Sak­sa va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad kin­ki­sid Ju­min­da SA­Ri­le pääs­te­lae­va

670
Merepäästelaev BREMEN.

„Olen ka­de, aga see on po­si­tiiv­ne ka­de­dus, loo­dan, et sel­le lae­va kin­ki­mi­ne on esi­me­ne samm pi­kas koos­töös,“ üt­les Ees­ti Pääs­te­lii­du juht RAIT KIL­LAN­DI Ha­ra sa­da­mas kin­ki­jaid tä­na­des.

„Saa­gu su ni­meks Bre­men. Kan­na se­da tä­nu­tun­de ja uh­ku­se­ga. Hoia me­re­pääst­jaid, kes si­nu par­dal me­re­hät­ta sat­tu­nu­te­le ap­pi tõt­ta­vad,“ lau­sus Ju­min­da pool­saa­re va­ba­taht­li­ke­le me­re­pääst­ja­te­le kin­gi­tud pääs­tea­lu­se ris­tie­ma Ai­ve Mõt­tus en­ne, kui pu­rus­tas lae­va vöör­te­kil šam­pan­ja­pu­de­li.

Pool­saa­re pääs­te­tiim sai spet­siaal­selt me­re­pääs­teks ehi­ta­tud lae­va oma­ni­kuks tä­nu va­ba­taht­li­ku­le me­re­pääst­ja­le Ai­ve Mõt­tu­se­le, kes kolm aas­tat ta­ga­si osa­les me­re­pääst­ja­te rah­vus­va­he­li­ses va­he­tusp­rog­ram­mis Prant­sus­maal. Seal tek­ki­nud tut­vu­se kau­du kuu­lis, et Sak­sa or­ga­ni­sat­sioon ja­gab ka­su­ta­tud pääs­te­lae­vu, an­ne­ta­ja­telt saa­dud ra­ha­ga os­te­tak­se nen­de ase­mel en­da­le uued.

Ju­min­da va­ba­taht­lik me­re­pääs­te­rühm ehk SAR (Search and Res­cue, tõl­kes Ot­sin­gud ja Pääs­te) saa­tis taot­lu­se, ent too­kord kin­gi­ti lae­vad Mon­goo­lias­se. Tä­na­vu ke­va­del võe­ti Sak­sa­maalt ühen­dust ja tea­ta­ti, et nüüd va­he­ta­tak­se taas üks laev väl­ja.

Pääs­te­lae­va BRE­MEN ees sei­sa­vad Ju­min­da SA­Ri va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad ja noor­liik­med, kes­kel pil­ti­de­ga Sak­sa me­re­pääst­jad CARL GÖ­NER ja NIK­LAS DEE­KEN.

Möö­du­nud kol­ma­päe­val and­sid Sak­sa­maa Va­ba­taht­li­ku Me­re­pääs­teü­hin­gu teh­ni­li­ne su­pe­rin­ten­dant Carl Gö­ner ja me­re­va­rus­tu­se peas­pet­sia­list Nik­las Dee­ken Ha­ra sa­da­mas lae­va Ju­min­da SA­Ri­le üle.

Laev kan­dis se­ni ni­me Dorn­bush, Sak­sa­maa Rü­ge­ni piir­kon­na Bree­ge va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad töö­ta­sid sel­le­ga 26 aas­tat – laev las­ti vet­te 15. ap­ril­lil 1993. Moo­tor uuen­da­ti 2006. aas­tal, sel­le võim­sus on 215 ho­bu­jõu­du.

Carl Gö­ner lau­sus, et lae­va üleand­jad on õn­ne­li­kud ja ra­hul, ku­na näe­vad, kink lä­heb vä­ga mo­ti­vee­ri­tud mees­kon­na­le. Ta aval­das loo­tust, et laev ai­tab me­re­hä­da­li­si veel vä­he­malt küm­me­kond aas­tat.

Ju­min­da me­re­pääs­te­rüh­ma asu­ta­ja Ar­tur Tal­vik sel­gi­tas, et Sak­sa­maal on tra­dit­sioon pan­na lae­va­le kin­ki­ja ni­mi. Ku­na Sak­sa va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te pea­kon­tor asub Bre­me­nis, ot­sus­ta­ti ris­ti­da laev Bre­me­niks.

„Sel­li­ne me­re­pääs­teo­pe­rat­sioo­ni­deks pro­jek­tee­ri­tud laev on Ees­ti va­ba­taht­li­kel me­re­pääst­ja­tel esi­me­ne. Te­gu on ab­so­luut­selt me­re­kind­la alu­se­ga – kui uk­sed-ak­nad kin­ni ja juh­tub üm­ber mi­ne­ma, pöö­rab end püs­ti ta­ga­si na­gu jon­ni­punn,“ li­sas ta.

„Kui võr­rel­da se­da alust meie pääs­te­tii­mi prae­gu­se lae­va Var­va­ra­ga, on Bre­men pro­fes­sio­naal­sem – liht­sa­malt ma­nöö­ver­da­tav ja spet­siaal­se pääs­te­teh­ni­ka­ga. Teist nii pro­fes­sio­naal­set alust Ees­tis me­re­pääs­te töö­lae­va­na po­le. Ees­tis on kok­ku 35 me­re­pääs­te­selt­si, mis on eri­ne­va aren­gu­ta­se­me­ga, mit­me­su­gu­ste pääs­te­a­lu­stega.“

Ar­tur Tal­vik mär­kis, et Sak­sa­maal te­gut­se­vad ai­nult va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad, ke­da ra­has­ta­tak­se an­ne­tus­test, riik neid ra­ha­li­selt ei toe­ta. Sak­sa­maa Va­ba­taht­li­ku Me­re­pääs­teü­hin­gu aas­taee­lar­ve on 35 mil­jo­nit eu­rot. Ühin­gus on tu­hat lii­get, neist 180 on pal­ga­li­sed töö­ta­jad.

Bre­me­niks ris­ti­tud lae­va õn­nis­tas Käs­mu ja Hal­ja­la ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Ur­mas Ka­ri­leet.
Kui fo­tod teh­tud ja ETV uu­dis­te­saa­te Ak­tuaal­ne Kaa­me­ra jaoks in­terv­juud an­tud, pa­lu­ti me­re­pääst­jad, nen­de pe­re­liik­med ja toe­ta­jad tor­ti söö­ma. Tor­di val­mis­tas In­ge Põld­sa­lu Kiiust ja suu­pis­ted Hei­di Ede­la Tam­mis­tult.

Ju­min­da SAR – 35 koo­li­ta­tud pääst­jat
Ju­min­da Me­re­pääs­te Selts ehk Ju­min­da SAR hak­kas te­gut­se­ma 2011. aas­tal. Kaks aas­tat hil­jem sõl­mi­ti po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti­ga le­ping, Ju­min­da pool­saa­re va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad ko­hus­tu­sid pi­da­ma val­vet ja va­ja­du­sel mi­ne­ma me­re­le hät­ta sat­tu­nu­te­le ap­pi.
Prae­gu­seks on pääs­te­tii­mis 35 koo­li­ta­tud me­re­pääst­jat. Selts kuu­lub Ees­ti Pääs­te­lii­tu.

Viis aas­tat ta­ga­si, 2014. aas­tal sai Ju­min­da SAR vee­tee­de ame­tilt 12 meet­ri pik­ku­se kaat­ri, mis ris­ti­ti Var­va­raks – Ju­min­da pool­saa­re esi­me­se me­re­pääs­te­paa­di ni­me jär­gi. Me­re­pääs­te sai pool­saa­rel al­gu­se 1891. aas­tal, kui me­re­hät­ta sat­tu­nud kau­ba­lae­va Var­va­ra kap­ten te­gi esi­me­se an­ne­tu­se, mil­le eest soe­ta­ti pääs­te­paat ja ni­me­ta­ti sa­mu­ti Var­va­raks.

Ju­min­da me­re­pääst­jad kin­ki­sid Sak­sa kol­lee­gi­de­le tä­nu­tä­heks pil­did, millel esi­me­ne pääs­te­paat Var­va­ra koos mees­kon­na­ga. Tol­las­te pääst­ja­te seas oli ka Ju­min­da SA­Ri va­ba­taht­li­ku me­re­pääst­ja Ago Kat­ve­li va­na­va­nai­sa, va­nai­sa ja va­nao­nu.

Ar­tur Tal­vik rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pool­saa­re pääs­te­tii­mil on aas­tas kesk­mi­selt 4 suu­re­mat pääs­teo­pe­rat­sioo­ni. Vii­ma­ti pääs­te­ti Pä­ris­pealt au­gus­tis Amee­ri­ka tu­rist, kes oli ae­ru­ta­nud süs­ta­ga me­re­le, kuid süst läks üm­ber. Kui pääst­jad ta väl­ja tõid, oli mees ala­jah­tu­nud, kii­ra­bi viis Tal­lin­nas­se haig­las­se.