Pe­nin­gi ko­roo­na­män­gi­ja­te tu­le­mu­si

411

10. au­gus­til Sur­jus toi­mu­nud Pär­nu­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel ko­roo­nas tu­li Piia-Liis See­der Pe­nin­gi ko­roo­na­klu­bist nais­te hul­gas 4. ko­ha­le, sa­ma ko­ha saa­vu­tas ta se­ga­paa­ris­män­gus koos Gui­do Tree­si­ga. In­di­vi­duaal­selt tu­li Gui­do Trees Pär­nu­maa meist­riks. Mees­paa­ri­de hul­gas võit­sid Gui­do Trees ning kaua­aeg­ne Keh­ra klu­bi män­gi­ja Kau­po Helm-Ro­sin hõ­be­me­da­li, nais­paa­ri­dest või­tis Piia-Liis See­der koos He­le­na Tan­ni­ga sa­mu­ti 2. ko­ha.

17.-18. au­gus­til toi­mus Kad­ri­nas maail­ma­ka­ri­kae­tapp no­vu­ses. 59 võist­le­ja hul­gas lõ­pe­ta­sid Olav Ka­ru 11. ja Gui­do Trees 16. ko­ha­ga. Esi­küm­nes­se jõu­dis vaid kaks eest­last.
25.-26. au­gus­til olid Sau­gal Ka­le­vi meist­ri­võist­lu­sed. Pe­nin­gi klu­bi võist­le­ja­test või­tis Jev­ge­ni Põš­nõi pronks­me­da­li, Ur­ve Ree­tamm ja Gui­do Trees pi­did lep­pi­ma oma va­nu­sek­las­sis 4. ko­ha­ga ning Har­ju võist­kon­na koos­sei­sus vaid ühe­punk­ti­se al­la­jää­mi­se­ga võit­nud Pär­nu­maa võist­kon­na­le.

Se­ga­paa­ris­män­gus võit­sid Vii­re Talts ja Gui­do Trees pronks­me­da­li, nais­paa­ris­män­gus said Ur­ve Ree­tamm ja Au­ri­ka Va­ho 2. ko­ha, mees­paa­rid Gui­do Trees ja Gun­nar Va­ho ning Jev­ge­ni Põš­nõi ja Vam­bo­la Bak­hoff said vas­ta­valt 6. ja 7. ko­ha.

Möö­du­nud lau­päe­val, 31. au­gus­til Jõh­vis toi­mu­nud X kae­vu­ri­te päe­va tur­nii­ril sai Jev­ge­ni Põš­nõi 3. ja Olav Ka­ru 5. ko­ha, kuid ena­mik ko­roo­na­män­gi­jaid oli sa­mal päe­val Oris­saa­res Saa­re­maa ka­ri­ka­võist­lus­tel paa­ris­män­gus. 20 paa­ri kon­ku­rent­sis said Gui­do Trees ja Gun­nar Va­ho 2. ko­ha, Vil­jar Me­hik ja Ar­let Saar lõ­pe­ta­sid 9. ko­ha­ga. Pü­ha­päe­val, 1. sep­temb­ril män­gi­ti in­di­vi­duaal­võist­lu­sel 9 voo­ru ja Gui­do Trees sai 2. ko­ha, see­kord võit­ja­ga võrd­se­te punk­ti­de­ga, kuid hal­ve­ma koe­fit­sien­di­ga. Vil­jar Me­hik sai 9. ko­ha.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la su­ve­lu­ge­mi­sest osa­võt­jad lu­ge­sid kok­ku lä­bi 787 raa­ma­tut
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la õpi­las­lii­ni­de kõik pak­ku­mi­sed lü­ka­ti ta­ga­si