Riik toetab kogukondade arengut

1612

Lianne Teder,
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜde konsultant

1. aprillil kell 16.30 on tähtaeg kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotluste esitamiseks üle Eesti maavalitsustesse. Harjumaal võib saata taotluse elektrooniliselt aadressile kop@harju.maavalitsus.ee, viia käsipostiga Harju maavalitsusesse (Roosikrantsi 12) või tavapostiga (hiliseim postitempli kuupäev 01.04.2015).
Kolmandat aastat koordineerib vahendite jagamist siseministeeriumi haldusalas Kodanikuühiskonna Sihtkapital, ehkki järgmisel aastal täitub programmi vahenditest toetuse jagamisel 20 aastat, küll algselt külaliikumise toetamise nime all. 2015. aasta pro­grammdokument on kinnitatud siseministri käskkirjaga 20. veebruaril 2015 ning selles on mõned muudatused võrreldes eelmise aastaga.
KOPi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Selleks on kasutusel kaks meedet – üldnimetustega kogukonna areng ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.
Kogukonna arengu meetmes püüeldakse tugevate kogukondade poole. Selleks toetatakse tegevusi kogukonna identiteedi tugevdamiseks, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvatamiseks ning tõhusamaks koostööks. Harju maavalitsuse veebilehel olevast avalikust infost selgub, et selle meetme raames on näiteks toetatud suusaradade korrastamise talgute, külade päevade, käsitöö ja ohutuse koolituste, kärajate, loengu- ja sündmuste sarjade, teemapäevade korraldamist, aga ka pärandi säilitamisele suunatud tegevusi. Seejuures on 2015. aasta programmdokumendis täpsustatud, et meetme raames on lubatud soetada vaid tegevusteks vajaminevaid vahendeid ja materjale, seadmetele tehtud investeeringuid saab rahastada vaid teise meetme raames. Oluline on ka täpsustus, et auhinnad ja tänukirjad ei ole projekti toetusest rahastatavad, küll võib neid kajastada tõendatud omafinantseeringuna.
Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmes toetatakse vahendite soetamist ja investeeringuid, mis tagavad kogukonnaliikmetele vajalikud teenused ning ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide olemasolu. Harjumaal on eelmisest taotlusvoorust selle meetme alt toetust saadud külamajade elektri- või küttesüsteemide renoveerimiseks, terrasside või staadionite rajamiseks, mänguväljakute või parkide uuendamiseks, aga ka telkide, heli- või köögitehnika ostuks. 2015. aasta programmijuhendis on täpsustatud projekti üldkulusid, mis võivad moodustada kuni 10 protsenti projektitoetusest ning mille kohta ei esitata dokumenteeritud aruannet. Üldkulud sisaldavad võimalikke projekti juhtimisega seotud kulusid, olgu tegemist kontoritarvete või projektijuhi tasuga.
Taotlemine on avatud vaid avalikes huvides piirkondlikult tegutsevatele ühendustele, sealhulgas Tallinnas asumiseltsidele. Erandina on taotlema oodatud maakondlikud katusorganisatsioonid ning 2015. aastast maakonnaüleselt kogudused ajalooliste kihelkonna piiride järgi.
Avalikes huvides tegutsemine tähendab sihtrühma kaasamist laiemalt kui vaid oma liikmeskond, ka laiemat teavitamist. Olulisel kohal on mõlemas meetmes kogukonnaliikmete kaasamine projektis planeeritu elluviimisse.
Infot leiab HEAKi veebilehel www.heak.ee. Taotluse koostamisel, taotleja ja idee sobivuse hindamisel on harjumaalastele tasuta kasutada HEAKi MTÜde konsultantide abi. Selleks aga tasub varakult pöörduda.