Raa­si­ku staažikas kal­mis­tu­vaht pa­neb ame­ti ma­ha

413
Raasiku vald.

Kal­mis­tu­vaht Caius Soie­la, kel­le fir­ma Har­ju-Jaa­ni Hal­jas­tu­se OÜ hal­dab Har­ju-Jaa­ni va­na ja uut kal­mis­tut Raa­si­kul, tea­tas val­la­va­lit­su­se­le, et soo­vib hal­dus­le­pin­gu lõ­pe­ta­da. Raa­si­ku val­la hal­ja­sa­la­de hool­da­mist jät­kab Har­ju-Jaa­ni Hool­du­se OÜ vas­ta­valt rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na sõl­mi­tud le­pin­gu­le. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on väl­ja pan­nud kuu­lu­tu­sed, et ot­si­tak­se uut kal­mis­tu­vah­ti.