Raa­si­ku FC Jo­ker kao­tas Ees­ti väi­ke­se ka­ri­ka fi­naa­lis Saue JK­le

1334
Raa­si­ku FC Jo­ker alg­koos­seis Ees­ti väi­ke­se ka­ri­ka fi­naa­lis. Ees AND­RE IL­VES, AL­VAR TE­RAS­MA, ER­VO VAAT­MANN, RII­DO REI­MAN, RAN­DO RAND­JÕE ja RII­VO PALL, ta­ga­reas JA­NAR PRA­GI, RAU­NO REI­MAN, MART­TI KLAUS, KRIS­TO SA­LA­MA­TIN ja GEORG KOP­PEL. Fo­to Jo­han­nes Paul Tamm

Kol­ma­päe­val, 12. sep­temb­ril Tal­lin­nas A. Le Coq Are­nal Ees­ti väi­kes­te ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­lis pi­di Raa­si­ku FC Jo­ker Saue JK jalg­pal­lu­ri­telt vas­tu võt­ma kao­tu­se 0:2.

Jo­ke­ri tree­ner Re­ne Lill üt­les män­gueel­ses kom­men­taa­ris, et hooa­ja al­gu­ses oli ees­märk jõu­da väi­ke­se ka­ri­ka fi­naa­li ning see saa­vu­ta­ti.

„Fi­naa­lis tu­leb näi­da­ta oma pa­ri­mat män­gu ja tuua ka­ri­kas es­ma­kord­selt Raa­si­ku­le,“ sõ­nas ta.
Sa­ma kin­ni­tas ka mees­kon­na kap­ten And­re Il­ves: „Süües kas­vab isu, oo­ta­me vä­ga Ees­ti rah­vuss­taa­dio­nil män­gi­mist ja loo­da­me ka­ri­ka või­ta.“

See ei õn­nes­tu­nud. Kui­gi esi­me­sel poo­la­jal suu­tis Jo­ke­r li­gi 700 pealt­vaa­ta­ja ees män­gi­des hoi­da oma vä­rav puh­ta­na, lõid tei­sel poo­la­jal Saue mees­kon­na kaks män­gi­jat – Ja­nar Pa­jo ja Hol­ger Su­vi, vä­ra­va Raa­si­ku vä­ra­va­va­hi Georg Kop­pe­li sel­ja ta­ha.

Jo­ke­ri kap­ten And­re Il­ves tun­nis­tas pä­rast män­gu, et on vä­ga pet­tu­nud: „Olek­si­me taht­nud roh­ke­mat, kuid ei jõud­nud, oli­me vä­si­nud, Saue oli kind­las­ti pa­rem.“

Ta mär­kis, et kui­gi män­gu eel või­nuks Jo­ke­rit pi­da­da fa­vo­rii­diks, ku­na män­gi­tak­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel II lii­gas ning vas­ta­ne Saue JK III lii­gas, siis A. Le Coq Are­na suurel väl­ja­kul ei tund­nud män­gi­jad end häs­ti: „See väl­jak on meie jaoks suur, ole­me har­ju­nud Raa­si­ku väi­ke­se väl­ja­ku­ga.“

Ees­ti väi­ke­se ka­ri­ka­fi­naa­lis käi­sid Jo­ke­ri mees­kon­nast väl­ja­kul Er­vo Vaat­mann, Rii­do Rei­man, Rau­no Rei­man, Ran­do Rand­jõe, And­re Il­ves, Ja­nar Pra­gi, Kris­to Sa­la­ma­tin, Rii­vo Pall, Mart­ti Klaus, Al­var Te­ras­ma, Mark­ko Ku­du, And­res Dzes­te­lov, Kul­dar Võ­sar, Ran­do Tamm ning vä­ra­va­vaht Georg Kop­pel.

Eelmine artikkelHalb sil­ma­nä­ge­mi­ne suu­ren­dab liik­lu­sõn­ne­tus­te ris­ki 4 kor­da
Järgmine artikkelKuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu hak­kab juh­ti­ma ÕN­NE PAIM­RE