REIN KIP­PAR sai Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li elu­tööp­ree­mia

2311
Kul­tuur­ka­pi­ta­li elu­tööp­ree­mia lau­reaat REIN KIP­PAR Kuu­sa­lust. Fo­to An­ne-Ly Su­vi

Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pertg­rupp pre­mee­ris tee­ne­kat rah­va­tant­su­juh­ti REIN KIP­PA­RIT 2000 eu­ro­ga.

Kuu­sa­lu se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma asu­ta­ja ja pi­kaaeg­ne ju­hen­da­ja, Har­ju­maa rah­va­tant­sue­lu eest­ve­da­ja Rein Kip­par läks möö­du­nud kol­ma­päe­va õh­tul Tal­lin­na Lin­na­teat­ris toi­mu­nud vas­tu­võ­tu­le tead­mi­ses, et te­ma ju­hi­tav Rah­va­tant­su- ja Rah­va­muu­si­ka­juh­ti­de Har­ju­maa Ühen­dus saab Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pert­gru­pilt aas­tap­ree­mia.
Ta tun­nis­tab, et elu­tööp­ree­mia osas oli täie­li­kus tead­ma­tu­ses, kol­lee­gid ja ka abi­kaa­sa Kers­ti, kel­lelt kü­si­ti kir­ja­li­ku et­te­pa­ne­ku koos­ta­mi­seks elu­loo­li­si and­meid, hoid­sid sa­la­dust häs­ti.
„Olen ol­nud osa­li­ne arut­lus­tes, kel­le­le pree­miat an­tak­se, aga õr­na ai­mu­gi ei ol­nud, et mi­nu­le omis­ta­tak­se sel­li­ne pree­mia,“ tun­nis­tas Rein Kip­par ja nentis, et tä­nu­kõ­ne jäi see­tõt­tu lü­hi­ke­seks.
„Üt­le­sin se­da, mi­da olen ka va­rem öel­nud – et mi­nu tant­si­mi­se ja ju­hen­da­mi­se aeg on nüüd möö­das ja on­gi õi­ge, et noo­red tu­le­vad pea­le. Mem­me-taa­di rüh­mas võin ju veel sus­si sa­his­ta­mas käia, aga kor­ra­lik­ku la­va­tant­su te­ha enam mit­te.“
Koos ra­ha­li­se pree­mia­ga kin­gi­ti klaa­si­kunst­nik Ivo Lil­le taies, mil­le­le on gra­vee­ri­tud Rein Kip­pa­ri ni­mi.
„Kõi­ge täht­sam ja rõõ­mus­ta­vam on sel­lis­te pree­mia­te juu­res, et Sind on mär­ga­tud. Üld­se on ala­nud aas­ta esi­me­ne kuu ol­nud mul­le ül­la­tus­te­roh­ke. Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol kuu­lu­ta­ti väl­ja, et sain val­la aas­ta kul­tuu­rip­ree­mia. Käisin sel päe­val ma­tus­el, ei taht­nud peo­le min­na, kui­gi kut­se saa­de­ti – ka see pree­mia hoi­ti sa­la­du­ses. Hil­jem val­la­va­ne­malt kü­si­sin, et miks mi­nu­le, ma ei tei­nud möö­du­nud aas­tal mi­da­gi eri­list, ta sel­gi­tas, et pree­mia po­le mää­ra­tud ai­nult eel­mi­se aas­ta te­ge­vu­se, vaid pi­ke­ma aja­ga an­tud pa­nu­se eest. Olen vä­ga tä­nu­lik,“ kõ­ne­les Rein Kip­par.
Ta mär­kis en­da koh­ta, et reeg­li­na on rah­va­tant­su­ju­hid kas koo­liõ­pe­ta­jad või oman­da­nud kõrg­koo­lis tant­su­ha­ri­du­se, te­ma on erand – EPA dip­lo­mi­ga zoo­teh­nik. Tant­su­ju­hi kut­se sai pä­rast tant­si­mist EPA tant­su­rüh­mas
Ala­tes 1978. aas­tast tant­sib Rein Kip­par Ees­ti rah­va­tant­su­juh­ti­de rüh­mas, ta oli rüh­ma­ga tant­su­mu­rul ka mul­lu su­vel, kui Kuu­sa­lu koo­li staa­dio­nil pee­ti Maie Ora­va tant­su­pi­du.
Aas­tal 1983 asu­tas Rein Kip­par Kuu­sa­lu se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke­sed. Prae­gu ta enam rüh­ma ei ju­hi, Ka­bu­ja­la­ke­si ju­hen­dab te­ma õpi­la­ne Ee­li­ka Kras­mus.
„Ae­ga­jalt kut­su­tak­se ap­pi. Hil­ju­ti õp­pis rühm „Ruh­nu süi­ti“, kus on kee­ru­li­ne tant­su­samm, käi­sin õpe­ta­mas,“ sõ­nas elu­tööp­ree­mia lau­reaat.
Rah­va­tant­su- ja Rah­va­muu­si­ka­juh­ti­de Har­ju­maa Ühen­dust ju­hib ta ala­tes 2000. aas­tast. Sel­les on liik­meid 58. Osa­le­tak­se tant­sua­las­te üri­tus­te ja koo­li­tus­te kor­ral­da­mi­sel, tant­su­päe­va­de ja tree­ning­laag­ri­te pla­nee­ri­mi­sel.
Rein Kip­par on ai­da­nud kor­ral­da­da maa­kond­lik­ke tant­su­pi­du­sid ning osa­le­nud kuuel üle­rii­gi­li­sel tant­su­peol lii­gi­ju­hi as­sis­ten­di­na. Te­ma kan­di­da­tuu­ri esi­tas Har­ju eks­pertg­ru­pi­le Rah­va­tant­su- ja Rah­va­muu­si­ka­juh­ti­de Har­ju­maa Ühen­du­se ju­ha­tu­se ni­mel tant­su­juht Eri­ka Põ­len­dik.

Aas­tap­ree­miad EE­LI­KA KRAS­MU­SE­LE ja GA­RI­NA TOO­MIN­GA­SE­LE
Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pertg­ru­pi 300eu­ro­se aas­ta­pree­mia sai Kuu­sa­lu rah­va­tant­su­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke­sed ju­hen­da­ja Ee­li­ka Kras­mus. Ta kor­ral­das koos Ka­bu­ja­la­kes­te­ga mul­lu 20. ja 21. au­gus­til Aeg­vii­dus Har­ju­maa täis­kas­va­nu­te tant­su­päe­vad, mis olid pü­hen­da­tud An­na Raud­kat­si 130. sün­niaas­ta­päe­va­le. Olid õpi­toad ja men­tor­koo­li­tus ning osa­le­ja­te­le tut­vus­ta­ti Aeg­vii­du et­te­võt­mi­si.
Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas sai aas­tap­ree­mia Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul 28. mail Har­ju­maa põlv­kon­da­de lau­lu- ja tant­su­peo „Hoia ja hoo­li“ kor­ral­da­mi­se eest.

Eelmine artikkelHC Keh­ra on Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te lii­der
Järgmine artikkelEkst­rö­mi mar­si kol­mel ra­jal käis 1650 mat­ka­jat