Sõnu­mi­too­ja on il­mu­nud 23 aas­tat

1391

Sõ­nu­mi­too­ja esi­me­ne num­ber tu­li trü­ki­ko­jast 23 aas­tat ta­ga­si, 26. ok­toob­ril 1994. Õn­nit­le­me ja tä­na­me oma lu­ge­jaid, kes on kõik need aas­tad meid usal­da­nud, tel­li­nud või ost­nud Sõ­nu­mi­too­jat, tei­nud koos­tööd ja edas­ta­nud in­fot.

Sel­lest ajast tä­na­se­ni ole­me ka­jas­ta­nud 7 kor­ral ko­ha­lik­ke va­li­mi­si – aas­ta­tel 1996, 1999, 2002 ja 2005 toi­mu­sid need kol­me aas­ta ta­gant, 2009 ning 2013 ja 2017 on ol­nud nel­ja-aas­tas­te va­he­de­ga. Nüüd ole­me taas jõud­nud pe­rioo­di, kus pä­rast va­li­mi­si kor­ral­da­tak­se vo­li­ko­gu­de uu­te koos­sei­su­de esi­me­si is­tun­geid, pan­nak­se pai­ka jõu­joo­ned, sel­gu­vad koos­töö­part­ne­rid ja ka see, kes jääb opo­sit­sioo­ni. Et in­fo uu­test või ame­tit jät­ka­va­test val­la­juh­ti­dest jõuaks lu­ge­ja­te­ni rut­tu, tea­ta­me sel­lest Fa­ce­boo­kis ja pa­ne­me üle­vaa­te is­tun­gi­tel toi­mu­nust Sõ­nu­mi­too­ja ko­du­le­he­le. Pa­ber­le­hest saa­te li­saks lu­ge­da eri osa­pool­te kom­men­taa­re ja val­la­juh­ti­de­ga teh­tud in­terv­juu­sid.

Eelmine artikkelREIN HEI­NA jät­kab Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­he­na
Järgmine artikkelRaasikul algab kaugloetavate veearvestite paigaldamine