Omni­va võ­tab Ida-Har­just ära 27 kir­ja­kas­ti ja li­sab ühe uue Ani­ja­le

949

Om­ni­va hak­kab pak­ku­ma uut tee­nust – kui elad post­kon­to­rist üle 5 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel, saad tel­li­da kir­ja­kand­ja ko­ju.

Om­ni­va, va­na ni­me­ga Ees­ti Post, saa­tis tä­na­vu aas­ta al­gu­ses kõi­ki­des­se oma­va­lit­sus­tes­se tea­te, et kir­ja­kas­ti­de võr­gus­ti­ku kor­ras­ta­mi­se­ga on plaa­nis vaa­da­ta üle kir­ja­kas­ti­de asu­ko­had. Om­ni­va pak­kus, et ära võiks võt­ta vä­ga väi­ke­se ka­su­ta­ta­vu­se­ga kir­ja­kas­te Ani­ja val­las 5, Kuu­sa­lus 15, Raa­si­kul 6. Om­ni­va sõ­nul pol­nud ot­sus lõp­lik, et­te­võ­te lu­bas ar­ves­ta­da rah­va ta­ga­si­si­de ning et­te­pa­ne­ku­te­ga. In­fo oli val­da­de ko­du­le­he­kül­ge­del, sot­siaal­mee­dias, ta­ga­si­si­det sai an­da 6. märt­si­ni. Möö­du­nud nä­da­lal saa­bu­sid oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le uued kir­jad – on ot­sus­ta­tud, mil­li­sed kir­ja­kas­tid ee­mal­da­tak­se. Kir­ja­kas­ti­de võr­gus­ti­ku kor­ras­ta­mi­ne võ­tab ae­ga järg­mi­sed paar-kolm nä­da­lat.

Aas­ta al­gu­ses saa­de­tud kir­jas te­gi Om­ni­va et­te­pa­ne­ku vä­hen­da­da mõ­ne­de kir­ja­kas­ti­de tüh­jen­da­mist ning ha­ka­ta saa­de­ti­si ära vii­ma kor­ra nä­da­las. Om­ni­va jao­tus­kes­ku­se juht Ott Nauts üt­les, et uue plaa­ni jär­gi siis­ki ühe tüh­jen­dus­kor­ra­ga kas­te ei jää, mi­ni­maal­selt viib kir­ja­kand­ja pos­ti­saa­de­ti­si ära ka­hel kor­ral nä­da­las.

Ott Nauts põh­jen­das kir­ja­kas­ti­de vä­hen­da­mist sel­le­ga, et need on ol­nud kaua sa­ma­des asu­koh­ta­des, kuid rah­va lii­ku­mis­teed ja har­ju­mu­sed on sel­le aja jook­sul muu­tu­nud.

Ta üt­les, et kui­gi kir­ja­kas­te vä­hen­da­tak­se, li­san­dub Om­ni­val uus tee­nus. Kui pos­ti­tee­nu­se ka­su­ta­ja elab maa­piir­kon­nas pos­tia­su­tu­sest kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit, on või­ma­lus tel­li­da kir­ja­kand­ja ko­ju. Tee­nu­se eest li­saks maks­ta ei tu­le, kir­ja­kand­jat saab kut­su­da töö­päe­va­del kell 8-16. Tee­nu­se saa­mi­seks tu­leb Om­ni­va ko­du­le­hel täi­ta an­keet, vas­ta­ta tu­leb, mi­da soo­vi­tak­se kir­ja­kand­ja abil te­ha, mis kuu­päe­val, kel­laa­jal ning ku­hu oleks tar­vis tul­la. See­jä­rel võ­tab Om­ni­va ühen­dust, le­pi­tak­se kok­ku tee­nin­du­se aeg.

Ani­ja vald
Ani­ja val­da jääb 5 kir­ja­kas­ti – Aeg­vii­dus aad­res­sil Pii­be maan­tee 8 Kar­li poe juu­res, Keh­ra post­kon­to­ris, Ala­ve­re kaup­lu­se, Keh­ra muu­si­ka­koo­li ja Ani­ja mõi­sa juu­res.

Ott Nauts mär­kis, et mõist­lik on pan­na kir­ja­kast Ani­ja mõi­sa juur­de, et li­saks ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le saak­sid ka mõi­sa kü­las­ta­vad tu­ris­tid mu­ga­valt kir­ju ja post­kaar­te pos­ti­ta­da.

Ära võe­tak­se Voo­se rah­va­ma­ja, Ani­ja kü­la kor­rus­ma­ja­de, Vet­la en­di­se mets­kon­na­hoo­ne, Här­ma­ko­su, Sood­la ja Voo­se kü­la Soo-Ot­sa bus­si­pea­tu­se kir­ja­kast. Ala­ve­re ja Keh­ra muu­si­ka­koo­li kir­ja­kas­ti ha­ka­tak­se tüh­jen­da­ma kaks kor­da nä­da­las, teis­tes asu­koh­ta­des tüh­jen­dus­sa­ge­dus ei muu­tu.

Om­ni­va and­me­tel oli esialg­se plaa­ni jär­gi Voo­se rah­va­ma­ja juu­res olev kir­ja­kast al­les jät­ta, kuid Om­ni­va on ot­sus­ta­nud ka sel­le ära võt­ta. Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et val­la­va­lit­sus te­gi Om­ni­va­le täien­da­va taot­lu­se, et Voo­se rah­va­ma­ja juur­de kir­ja­kast al­les jääks, mil­le pea­le Ott Nauts vas­tas, et Voo­se rah­va­ma­ja kir­ja­kast on vä­he­se ka­su­tu­se­ga ning kir­ja­kand­ja­te in­fo põh­jal on seal kir­ju vä­ga har­va.

Voo­sel ela­val rist­sõ­na­de la­hen­da­jal ja teis­tel roh­kem kui 5 ki­lo­meet­rit pos­tia­su­tu­sest kau­ge­mal ela­va­tel ela­ni­kel on ka tu­le­vi­kus või­ma­lik kir­ju saa­ta, tel­li­des sel­leks ko­ju kir­ja­kand­ja, kes kir­jad ära viib.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­da jääb 18 kir­ja­kas­ti, se­ni oli 33. Edas­pi­di­gi saab kir­ju pos­ti pan­na Kiius, Valk­las, Sal­mis­tul, Ko­da­sool, Rum­mus, Saun­jas, Kuu­sa­lu post­kon­to­ris, Muuk­sis, Soo­rin­nas, Kol­gas, Kol­ga-Aab­las, Ta­pur­las, Pe­das­peal, Kõn­nus, Lee­sil, Vii­nis­tul, Pä­ris­peal ja Kol­ga­kü­las.

Ee­mal­da­tak­se Pu­di­soo, Ka­ha­la, Kem­ba, Val­ge­jõe, Va­na­kü­la, Ta­pur­la, Kiiu-Aab­la, Kol­ga-Aab­la, Ka­sis­pea, Kü­laot­sa, Vir­ve, Ha­ra, Joa­ves­ki, Vi­ha­soo ning Tur­bu­nee­me kir­ja­kas­tid.

Kaks kor­da nä­da­las ha­ka­tak­se tüh­jen­da­ma Kol­ga, Lee­si, Kol­ga­kü­la, Pe­das­pea, Vii­nis­tu, Pä­ris­pea ja Kõn­nu kir­ja­kas­te, üle­jää­nu­test viiak­se pos­ti­tu­sed ära sa­ma tih­ti, na­gu on vii­dud se­ni.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et kui­gi in­fo kir­ja­kas­ti­de vä­hen­da­mi­sest oli val­la in­fo­ka­na­li­tes aval­da­tud, üh­te­gi et­te­pa­ne­kut ei lae­ku­nud: „Sta­tis­ti­ka näi­tas, et kas­ti­de ka­su­ta­mi­ne oli äär­mi­selt väi­ke, see­ga tu­li kor­ri­gee­ri­mi­se plaa­ni­ga nõus ol­la.”

Lok­sa linn
Lok­sal on kir­ja­kas­tid post­kon­to­ri, bus­si­jaa­ma ja lin­na­va­lit­su­se juu­res. Kõik need on Om­ni­va and­me­tel ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses ning muu­da­tu­si po­le tar­vis te­ha.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las jää­vad al­les 5 kir­ja­kas­ti prae­gu­se 11 ase­mel, täp­selt sa­mad, mil­le Om­ni­va aas­ta al­gu­ses val­la­va­lit­su­se­le saa­de­tud kir­jas väl­ja pak­kus.

Om­ni­va ei võ­ta ära kir­ja­kas­te, mis asu­vad Raa­si­ku Kon­su­mis, Aru­kü­la post­kon­to­ris, Aru­kü­las val­la­ma­ja ees, Ka­le­si töö­ko­ja juu­res ja Pe­nin­gil raa­ma­tu­ko­gu vas­tas tee ää­res.

Ee­mal­da­tak­se Här­ma, Ki­vi­loo, Pi­ka­ve­re, Ta­su­ja bus­si­pea­tu­se, Raa­si­ku Elekt­ri ning Raa­si­kul aad­res­sil Jä­ga­la maan­tee 55 kir­ja­kas­tid.

Raa­si­ku Kon­su­mi, Pe­nin­gi ja Ka­le­si kir­ja­kas­te ha­ka­tak­se tüh­jen­da­ma kaks kor­da nä­da­las. Aru­kü­la post­kon­to­ri ja val­la­ma­ja kir­ja­kas­tid on Om­ni­va and­me­tel ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses ning nen­de tüh­jen­dus­kor­di ei vä­hen­da­ta.

Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et ka Raa­si­ku val­las ei saa­nud Om­ni­va plaan eri­ti ta­ga­si­si­det, mõ­ned kom­men­taa­rid pos­ti­ta­ti sot­siaal­mee­dias.

Eelmine artikkelSpordiuudis
Järgmine artikkelIga ot­su­sel on oma hind