Pur­je­ta­mi­ne on elu­laad

1137

Ees­ti on me­re­riik, meie me­re­kul­tuu­ri tu­leb eden­da­da ja pro­pa­gee­ri­da ning pur­je­ta­mi­ne teeb tu­ge­vaks ja jul­geks, on omaet­te elu­laad – nii too­ni­ta­ti Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si hooa­ja avaü­ri­tu­sel.

Ülo Voog­laid lau­sus Ha­ra sa­da­mas se­mi­na­ril, et pur­je­ta­mi­ne on eel­kõi­ge in­tel­lek­tuaal­ne spor­dia­la – õpe­tab süs­teem­selt mõt­le­ma, an­nab ene­seus­ku ja tu­ge­va sõp­rus­kon­na ning või­ma­lu­se möö­da merd rän­na­ta: „Kõi­ge pa­rem oleks alus­ta­da pur­je­ta­mi­se­ga 5-6aast­aselt, kui hir­mu­ref­lek­si veel po­le. On lõp­ma­tult hu­vi­tav te­ge­vu­sa­la, mis nõuab tah­te ja ene­seu­su üht­sust.“

Ha­ra jahtk­lu­bil on 16liik­me­li­ne spor­di­rühm, poi­sid ja tüd­ru­kud käi­sid koos ka tal­vel, nüüd tree­ni­tak­se taas me­rel. Lä­hia­jal ava­tak­se al­ga­ja­te tree­ning­urüh­mad las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le. Kuu­sa­lu vald toe­tab pur­jes­por­dit­ree­nin­guid las­te hu­vi­te­ge­vu­se aren­da­mi­seks rii­gilt an­tud ra­hast. Juur­de on os­te­tud uu­si pur­je­paa­te. Sa­da­ma­se on PRIA toe­tus­ra­ha eest pan­dud kaks kon­tei­ne­rit, ühes riie­tu­mis­ruum ja tei­ses õp­pek­lass. Pa­nus­ta­da tu­leb ka lap­se­va­ne­ma­tel en­dil, kuid kind­las­ti on see tä­nu­väärt ku­lu­tus.

Eelmine artikkelRaa­si­ku tur­va­li­su­se­päe­val ko­guti üle 200 eu­ro
Järgmine artikkelKuu­sa­lu, Aru­kü­la ja Raa­si­ku Har­ju­maa edu­ka­ma­te koo­li­de seas murd­maa­tea­te­jook­sus