Raa­si­ku val­las alus­tas rii­gi toe­tu­se eest 11 hu­via­la­rin­gi

921

Raa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se pro­jek­ti­kon­kur­si­le esi­ta­ti taot­lused ala­nud õp­peaas­tal 11 hu­vi­rin­gi lä­bi­vii­mi­seks, kõik need said ka toe­tu­se.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se mit­me­ke­sis­ta­mi­seks ning kät­te­saa­da­vu­se pa­ran­da­mi­seks saa­dud toe­tu­se ja­ga­mi­seks teist aas­tat pro­jek­ti­kon­kur­si.

„Pro­jek­te esi­ta­ti vei­di vä­hem kui eel­mi­sel aas­tal, kuid nen­de kva­li­teet on tä­na­vu pa­rem, te­ge­vu­sed on põh­ja­li­ku­malt lä­bi mõel­dud,“ üt­les val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se, kul­tuu­ri ja spor­di­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.

Li­saks te­ma­le kuu­lu­sid pro­jek­te hin­na­nud ko­mis­jo­ni Aruküla noortekeskuse noorsootöötaja Maar­ja-Ly Tei­no, Aruküla põhikooli huvijuht Ma­ri Möls, MTÜ Pikavere Mõis ning Mallavere ja Pikavere külaseltsi juhatuse liige Ali­ce Suur­kuusk, Aruküla muusikaõpetaja Ju­han Trump, Raasiku kooli direktor Ree­li­ka Tu­ri ja Raasiku noortekeskuse noorsootöötaja An­ge­la Al­lik. 

Kõik kon­kur­si­le esi­ta­tud 11 pro­jek­ti saa­vad toe­tust soo­vi­tud ma­hus. Ju­ta Asu­ja sõ­nul oleks ra­ha ja­gu­nud ilm­selt veel ühe­le pro­jek­ti­le. Kok­ku ja­ga­ti toe­tus­teks 33 238 eu­rot, ühe­le pro­jek­ti­le sai taot­le­da ku­ni 3000 eu­rot.

Kõik hu­vi­rin­gid ja -te­ge­vu­sed, mi­da ra­has­ta­tak­se, kes­ta­vad ala­nud õp­peaas­ta lõ­pu­ni. Mõ­ni ring on õpi­las­te­le ta­su­ta, mõ­ne pu­hul tu­leb ta­su­da omao­sa­lus.

Ne­li rin­gi, mis saa­vad toe­tust, te­gut­se­vad Aru­kü­la põ­hi­koo­lis. Need on sulg­pal­li­ring, mi­da toe­ta­tak­se 3000 eu­ro­ga, ro­boo­ti­ka­ring VEX IQ saab 2962,94 eu­rot, las­tes lu­ge­mis­hu­vi te­ki­ta­mi­seks mõel­dud hu­vi­ring „Ela­vad mui­nas­ju­tud“ 1696 eu­rot ning Fil­mis­port Aru­kü­las 2856 eu­rot. Sulg­pal­li­rin­gi viib lä­bi Sil­va Lips, ro­boo­ti­kat Aron Lips, „Ela­vaid mui­nas­jut­te“ Liis Vee­leid ja Ast­rid Lin­nu­mäe, Fil­mis­por­ti Aru­kü­las Cris­ti­na Kas­ka ja Ju­ku Trump.

Raa­si­ku ja Aru­kü­la noor­te­kes­ku­ses alus­tas MTÜ nWO eest­võt­tel meis­ter­da­mis­ring, mi­da toe­ta­tak­se 2996 eu­ro­ga. Ju­hen­dab Ris­to Il­ves. Aru­kü­la Pe­re­kes­ku­ses Män­ni­kä­bi on algk­las­si­las­te­le mõel­dud ro­boo­ti­ka­ring „Nu­ti­la­bor“, sel­le lä­bi­vii­mist toe­ta­tak­se hu­vi­ha­ri­du­se ra­hast 3000 eu­ro­ga. Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selts sai Raa­si­ku noor­te­kes­ku­ses tea­dus­rin­gi lä­bi­vii­mi­seks 2750,51 eu­rot, rin­gi ju­hen­da­ja on Mar­tin Möl­lits. MTÜ Sii­lio­kas Jõe­läht­me val­last saab 2997,20 eu­rot toe­tust loo­dus­rin­gi jaoks. Rin­gi raa­mes toi­mu­vad mat­kad, õpi­tak­se met­sas ja mu­jal loo­du­ses toi­me­tu­le­mist. MTÜ­le Loo­dus­maa Ko­se val­last eral­da­ti tea­dus- ja hu­vi­rin­gi „Mik­si­ta­jad“ lä­bi­vii­mi­seks 2998,59 eu­rot. Rin­gi te­ge­vus toi­mub Pe­re­kes­ku­ses Män­ni­kä­bi. OÜ Eri­pe­da­goog saab 2640 eu­rot elu- ja toi­me­tu­le­kuõp­pe hu­vi­rin­gi­le, mis on mõel­dud ha­ri­dus­li­ku eri­va­ja­du­se­ga õpi­las­te­le ning hak­kab sa­mu­ti toi­mu­ma Män­ni­kä­bis.

MTÜ­le Pi­ka­ve­re Mõis eral­da­ti 5091,20 eu­rot. Toe­tus on mõel­dud Pe­ri­la, Här­ma, Ki­vi­loo, Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re noor­te sõi­du­ta­mi­seks tree­nin­gu­te­le ja hu­vi­rin­gi­des­se Raa­si­ku­le.

„Pi­ka­ve­re Mõi­sa­le on toe­tus ko­mis­jo­ni nõu­so­le­kul eran­di­na suu­rem, et ta­ga­da tree­nin­gu­te-rin­gi­de toi­mu­mi­se pe­rioo­dil kaks kor­da nä­da­las bus­sit­rans­port Pi­ka­ve­rest Raa­si­ku­le ja ta­ga­si,“ sel­gi­tas Ju­ta Asu­ja.

Eelmine artikkelKeh­ras tä­his­ta­tak­se JÜ­RI LE­PA juu­be­lit le­gen­di­de la­hin­gu­ga
Järgmine artikkelEes­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed soo­vib Raa­si­ku val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo kat­kes­ta­da