Raa­si­ku val­la 25. aas­ta­päeva­le pühen­da­tud val­la loo­me­võist­lu­se ju­hend

1716

AR­DO NIIN­RE
Raa­si­ku abi­val­la­va­nem

Raa­si­ku val­la 25. aas­ta­päeva raa­mes kuu­lu­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­sus välja loo­me­võist­lu­se.
Pöördu­me Raa­si­ku val­la ko­gu­kon­na liik­me­te, las­teae­da­de ja põhi­koo­li­de ema­kee­le-, kir­jan­dus- ning kuns­tiõpe­tu­se õpe­ta­ja­te poo­le, et nad toe­tak­sid loo­me­võist­lu­se et­te­võtmist ning oo­ta­me 17. veeb­rua­riks si­su­kaid töid.

Loo­me­võist­lu­se ju­hend
Loo­me­võist­lu­se ees­märk on ärgi­ta­da val­la­ko­da­nik­ke mõtle­ma oma val­la elu­kesk­kon­na­le, ak­tiiv­se­le osa­lu­se­le val­la elus, ko­du­le ja pe­re­kon­na­le.
Loo­min­gu­lis­te tööde esi­ta­mi­se tähtaeg on 17. veeb­ruar 2017. aas­tal. Hil­jem esi­ta­tud töid võist­lu­sel ei ar­ves­ta­ta. Tööd kor­jab kok­ku asu­tu­se esin­da­ja, kes toob need 20. veeb­rua­riks Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se aad­res­sil Tal­lin­na maan­tee 24, Aru­küla ale­vik 75 201, Har­ju­maa. Noo­red ja täis­kas­va­nud (e ja f) va­nu­se­grupp too­vad oma loo­me­tööd lähi­mas­se Raa­si­ku val­la rah­va­maj­ja.
Isik võib esi­ta­da vaid ühe töö. Tööl võib ol­la vaid üks au­tor. Esi­ta­tud tööd pea­vad ole­ma kor­rekt­selt vor­mis­ta­tud re­ben­di­te­ta ning vol­ti­mis­te­ta.
Tööde­le (soo­vi­ta­valt ta­ga­külje­le), tu­leb kir­ju­ta­da au­to­ri ees- ja pe­re­kon­na­ni­mi, las­teaed (rühm) või kool (klass) ning ju­hen­da­ja ole­ma­so­lul te­ma ees- ja pe­re­kon­na­ni­mi. Oma­loo­min­gu­li­si töid koo­li­de­le ega õpi­las­te­le ei ta­gas­ta­ta. Val­lal on õigus ka­su­ta­da töid 25. aas­ta­päeva üri­tu­se läbi­vii­mi­sel.

Va­nu­sek­las­sid
5-7aas­ta­sed lap­sed: joo­nis­tus­võit­lus tee­mal „Mi­nu ko­du“;
1.-3. klas­si õpi­la­sed: joo­nis­tus­võist­lus tee­mal „Mi­nu ko­du“, soo­vi­tav on li­sa­da tööle au­to­ri kom­men­taar;
4.-6. klas­si õpi­la­sed: luu­le­võist­lus tee­mal „Mul­le meel­dib mi­nu ko­du­koht“;
7.- 9. klas­si õpi­la­sed: kir­jan­di­võist­lus „Mul­le meel­dib ela­da Raa­si­ku val­las“;
kesk­koo­liõ­pi­la­sed ja ku­ni 26 aas­tat va­nad noo­red: Raa­si­ku val­la tee­ma­li­ne joo­nis­tus, luu­le­tus või es­see;
täis­kas­va­nud ala­tes 26. eluaas­tast: Raa­si­ku val­la tee­ma­li­ne joo­nis­tus, luu­le­tus või es­see.

Au­hin­nad
Loo­me­võist­lu­se töid hin­na­tak­se eral­di igas va­nu­sek­las­sis. Au­hin­na­fon­di suu­rus on 1100 eu­rot. Au­hin­na­lis­te koh­ta­de võit­ja­te­le os­te­tak­se Üle­mis­te Kes­ku­se kin­ke­kaar­did. Igast va­nu­se­rühmast au­hin­na­tak­se kol­me esi­mest, kol­me teist ja kol­me kol­man­da­le ko­ha­le jäävat tööd. Vas­ta­va ta­se­me puu­du­mi­sel on žüriil õigus jätta au­hin­na­li­ne koht välja and­ma­ta, au­hin­du ümber ja­ga­da või an­da välja er­gu­tu­sau­hin­du.
Joo­nis­tu­se for­maat on A3. Luu­le­tu­se, kir­jan­di või es­see pik­kus on va­balt va­li­tav.

Hin­da­mi­ne
Loo­min­gu hin­da­mi­sel pöö­ra­tak­se põhi­tähe­le­pa­nu si­su­le. Eri­ti hin­na­tak­se au­to­ri loo­vust ja isi­ku­pära, mõte­te loo­gi­li­sust ja ori­gi­naal­sust, jul­gust, uud­sust, au­to­ri ana­lüüsi­võimet ja nõtket sõna­ka­su­tust.
Loo­me­võist­lu­se žürii koos­neb viiest liik­mest, mil­le koos­sei­su kin­ni­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­sus. Žüriid ju­hib Aru­küla Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­di­rek­tor Ga­ri­na Too­min­gas.
Täien­da­vat in­fot loo­me­võist­lu­se koh­ta saab Ar­do Niin­relt, tel 607 0348 või 53 403 202 ar­do.niin­re@raa­si­ku.ee.

Eelmine artikkelRaa­si­ku las­teaias alus­tab kand­le­ring
Järgmine artikkelPolit­sei­nik ANU MET­SAORG Aru­kü­last käis Itaa­lias põ­ge­nik­ke vas­tu võt­mas