Sõnumitoojas 18. novembril

287
 • Raa­si­ku vald ka­vat­seb lä­hiaas­tail tee­des­se in­ves­tee­ri­da li­gi 3 mil­jo­nit eu­rot;
 • Raa­si­ku abi­po­lit­sei­nik AA­VO SI­RE­LI­LE po­lit­sei tun­nus­tus;
 • Aru­kü­las ja Raa­si­kul uued pa­kiau­to­maa­did;
 • Raa­si­ku Pa­ju tä­nav saab kerg­liik­lus­tee;
 • Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tus on val­mis;
 • Har­ju­maa aas­ta pa­nus­ta­ja 2020 – OÜ Ala­ve­re Pood;
 • Val­la­va­lit­sus al­ga­tas Keh­ra güm­naa­siu­mis tee­nis­tus­li­ku jä­re­le­val­ve;
 • HC Keh­ra kä­si­pal­li­tüd­ru­ku­te­le Ees­ti ka­ri­ka­sar­jas kol­mas koht;
 • Anne­ta­mis­tal­gu­te kaar­dil kolm MTÜd Kuu­sa­lu val­last;
 • Aas­ta pa­rim noor­ta­lu­nik – PRII­DU VEER­SA­LU Uu­ri kü­last;
 • Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis val­la krii­si­ko­mis­jo­ni koos­sei­su;
 • Tor­mi­se vir­tuaal­kes­ku­se­le Hooand­ja­ga üle 10 000 eu­ro;
 • Juu­bi­lar TAA­VI ES­KO on koo­ri- ja re­gi­lau­lu ning lau­lu­peo us­ku;
 • Harjumaa Laululapse võitja CARL-MARTEN MEIGAS Kuusalust läheb telekonkursile Tähtede Lava;
 • Tei­se Kü­la Tea­ter tõi Kõn­nu kü­la­ma­jas la­va­le „Mä­ge­de ilu­dus­ku­nin­gan­na“;
 • Kuu­sa­lu kesk­kool on Har­ju­maa pa­rim ker­ge­jõus­ti­kus;
 • Kuu­sa­lu noo­red rat­tu­rid õp­pi­sid ka nõr­kus­mo­men­te üle­ta­ma;
 • Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti raa­mes on val­mi­nud toi­du­mee­ne ka­ta­loog;
 • Har­ju­maa isa­de-ema­de lau­lu­võist­lus lük­kus eda­si;
 • Ida-Har­jus te­hak­se ha­ri­du­sa­su­tus­te töö­ta­ja­te­le Co­vi­di-tes­te.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 25. novembril.