Raa­si­ku vald kor­ral­dab noor­te­le omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te pro­jek­ti­kon­kur­si

61
Raasiku vald

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja noor­te et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te pro­jek­ti­kon­kur­si, mil­le raa­mes toe­ta­tak­se tä­na­vu noor­te kor­ral­da­tud et­te­võt­mi­si-üri­tu­si. Pro­jek­ti esi­me­ne taot­lus­voor kes­tab 15. mai­ni, tei­ne 1. juu­li­ni.

Toe­tust saa­vad taot­le­da 12-19aas­ta­sed noo­red üri­tus­te, hu­vi­te­ge­vus­te, õpi­tu­ba­de ja muu­de et­te­võt­mis­te lä­bi­vii­mi­seks ük­si või koos teis­te noor­te­ga. Neil peab ole­ma täi­sea­li­ne men­tor, kes ai­tab pro­jek­ti koos­ta­da ja el­lu viia. Et­te­võt­mi­sed tu­leb el­lu viia sel­le aas­ta jook­sul.
Val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se- kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nul saa­di idee Kuu­sa­lu val­last, Raa­si­ku val­las ei ole se­ni ot­se­selt noor­te­le suu­na­tud, nen­de al­ga­ta­tud ja kor­ral­da­tud üri­tu­si sel­li­selt va­rem toe­ta­tud.

„Sa­ge­li võ­tab noor­telt in­du ma­ha, kui pä­rast ku­sa­gi­le pro­jek­ti ja ra­ha­taot­lu­se esi­ta­mist tu­leb tükk ae­ga oo­da­ta, kas se­da toe­ta­tak­se või ei. Val­la­va­lit­sus pa­kub nei­le nüüd liht­salt ja kii­ret või­ma­lust oma idee­de el­lu­vii­mi­seks,“ lau­sus ta.

Ka­van­da­ta­vad te­ge­vu­sed pea­vad ole­ma seo­tud Raa­si­ku val­la­ga, kuid need ei pea ole­ma suu­na­tud noor­te­le: „Näi­teks või­vad nad or­ga­ni­see­ri­da mõ­ne üri­tu­se ea­ka­te­le või väi­ke­las­te­le, kor­ral­da­da põlv­kon­da­de va­he­li­si et­te­võt­mi­si. Oo­ta­me ka ko­gu­kon­na­le suu­na­tud pro­jek­te.“

Noor­te­fon­di fi­nant­see­ri­tak­se rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks saa­dud ra­hast. Ko­gu­ee­lar­ve on 1500 eu­rot, esi­me­ses voo­rus lä­heb ja­ga­mi­se­le 800, tei­ses 700 eu­rot. Piir­sum­mat, kui pal­ju ühe­le pro­jek­ti­le toe­tust eral­da­tak­se, ei ole. Kui pä­rast kah­te taot­lus­voo­ru on osa ra­ha veel ka­su­ta­ma­ta, kor­ral­da­tak­se sü­gi­sel täien­dav taot­lus­voor: „Kui hu­vi on suur ja taot­lu­si tu­leb pal­ju, saab fon­di ee­lar­vet suu­ren­da­da.“

Toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb täi­ta val­la ko­du­le­helt lei­tav noor­te­fon­di taot­lus­vorm, ku­hu tu­leb kir­ja pan­na pro­jek­ti ees­märk, te­ge­vus­ka­va, toi­mu­mi­se aeg ja koht, osa­võt­ja­te arv, eel­ar­ve. Pro­jek­te hin­dab ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad val­la noor­te­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se esin­da­jad, noor­soo­töö­ta­ja ning koo­li hu­vi­juht.

„Me ei an­na noor­te­le ra­ha, vaid ta­su­me nen­de pro­jek­ti­te­ge­vu­se­ga seo­tud ku­lud,“ sel­gi­tas Ju­ta Asu­ja.

Ta tõi näi­teks – kui noo­red ta­ha­vad kor­ral­da­da dis­ko, maks­tak­se pro­jek­ti­toe­tu­se eest he­li­teh­ni­ka või dis­ko­ri ta­su.

Soo­vi kor­ral on Ju­ta Asu­ja val­mis noo­ri ja nen­de men­to­reid pro­jek­ti koos­ta­mi­sel nõus­ta­ma.