NELE TRU­BER või­tis Ees­ti-Soo­me meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li

934

Raa­si­ku val­la maad­le­ja, 16aas­ta­ne Ne­le Tru­ber (Kor­rus 3) või­tis lau­päe­val, 20. jaa­nua­ril Soo­mes Tuu­su­las toi­mu­nud Ees­ti-Soo­me juu­nio­ri­de va­ba­maad­lu­se meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li.

Ke­ha­kaa­lus ku­ni 53 kg osa­les 9 maad­le­jat. Ne­le Tru­ber pi­das ne­li ma­tši ning või­tis neist 3 sel­ja­või­du­ga – alis­tas Kris­tii­na He­po­la ja Mea Laak­so Soo­mest ning Ees­ti tei­se maad­le­ja Hei­ly Tii­tu­se (MK Ju­han). Ai­nus kao­tus tu­li vas­tu võt­ta fi­naa­lis võit­jaks tul­nud Ta­ru Vai­nio­päält Soo­mest.

„See oli vii­ma­se se­kun­di­ni maa­del­dud ma­tš ning olen ko­gu võist­lu­se­ga ra­hul, eel­mi­sel aas­tal jäin sel­lel viien­daks,“ kom­men­tee­ris Ne­le Tru­ber ja li­sas, et spor­diaas­ta on ala­nud võim­salt.