SAND­RA VI­LU­MAA ja KEI­JO-JO­HANN NOR­DEN osa­le­vad Noor­te Maa­päe­val

1162

Rii­gi­ko­gus loe­tak­se 28. no­vemb­ril et­te noor­te ma­ni­fest.

Noor­te ühis­dek­la­rat­sioo­ni koos­ta­mi­sel osa­le­sid ka Lok­sa esin­dajana Lok­sa güm­naa­siu­mi 10. klas­si õpi­la­ne Sand­ra Vi­lu­maa Kuu­sa­lu val­last ja Keh­ra lin­na esin­dajana Keh­ra güm­naa­siu­mi 9. klas­si õpi­la­ne Kei­jo-Jo­hann Nor­den Ani­ja val­last. EV 100 üri­tus­te raa­mes toi­mu­va Noor­te Maa­päe­va­ga tä­his­ta­tak­se 100 aas­tat möö­du­mist sel­lest, kui Maa­päev kuu­lu­tas end kõr­gei­maks või­muks Ees­tis. Maa­päe­va ot­sus sai alu­seks ise­seis­vu­se väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se­le 24. veeb­rua­ril 1918.

Noor­te Maa­päe­va 106 lii­get va­li­ti Ees­ti Õpi­la­se­sin­dus­te Lii­du eest­ve­da­mi­sel sa­ja aas­ta ta­gu­se skee­mi ja Ees­ti prae­gu­se rah­vaar­vu põh­jal – igal lin­nal on 20 000 ela­ni­ku koh­ta üks man­daat, sa­mu­ti ar­vu­ta­ti man­daa­did maa­kon­da­de jaoks. Saa­di­kuks said kan­di­dee­ri­da 15-19aas­ta­sed õpi­la­sed, aval­dus­se tu­li kir­ja pan­na ka kan­di­dee­ri­mi­se põh­jus.
Noo­red saa­di­kud ko­gu­ne­sid esi­mest kor­da 14. juu­lil Käs­mus, kui möö­dus 100 aas­tat Maa­päe­va esi­me­sest ko­gu­ne­mi­sest. ​Pea­le sel­le osa­le­sid nad au­gus­tis Pai­des Ar­va­mus­fes­ti­va­lil ja ko­gu­ne­sid 23.-24. ok­toob­ril Tal­lin­nas­se, kus koostati ühis­dek­la­rat­sioo­ni.

Sand­ra Vi­lu­maale te­gi et­te­pa­ne­ku Lok­sat esin­da­da EV 100 üri­tus­te Ida-Har­ju koor­di­naa­tor Kai­sa Lin­no. Sand­ra Vi­lu­maa lii­tus Noor­te Maa­päe­va­ga ar­va­mus­fes­ti­va­lil, Keh­ra koo­li kau­du kan­di­dee­ri­nud Kei­jo-Jo­hann Nor­den ok­toob­ris, kui ha­ka­ti ma­ni­fes­ti teks­ti et­te val­mis­ta­ma. Õi­gus­kants­le­ri bü­roos­se kõik­jalt Ees­tist kok­ku tul­nud noo­red ja­gu­ne­sid 8 töö­rüh­ma va­hel, aru­ta­ti nel­ja vald­kon­da, iga vald­kon­na­ga te­ge­le­vad kaks grup­pi. Sand­ra Vi­lu­maa osa­les sal­li­vu­se ja in­teg­rat­sioo­ni, Kei­jo-Jo­hann Norden kesk­kon­naa­la­ses töö­rüh­mas.

„Aru­ta­si­me, kui­das saaks ve­ne ini­me­si Ees­ti ühis­kon­da in­teg­ree­ri­da, kui­das üle­ta­da kee­le­bar­jää­ri, kor­ral­da­da kee­le­kur­su­seid. Rää­ki­si­me ka pa­gu­las­test, mee­dia pai­su­tab se­da üle, kui­gi peaks esi­ta­ma fak­te ja sel­gi­ta­ma, et mei­le po­le tul­nud tu­han­deid pa­gu­la­si,“ kirjeldas Sand­ra Vi­lu­maa.

„Esi­me­sel päe­val ko­gu­si­me ideid, tei­sel päe­val pi­di­me sel­lest koos­ta­ma viie­mi­nu­ti­li­se esit­lu­se. Meil käis kü­las proua pre­si­dent, kes kuu­las esit­lu­sed ära ja an­dis ta­ga­si­si­det, mil­le­le võiks veel tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta,“ ju­tus­tas Kei­jo-Jo­hann Nor­den.

28. no­vemb­riks on Noor­te Maa­päe­va kõik liik­med kut­su­tud rii­gi­kok­ku.

Eelmine artikkelAru­kü­la wal­dorf­kool tä­his­tas 25. sün­ni­päe­va vi­list­la­sõh­tu­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li tru­pi­le Suu­re Vaa­la au­hind