Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ei nõus­tu post­kon­to­ri­te ase­mel pos­ti­punk­ti ava­mi­se­ga

271
Omniva kirjakast.

AS Ees­ti Post ehk Om­ni­va an­dis su­vel Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et soo­vib sü­gi­sel sul­ge­da Aru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­rid. Sep­temb­ris käi­sid et­te­võt­te esin­da­jad ka val­la­vo­li­ko­gu­le oma plaa­ne tut­vus­ta­mas.

Nad pak­ku­sid post­kon­to­ri­te ase­me­le kaks va­rian­ti: piir­kon­da jää­vad tee­nin­da­ma pa­kiau­to­maa­did ja per­so­naal­ne pos­ti­tee­nus või ava­tak­se ka­he post­kon­to­ri ase­mel koos­töös oma­va­lit­su­se­ga üks pos­ti­punkt.

Vo­li­ko­gu liik­med leid­sid, et Aru­kü­la ja Raa­si­ku on kas­va­va ela­nik­kon­na­ga asu­lad ning pos­ti­punkt peaks ole­ma mõ­le­mas. Le­pi­ti kok­ku, et kü­si­must aru­ta­tak­se en­ne Om­ni­va­le lõp­li­ku sei­su­ko­ha and­mist veel vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil.

Möö­du­nud tei­si­päe­val, 11. ok­toob­ril toi­mu­nud is­tun­gil tut­vus­tas val­la­va­nem Raul Siem val­la­va­lit­su­se sei­su­koh­ta. Ta üt­les, et ka­he post­kon­to­ri ase­mel ühe pos­ti­punk­ti ava­mi­ne ei ole mit­mel põh­ju­sel vas­tu­võe­tav. Vallavanem põh­jen­das, et pea­mi­sed ko­had, kus pos­ti­punk­ti ava­mi­ne kõ­ne al­la tu­leks – need on val­la­ma­ja ja Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu – ei ole sel­leks so­bi­vad, sest neis on nii­gi ruu­mi­kit­si­kus, li­saks asub raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel, ku­hu ea­ka­tel po­le liht­ne pää­se­da.

Tei­se põh­ju­se­na ni­me­tas val­la­va­nem, et Om­ni­va ei ole Raa­si­ku val­las pos­ti­punk­ti te­ge­vu­se do­tee­ri­mi­seks ra­ha ka­van­da­nud ning see tä­hen­daks, et pos­ti­punk­ti kõik ku­lud jääk­sid oma­va­lit­su­se kan­da.

Veel tõi Raul Siem väl­ja, et kui pos­ti­punkt ava­da, oleks se­da mõist­lik te­ha Aru­kü­las, kus on kõi­ge roh­kem ela­nik­ke ja ka pos­ti­punk­til oleks kõi­ge roh­kem ka­su­ta­jaid. Sa­mas võe­taks Aru­kü­las pos­ti­punk­ti ava­mi­se­ga te­ma sõ­nul vä­ga suu­relt hul­galt val­lae­la­ni­kest ära või­ma­lus saa­da per­so­naal­set pos­ti­tee­nust ta­su­ta.

Per­so­naal­ne tee­nus tä­hen­dab, et mar­ki­de-ümb­ri­ke ost­mi­seks, kir­ja saat­mi­seks, aja­leh­te­de tel­li­mi­seks või ar­ve­te ta­su­mi­seks on või­ma­lik kut­su­da kir­ja­kand­ja ko­ju. Tee­nus on ta­su­ta nei­le, kes ela­vad lä­hi­mast pos­tia­su­tu­sest kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit. Kes ela­vad lä­he­mal, pea­vad kir­ja­kand­ja ko­ju tu­le­mi­se eest maks­ma 5 eu­rot.

„Per­so­naal­ne tee­nus on ise-e­ne­sest hea ja mu­gav la­hen­dus, ka­tab kõik prae­gu post­kon­to­ris pa­ku­ta­vad tee­nu­sed, see­juu­res saab te­le­fo­ni­ga tel­li­da ning kok­ku­le­pi­tud kel­laa­jal toob pos­ti­töö­ta­ja ini­me­se­le per­so­naal­selt ko­ju kät­te. Aga kui ava­me Aru­kü­las pos­ti­punk­ti, jääb si­su­li­selt 40 prot­sen­ti val­la ter­ri­too­riu­mist viie ki­lo­meet­ri raa­diu­ses­se. Ar­ves­ta­des asus­tus-­ti­he­dust, jääks sel ju­hul 85-90 prot­sen­ti ela­nik­kon­nast ta­su­ta per­so­naal­se tee­nu­se või­ma­lu­sest il­ma,“ sel­gi­tas val­la­va­nem.

Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Ma ei tea, kui pal­ju tar­bi­jaid hak­kab per­so­naal­sel tee­nu­sel ole­ma, aga kui Om­ni­valt on või­ma­lus en­da­le ko­ju tel­li­da sa­ma tee­nus, mil­le saa­mi­seks peaks ta pos­tia­su­tus­se ise ko­ha­le mi­ne­ma, siis ar­van, et per­so­naal­set tee­nust ha­ka­tak­se roh­kem ka­su­ta­ma kui pos­ti­punk­ti. Eel­kõi­ge on see mu­gav va­ne­ma­te­le ini­mes­te­le.“

Raul Siem mär­kis, kui­gi Om­ni­va­le on püü­tud sel­gi­ta­da, et Raa­si­ku on are­nev ja kas­vav vald, ei ole et­te­võ­te pak­ku­nud või­ma­lust prae­gu­sed post­kon­to­rid al­les jät­ta. See­tõt­tu ot­sus­tas val­la­va­lit­sus va­li­da Omniva pakutud teenusevariantidest pakiautomaadi ja personaalse postiteenuse. Li­saks hak­kab val­la­va­lit­sus ea­ka­te­le val­la­ma­jas ja raa­ma­tu­ko­gu­des pak­ku­ma nõus­ta­mist ar­ve­te ta­su­mi­sel, see on ta­su­ta tee­nus. Mis ajast ha­ka­tak­se se­da või­ma­lust pak­ku­ma, sõl­tub sel­lest, mil­lal Om­ni­va post­kon­to­rid sul­geb.

„Saa­dan Om­ni­vas­se kind­las­ti pal­ve, et post­kon­to­ri­te sul­ge­mi­ne lü­ka­taks eda­si vä­he­malt 1. veeb­rua­ri­ni. Siis on möö­das kii­re jõu­lu­pe­riood, mil saa­de­tak­se kõi­ge roh­kem kir­ju ja pak­ke. Kas meie soo­vi kuul­da võe­tak­se, ei os­ka prog­noo­si­da,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Om­ni­va plaa­nib ee­mal­da­da ka Pe­nin­gil asu­va kir­ja­kas­ti, sest sel­lel po­le pi­ke­mat ae­ga ol­nud ka­su­tust. Kir­ja­kas­te jääb Raa­si­ku val­da al­les veel kolm, kaks Aru­kü­las ja üks Raa­si­kul.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 19. oktoobril
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­te­vo­li­ko­gul on uus koos­seis