JAA­NUS KAL­LAS­TE­LE Tar­tu maas­ti­ku­ma­ra­to­ni nel­jas koht

19
JAANUS KALLASTE.

Pü­ha­päe­val, 8. mail toi­mus Ote­pääl 40. Tar­tu maas­ti­ku­ma­ra­ton. Kuu­sa­lu val­la 2021. aas­ta pa­ri­maks meess­port­la­seks va­li­tud Jaa­nus Kal­las­te võist­les 24,1 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil. Aja­ga 1.24,56 või­tis ta esi­me­se ko­ha M35 ar­ves­tu­ses ning see an­dis ül­dar­ves­tu­se nel­jan­da ko­ha.

Jaa­nus Kal­las­te kom­men­tee­ris, et Tar­tu maas­ti­ku­ma­ra­ton ei tul­nud ker­gelt: „Oli üks lõ­pu­tu sun­di­mi­ne ja pun­ni­ta­mi­ne. Ko­he star­dist olid ja­lad ras­ked ja va­lu­sad – ei mä­le­ta­gi, et sel­list as­ja oleks va­rem ol­nud. Öö­sel vä­ga häs­ti ei ma­ga­nud ja ar­va­sin al­gu­ses, et asi on sel­les. Hil­jem tu­li väl­ja, et olin hai­ges­tu­nud, ilm­selt min­gi vii­ru­se saa­nud. Ehk siis ar­ves­ta­des se­da võib Tar­tu tu­le­mu­se­ga ise­gi ra­hu­le jää­da.”

Käe­so­le­va aas­ta jook­su­dest on Jaa­nus Kal­las­te osa­le­nud 23. ap­ril­lil Saa­re­maa Ul­ti­ma Thu­le pool­ma­ra­to­nil, kus saa­vu­tas esi­ko­ha ning 9. ap­ril­lil Haap­sa­lu maan­tee­jook­sul, tul­les 10 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil tei­se­le ko­ha­le.

Ala­nud hooa­ja­le Jaa­nus Kal­las­te kõr­geid oo­tu­si ei jul­ge sea­da ning soo­vib eel­kõi­ge, et hai­gu­si ja vi­gas­tu­si roh­kem ei tu­leks, et saaks kor­ra­li­kult tree­ni­da ning saa­da ta­ga­si vä­he­malt sa­ma hea vorm kui eel­mi­sel aas­tal.

Eelmine artikkelKuusalu kooli näitetrupp on üleriigilise teatrifestivali laureaat
Järgmine artikkelVal­la suu­ri­mad teedein­ves­tee­rin­gud te­hak­se tä­na­vu Raa­si­kul