Osa­le­ge rah­va­kü­sit­lu­ses!

1894
2 Urmas Kirtsi
UR­MAS KIRT­SI, Kuu­sa­lu val­la­va­nem

Poo­le aas­ta pä­rast muu­da­vad ko­ha­li­kud va­li­mi­sed Ees­ti hal­dus­maas­tik­ku. Muu­tu­vad tõm­be­kes­ku­sed,  ava­li­ke tee­nus­te saa­mi­se li­gi­pääs ja kva­li­teet.  Olen jät­ku­valt se­da meelt, et ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se mõ­te peaks ole­ma ko­gu­kon­na oma as­ja­de ise ot­sus­ta­mi­ne. On loo­gi­li­ne, et ko­ha­lik ela­nik teab kõi­ge pa­re­mi­ni, kui­das ja kel­lel on va­ja­dus sot­siaal­tee­nus­te jä­re­le, kui­das kor­ral­da­da paik­kon­na­le so­bi­vat ehi­tus­te­ge­vust või koo­li­de toi­mist. Mi­nu jaoks on võt­me­sõ­na ko­gu­kond ehk ini­me­sed, kes tun­ne­vad oma­va­hel üh­te­kuu­lu­vus­tun­net – et­ni­li­selt, ter­ri­to­riaal­selt, elu­laa­di­põ­hi­selt.
Ees­seis­va hal­dus­muu­tu­se kõi­ge suu­rem puu­dus on val­da­de üs­na su­va­li­ne liit­mi­ne, kus neid tin­gi­mu­si po­le jär­gi­tud. Ka on põh­jen­da­ma­ta mant­raks muu­tu­nud 5000 ela­ni­ku nõue. Olu­li­ne on pi­gem oma­va­lit­sus­te toi­me­tu­lek, ehk tu­lu­de ja ku­lu­de su­he. Hal­dus­re­form ei vä­hen­da eba­võrd­sust oma­va­lit­sus­te va­hel, see oli, on ja jääb.  Häs­ti on läi­nud se­ni ja lä­heb ka tu­le­vi­kus oma­va­lit­sus­tes, kus ela­ni­ke arv on sta­biil­ne või kas­vab, on pii­sa­valt töö­koh­ti ja töö­kä­si.
Kee­gi ei ole se­ni lii­de­ta­va­te val­da­de ela­ni­kelt  kü­si­nud, mi­da nad ar­va­vad hal­dus­re­for­mist. Kui ko­gu­kond on ra­hul pa­ku­ta­va­te tee­nus­te kva­li­tee­di­ga, siis alt üles tu­le­ne­vat ta­het muu­tus­teks po­le.
Kuu­sa­lu val­las on pi­sut vä­hem kui 6600 ela­nik­ku. Meie val­la ko­ha­li­ku po­tent­siaa­li in­deks on Ees­ti 213 val­la ja lin­na hul­gas 19. koht. Käe­s­ole­va aas­ta esi­me­se 3 kuu tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne an­nab Kuu­sa­lu­le Har­ju val­da­de hul­gas 5. po­sit­sioo­ni.  Lae­nu­koor­mus ja va­lit­se­mis­ku­lud on ma­da­lad, tee­nus­te osu­ta­mi­se või­me­kus kõr­ge. Ome­ti po­le üh­te­gi teist tee­mat, mis oleks vii­ma­se aas­ta jook­sul te­ki­ta­nud roh­kem mu­ret kui hal­dus­re­form.
Hal­dus­re­form Kuu­sa­lu val­las on se­ni ol­nud hulk vil­gast, kuid vil­ja­tut te­ge­vust. Ole­me tei­nud oma naab­ri­le kor­du­valt et­te­pa­ne­ku is­tu­da il­ma iga­su­gus­te eel­tin­gi­mus­te­ta laua ta­ha ja aru­ta­da või­ma­lik­ku lii­tu­mist. Ole­me saa­nud vaid ei­ta­vaid vas­tu­seid.
Nüüd, kui va­ba­rii­gi va­lit­sus on and­nud tea­da, et Lok­sa linn oleks ots­tar­be­kas sund­lii­ta Kuu­sa­lu val­la­ga, saat­si­me Lok­sa lin­na­le taas et­te­pa­ne­ku lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mi­seks, sai­me ei­ta­va vas­tu­se. Naab­ri­te vo­li­ko­gu soo­vib jät­ka­ta omaet­te, en­da ar­va­tes ol­lak­se sel­leks pii­sa­valt või­me­kad. Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na mõis­tan ja aus­tan Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu soo­vi. Pa­ra­ku ei usu, et va­lit­sus 2700 ela­ni­ku­ga ja rii­gi abi­ra­hast ela­va pi­si-lin­na suh­tes saab eri­sust ra­ken­da­da. Se­da enam, et  eri­sust po­le si­su­li­selt ole­mas. Lõpp­tu­le­mus on, et Har­ju maa­va­nem oma vii­ma­se töö­na teos­tab Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na sund­liit­mi­se. Toi­mub prot­sess, mil­lest kumb­ki lii­de­tav po­le si­su­li­selt hu­vi­ta­tud. Moo­dus­tub uus vo­li­ko­gu, ku­hu pin­ged on ju­ba et­te sis­se ko­dee­ri­tud. Tu­lu­baas ja­ga­tak­se üm­ber, prae­gu­se Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud sel­lest ei või­da. Pii­sab, kui vaa­da­ta, mil­li­sed näe­vad väl­ja Kuu­sa­lu koo­lid, ja võr­rel­da Lok­sa koo­li­ga, mil­li­sed on Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­süs­teem, las­teaia­õpe­ta­ja­te töö­ta­sud.
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu peab hil­je­malt 15. maiks and­ma ar­va­mu­se, kas  nõus­tu­tak­se va­ba­rii­gi va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku­ga lii­ta Lok­sa linn ja Kuu­sa­lu vald. Et ar­va­mus omaks si­su­list jõu­du, kor­ral­dab val­la­va­lit­sus rah­va­kü­sit­lu­se, soo­vi­me tea­da saa­da teie ar­va­must. Kui­gi vo­li­ko­gu­liik­med ei pea ot­su­se te­ge­mi­se juu­res ar­ves­ta­ma kü­sit­lu­se tu­le­mu­se­ga, on sel­le­le tu­gi­ne­mi­ne ai­nuõi­ge tee, mui­du­gi eel­du­sel, et kü­sit­lu­sest võ­tab osa val­lae­la­ni­kest ar­ves­ta­tav hulk.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la las­teae­da­des osa­lus­ta­su 33 eu­rot
Järgmine artikkelKeh­ra güm­naa­siu­mi loo­dus­nä­da­lal sün­dis idee ja­hin­du­se va­lik­kur­su­sest