Pea­lin­nast pii­ri­lin­na – tee­kond täis ela­mu­si!

799
Margit Pärtel

Mar­git Pär­tel,
koos­tööp­ro­jek­ti „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na” pea­koor­di­naa­tor

Lau­päe­val ja pü­ha­päe­val, 18.-19. mail on hea või­ma­lus tut­vu­da oma ko­du­kan­di ka nen­de sop­pi­de­ga, ku­hu mui­du ei os­kaks­ki sat­tu­da.

Käi­ma on lü­ka­tud koos­tööp­ro­jekt „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na”, mis kut­sub põh­ja­ran­ni­kut avas­ta­ma. 18.–19. mail toi­mub ka­he päe­va jook­sul Ees­ti­maa Põh­ja­ran­ni­kul mit­meid põ­ne­vaid ja kaa­sa­haa­ra­vaid sünd­mu­si. Kü­la­li­si oo­ta­vad nii ko­ha­li­kud muu­seu­mid, mõi­sad, koh­vi­kud ja res­to­ra­nid kui ka eri­ne­vad ma­ju­tu­sa­su­tu­sed, te­ge­vusk­lu­bid ning vaa­ta­mis­väär­su­sed – üle 120 te­ge­vus­pai­ga oo­ta­vad kü­las­ta­jaid.

Eri­ti rõõ­mus­tav on see, et kaar­di­le on jõud­nud pal­ju te­ge­vu­si ja loo­du­ses lii­ku­mist pak­ku­vaid te­ge­vus­koh­ti, sest kaa­sa löö­vad ka ko­ha­li­kud gii­did ja mat­ka­ju­hid, val­mis oma ko­du­ko­ha loo­dust ja kul­tuu­ri­lu­gu tut­vus­ta­ma kõi­gi­le. Lei­dub ka täies­ti eri­li­si pai­ku, mis ai­nult sel­leks päe­vaks on võt­nud et­te ül­la­tus­li­ku üri­tu­se kor­ral­da­mi­se. Ko­gu in­fo nii te­ge­vus­pai­ka­de kui prog­ram­mi­de koh­ta on lei­tav ühelt aad­res­silt, pea­lin­nast­pii­ri­lin­na.ee, mi­da ka­su­ta­des saab igaüks ise oma tee­kon­na kok­ku sät­ti­da.

Põh­ja-Ees­ti kuus ida­pool­set Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi said mõ­ne aas­ta eest kok­ku ja ot­sus­ta­sid ühes­koos et­te võt­ta koos­tööp­ro­jek­ti, mis kan­nab tä­na­seks ni­me „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na”. Mõ­tet põh­ja­ran­ni­ku tu­ris­mi ühen­da­mi­sest on mõel­dud ju­ba pik­ka ae­ga – nüüd on ole­mas ka ra­ha­li­ne tu­gi Lea­der-prog­ram­mist, et an­tud pro­jekt reaal­selt el­lu viia. Meil on põh­ja­ran­ni­kul ühi­ne geog­raa­fi­li­ne ja kul­tuu­ri­li­ne taust. Meid ühen­da­vad me­ri ja Tal­lin­na-Nar­va maan­tee, mi­da möö­da pi­de­valt sõi­da­me. Ko­gu piir­kon­na olu­li­ne aren­dus­te­gur on tu­rism. Ole­me al­ga­ta­nud koos­tööp­ro­jek­ti, mis ot­se­selt on suu­na­tud põh­ja­ran­ni­ku tu­ris­miet­te­võt­ja­te­le, kaud­selt ko­gu piir­kon­na kü­la­lis­te­le.

Põh­ja­ran­ni­kul jät­kub te­ge­vust ja avas­ta­mist loo­mu­li­kult ala­ti, kuid 18.-19. mail on see kõik või­men­da­tud ning ava­me koos­töös ko­ha­li­ke et­te­võt­li­ke ini­mes­te­ga ka neid uk­si, mis ta­va­pä­ra­selt ehk su­le­tuks jää­vad. 18. mai on ka ju muu­seu­mi­de öö – avas­ta­mist vää­ri­vad kind­las­ti ko­ha­li­kud väi­ke­muu­seu­mid. Koos­tööp­ro­jek­ti laiem ees­märk on piir­kon­na tu­ris­mi­po­tent­siaa­li tõst­mi­ne, koos­töö elav­da­mi­ne tu­ris­miet­te­võt­ja­te ja part­ne­ri­te piir­kon­da­de tu­ris­miet­te­võt­ja­te va­hel, tee­nus­te kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­ne koo­li­tus­prog­ram­mi, õp­pe- ja ko­ge­mus­rei­si­de kor­ral­da­mi­se ning fo­to­pan­ga loo­mi­se kau­du.

Üri­tus lei­dis en­da­le tel­je aja­loo­li­sest pos­ti­maan­teest, mi­da möö­da rän­na­tes jääb uu­dis­ta­ja­te tee­le ja lä­hiümb­rus­se nii Põh­ja-Ees­ti kau­neid loo­dus­pil­te kui kva­li­teet­seid tu­ris­mi­tee­nu­seid pak­ku­vaid te­gevus­pai­ku – se­da teed soo­vi­ta­me kiir­tee ase­mel loo­mu­li­kult ka tu­ris­ti­de­le.
Igaü­hel on või­ma­lus oma tee­kond ise luua – tul­la võib au­to­ga, rat­ta­ga või sui­sa paa­di­ga! Li­sain­fot mai­kuu kol­man­dal nä­da­la­va­he­tu­sel põh­ja­ran­ni­kut kau­nis­ta­va­te üri­tus­te koh­ta leiab „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na” ko­du­le­helt pea­lin­nast­pii­ri­lin­na.ee ning Fa­ce­boo­kist.

Pro­jek­ti part­ne­rid on MTÜ Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu, MTÜ Aren­dus­ko­da, MTÜ Part­ne­rid, MTÜ Vi­ru­maa Koos­töö­ko­gu, MTÜ Kir­de­ran­ni­ku Koos­töö­ko­gu ja MTÜ Vi­ru­maa Ran­na­ka­lu­ri­te Ühing.

Eelmine artikkelPõleng Kuusalu vallas Hirvli külas
Järgmine artikkelTule­vast õp­peaas­tast suu­re­ne­vad Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­ta­sud