Õppus Ke­vad­torm tu­leb taas

1238
Lahingumasin CV90

Jan­no Isat,
Kait­se­väe peas­taa­bist

Kait­se­vä­gi kor­ral­dab 29. ap­ril­list 17. mai­ni õp­pu­se Ke­vad­torm, mil­lel osa­levad roh­kem kui 9 000 võit­le­jat Ees­tist ja liit­las­rii­ki­dest.

Kolm nä­da­lat kest­val õp­pu­sel kont­rol­lib kait­se­vä­gi la­hingp­laa­ni­de sünk­ro­ni­see­ri­tust, juh­ti­mis­ta­san­di­te va­he­list koos­tööd ja ük­sus­te val­mis­ole­kut la­hin­gü­le­san­ne­te täit­mi­seks.

Tä­na­vu lan­geb Ke­vad­tor­mi põ­hi­ras­kus suu­res­ti just Lää­ne-Vi­ru ja Ida-Vi­ru maa­kon­na­le, kuid puu­du­tab ka Har­ju, Vil­jan­di ja Jõ­ge­va maa­kon­di. Ke­vad­tor­mi in­ten­siiv­seim osa kes­tab 2.-10. mai­ni ning sel ajal on ka Kuu­sa­lu val­las mõ­nin­gad ük­su­sed paik­ne­mas ja roh­kem kait­se­väe ma­si­naid lii­ku­mas.

Õp­pu­se ajal lii­gub aga üle ko­gu Ees­ti ta­va­pä­ra­sest roh­kem kait­se­väe- ja liit­las­te teh­ni­kat, mis võib kaa­sa tuua aju­ti­si liik­lus­pii­ran­guid. See­tõt­tu tu­leks õp­pu­se toi­mu­mi­se väl­tel ol­la liik­lu­ses ta­va­pä­ra­sest tä­he­le­pa­ne­li­kum ja jäl­gi­da muu­tu­vaid liik­lus­kor­ral­du­si.

Õp­pu­sel osa­le­vad kait­se­väe­la­sed ka­su­ta­vad eri­ne­vaid imi­tat­sioo­ni­va­hen­deid, seal­hul­gas pauk­pad­ru­neid, õp­peg­ra­naa­te ja val­gus­ra­ket­te. Ol­gu­gi et Ke­vad­tor­mil ei ka­su­ta­ta la­hing­moo­na, või­vad ka imi­tat­sioo­ni­va­hen­did te­ha va­le­des kä­tes pal­ju kah­ju. Lei­des õp­pu­se alalt ese­me, mil­le pu­hul te­kib kaht­lus, et see võib ku­ju­ta­da kel­le­le­gi oh­tu, ei to­hiks se­da mit­te min­gil ju­hul ise puu­tu­da! Sel­li­ses olu­kor­ras jät­ke meel­de lei­tud ese­me asu­koht ja tea­vi­ta­ge sel­lest ko­he­ õp­pu­sel osa­le­jaid või häi­re­kes­kust te­le­fo­nil 112.

Ras­ke­teh­ni­ka, len­nu­va­hen­di­te ja imi­tat­sioo­ni­va­hen­di­te ka­su­ta­mi­ne te­ki­ta­vad ta­va­pä­ra­sest roh­kem mü­ra. Ku­na val­jud he­lid või­vad häi­ri­da nii lap­si kui ko­du­loo­mi, pa­lub kait­se­vä­gi hoi­da või­ma­lu­sel õp­pus­te piir­kon­da­des mü­ra­pelg­li­kud loo­mad si­se­ruu­mi­des ning sel­gi­ta­da las­te­le toi­mu­va põh­just.

Õp­pu­sel osa­le­jad tee­vad omalt poolt kõik või­ma­li­ku, et väl­ti­da kah­ju­sid ta­ris­tu­le. Pa­ra­ku po­le ala­ti või­ma­lik kah­jus­tu­si täie­li­kult en­ne­ta­da või vä­lis­ta­da. Kui kel­le­gi omand on õn­ne­tu ju­hu­se tõt­tu saa­nud kan­na­ta­da, siis pa­lub kait­se­vä­gi fik­see­ri­da nii va­he­juh­tu­mi kui või­ma­lu­sel kah­ju te­ki­ta­ja (ma­si­na num­ber, ük­su­se- või kait­se­väe­la­se ni­mi) ning võt­ta ühen­dust õp­pu­se tsi­viil-sõ­ja­li­se koos­töö mees­kon­na­ga, kel­le­ga koos­töös juh­tum la­hen­da­tak­se. Kait­se­vä­gi kaar­dis­tab tek­ki­nud kah­ju­sid ka ise, mär­gis­ta­des kah­jus­ta­da saa­nud ala spet­siaal­se kol­la­se lin­di­ga. Lin­dil on väl­ja too­dud kah­jus­tu­se iden­ti­fit­see­ri­mi­seks va­ja­lik tea­ve, mis­tõt­tu pa­lu­me sel­li­seid mär­gis­tu­si omaal­ga­tus­li­kult mit­te ee­mal­da­da.

Kait­se­vä­gi an­nab en­dast pa­ri­ma, et mit­te liig­selt häi­ri­da õp­pu­se ala ela­ni­ke ar­gie­lu ja va­ja­du­sel ol­la ole­mas olu­kor­da­de sel­gi­ta­mi­seks.

In­for­mat­sioon tek­ki­nud kah­ju­dest edas­ta­da vii­vi­ta­ma­tult te­le­fo­nil 5696 1267 või e-pos­ti teel ke­vad­torm@mil.ee.

Või­mal­da­des kait­se­väel har­ju­ta­da oma ko­du­kan­dis, an­na­te sel­le­ga olu­li­se pa­nu­se Ees­ti rii­gi­kait­ses­se. Tä­na­me Teid toe­tu­se eest ja jää­me loot­ma meel­di­va­le koos­töö­le!

Eelmine artikkelKeva­di­sed meel­de­tu­le­tu­sed
Järgmine artikkelLoo­mi­sel on val­la al­la­su­tus Raa­si­ku Val­la Sport