta­mas, mah­tu­sid lau­lu­väl­ja­ku­le või vaa­ta­sid te­le­vii­so­rist – on saa­nud osa­le­ja­te­ga koos rõõ­mus­ta­da, ühi­seid emot­sioo­ne ko­ge­da ning tun­da uh­kust, et see kõik toi­mus taas ja ai­na võim­sa­malt.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 3. juulil
Järgmine artikkelKARIN SOO­SA­LU Kuu­sa­lust oli tant­su­peol lii­gi­juht