Raasiku vallakodaniku kampaaniast ja sotstoetustest

1273

Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi

Raasiku vallas on traditsioon aasta kahel viimasel kuul ergutada vallas elavaid inimesi võtma end ka rahvastikuregistris vallakodanikuna arvele. Selliseid kampaaniaid on ka teistes omavalitsustes. Ergutuse osa on alati mingi teenus, mida saavad vaid registrijärgsed kodanikud, tihti ka auhinna võitmise võimalus, mis loositakse välja kas kampaania ajal liitunute või kogu kalendriaasta jooksul vallakodanikeks saanute vahel.
Ka Raasiku vald on loosinud auhindu. 2014. aasta  kampaania loosirattasse lähevad kinkekaardid. Olulisem on oma kodanikele pakutavad toetused/teenused.
Ka Tallinn teeb pingutusi meelitamaks oma registrisse inimesi. Viimane suurem meelitus oli tasuta ühistransport, mille käivitamise järgselt linnalähedastes omavalitsustes, kelle kodanikud töötavad, õpivad Tallinnas, täheldati järsku vähenemist kodanike arvukuses. Oli see nii ka Raasiku vallas.
Väiksemad omavalitsused ei suuda Tallinnaga rinda pista, kuid siiski oma toetuste ja soodustuste paketid on neilgi. Ka Raasiku vallal. Õnneks on meil palju teadlikke kodanikke, neist mõni nii nutikas, et muudab oma registreeringut paar korda aastas – aasta alguses Tallinnasse ja saab tasuta sõidu ning enne aasta lõppu tagasi ja tagab seega järgmiseks kalendriaastaks maksude laekumise koduvalda.
Meie maksude arvestus on kalendriaasta põhine ning ümberarvestusi tehakse 31.12 seisuga. Jooksval aastal rahvastikuregistris kodanikuks registreerimisele ei järgne automaatselt maksude laekumist registrijärgsesse omavalitsusse, need hakkavad laekuma alles järgmise kalendriaasta jaanuaris. Seega, kui registreeritakse end 1. jaanuaril, siis kogu aasta laekuvad maksud sinna omavalitsusse, kus inimene enne ümberregistreerimist kodanikuks oli.
Raasiku valla toetustest
23. septembril hakkas kehtima Raasiku vallavolikogu määrus „Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“. Selle määrusega sätestatakse erinevad toetusteliigid, mida Raasiku valla kodanikel on võimalik taotleda. Toetuste taotlemisel tuleb siiski arvestada erinevaid lisatingimusi, millele taotleja peab vastama.Toetuste suuruse kinnitab vallavalitsus iga-aastaselt pärast vallaeelarve vastu võtmist. Kehtivad määrad on iga toetusliigi järel sulgudes.
Sünnitoetus (320.-). Täies mahus saab seda toetust juhul, kui mõlemad vanemad on valla kodanikud elanikeregistri kohaselt vähemalt 3 kuud enne lapse sündi. Ühe vanema osas registrinõude täitmisel on õigus saada pool toetussummast.
Esimesse klassi mineva lapse toetus (64.-). Täies mahus saab seda toetust juhul, kui mõlemad vanemad on Raasiku valla kodanikud hiljemalt 30. septembril. Ühe vanema osas registrinõude täitmisel on õigus saada pool toetussummast.
Ravimitoetus (komisjoni ettepanek). Ravimitoetust on õigus taotleda majanduslikult vähekindlustatud isikul retseptiravimi , mille ostuhind on vähemalt 3,20 eurot, hüvitamiseks.  Kindlasti peab olema maksekviitungil isiku nimi, kellele ravim välja kirjutatud. Lisaks on toetuse saamise aluseks taotleja allkirjastatud avaldus.
Matusetoetus (130.-). Toetuse saamiseks ei pea avaldust esitama juhul, kui surmatõend väljastatakse Raasiku vallavalitsusest. Avaldus tuleb esitada, kui surm on registreeritud mujal. Avaldus tuleb esitada kolme kuu jooksul surma registreerimisest
Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus (komisjoniettepanek). Hooldamisel olev laps peab olema Raasiku valla kodanik.
Õpilaste sõidutoetus (alevikes elavatele õpilastele kuni 20 eurot kalendrikuus, väljaspool alevikke elavatele kuni 26 eurot kalendrikuus); Toetust saab küsida, kui õpilane  ja  võrdset hooldusõigust omavad vanemad või õpilase ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt eelmise aasta 31. detsembril.
Muukeelsetes või erivajadustega koolides õppivatele põhikooli õpilastele hüvitatakse sõit alalisele elukohale lähimasse õppeasutusse ja tagasi täies  ulatuses.
Valla koolides õppivatele õpilastele, kelle elukoht pole kooliga samas asulas või samas koolipiirkonnas ja kelle elukohta ei läbi valla õpilasliinid, hüvitatakse koolisõidukulud ühistranspordile täies ulatuses.
Väljaspool Raasiku valda eestikeelset põhiharidust omandavatele õpilastele sõidukulusid ei hüvitata.
Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul (kuni 64 eurot kalendrikuus).
Toetus ülalpidamiskulude katmiseks hoolekandeasutuses (komisjoni ettepanek).
Koolitoetus; (ühe lapse korral 20 eurot aastas, kahe ja enama korral 32 eurot aastas); Koolitoetus määratakse põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiva lapse vanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale lapsele vajalike koolitarvete ja/või riiete ostmiseks tehtud kulutuste osaliseks hüvitamiseks.
Toitlustustoetus (komisjoni ettepanekul). Toitlustustoetus määratakse koolieelses lasteasutuses käiva ja gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiva lapse lasteaiatoidu või koolieine maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.
Lumetõrje  erateedelt.  Haja­asustuses, kus on pikad eratee lõigud, aitab vald neilt lund lükata. Eeldab jällegi olemist rahvastikuregistris Raasiku valla kodanik.
Jõudu ja tahtmist kõigile Raasiku vallas elavatele inimestele enda registreerimiseks koduvalda!