Mil­leks mei­le tur­va­li­sus?

322
AARE ETS

AA­RE ETS,
LC Raa­si­ku, Raa­si­ku val­la tur­va­li­sus­päe­va­de va­ba­taht­lik pro­jek­ti­juht

Iga ini­me­ne peaks mõt­le­ma, mis on te­ma pa­nus tur­va­li­su­se loo­mis­se. Suu­red as­jad saa­vad al­gu­se väi­kes­test, ka sel­lis­test, mi­da ta­va­pä­ra­selt en­da­le ei tead­vus­ta kui tur­va­li­sus­se pa­nus­ta­mist. Näi­teks saa­me ol­la hea ees­ku­ju las­te­le, kes mär­ka­vad ja mat­ki­vad me käi­tu­mist. Tur­va­li­su­se ta­ga­mi­ne al­gab ko­dust, kus va­ne­mad an­na­vad järg­las­te­le kaa­sa väär­tu­sed ja te­ki­ta­vad neis käi­tu­mis­har­ju­mu­se.

Ohu­tus- või tur­va­li­su­s­päe­vi on Ees­tis kor­ral­da­tud aas­taid. Kui­gi need on si­sult ja vor­milt üs­na­gi eri­ne­vad, on ühi­ne ni­me­ta­ja ome­ti­gi tur­va­li­ne elu­kesk­kond ja ha­ri­vad te­ge­vu­sed. Ohu­tus­päe­vi on kor­ral­da­tud roh­kem pääs­te­tee­ma­del (tu­leo­hu­tus), aga ka laie­malt füü­si­li­sest tur­va­li­su­sest, oma­va­lit­su­se­põ­hi­selt näi­teks Viim­sis, Pär­nus ja Ta­pal, maa­kon­na­põ­hi­selt näi­teks Jär­va­maal ja Saa­re­maal, või ka sihtg­ru­pi­põ­hi­selt, näi­teks ea­ka­te­le või las­te­le. Kõi­ge pi­kaa­ja­li­se­malt on tur­va­li­sus­päe­vi kor­ral­da­nud ilm­selt Viim­si vald, üle küm­ne aas­ta. Viim­si vii­mas­te tur­va­li­su­se­päe­va­de eri­pä­ra on pa­ral­leel­selt toi­muv in­fo­laat ees­mär­gi­ga tut­vus­ta­da va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­si. See­gi on konk­reet­ne või­ma­lus õpi­las­te kaa­sa­mi­seks ja ha­ri­mi­seks.

Ka Raa­si­ku val­las on toi­mu­nud piir­kond­lik­ke ümar­lau­du, kus on aru­ta­tud po­lit­sei- ja pääs­tea­met­ni­ke, Ees­ti Naab­ri­val­ve, kü­la­va­ne­ma­te ja teis­te as­jast hu­vi­ta­tu­te osa­lu­sel tur­va­li­su­se tee­ma­del. Kui Raa­si­ku val­la Lions klu­bi ko­gus 2015-2016 hooa­jaks ideid, lan­ges vil­ja­kas­se pin­na­ses­se Rein Kal­pu­se et­te­pa­nek kor­ral­da­da pe­re­päe­va tüü­pi tur­va­li­su­s­päev, kus saab ka lions-lii­ku­mist tut­vus­ta­da.

Ole­me ot­sus­ta­nud, et kor­ral­da­me oma tur­va­li­sus­päe­va mai­kuus en­ne las­te­kait­se­päe­va, sest ena­mik ana­loog­se­test sünd­mus­test toi­mub sü­gi­se­ti sep­temb­ris. Tur­va­li­su­s­päe­val ja­ga­tak­se val­lae­la­ni­ke­le nõuan­deid tur­va­li­su­se, tu­le­ohu­tu­se, ter­vis­hoiu, liik­lus­tur­va­li­su­se, ko­du­se va­ra kait­se ja muu­de tur­va­li­su­se­ga seo­tud prob­lee­mi­de vald­kon­nas. Li­saks riik­li­ke­le st­ruk­tuu­ri­de­le po­lit­sei-, pääs­te- ja liik­lu­so­hu­tu­se vald­kon­nas osa­le­vad iga-aas­ta­selt ka oma val­la prii­taht­li­kud prit­su­me­hed, abi­po­lit­sei­ni­kud, MTÜ Abi­koer­te Kes­kus ja mit­med tei­sed. Mõis­ta­gi on päe­va te­ge­vu­sed seo­tud en­ne­kõi­ke tur­va­li­su­se­ga – si­se­jul­geo­le­ku asu­tus­te spet­sia­lis­tid õpe­ta­vad, kui­das en­ne­ta­da õn­ne­tu­si ja kaits­ta oma lä­he­da­si.

Tur­va­li­sus­päe­va­de kor­ral­da­mi­se­ga va­ba­taht­lik­ku­se alu­sel soo­vib Raa­si­ku Lions klu­bi an­da oma­ pa­nu­se tur­va­lis­se elu­kesk­kon­da ko­du­val­las. Tä­na­vu­ne Pi­ka­ve­res toi­mu­nud pe­re­päev oli jär­je­kor­ras nel­jas. Ko­hal olid po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met, häi­re­kes­kus, Ees­ti Naab­ri­val­ve, Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va Rä­va­la ma­lev­kond, Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing ning riik­lik Ko­se ko­man­do kol­me pääs­teau­to ja ini­mes­te­ga. Kõik nad said oma te­ge­mi­si tut­vus­ta­da. Lions klu­bi on val­mis tao­lis­te pe­re­päe­va­de­ga jät­ka­ma, ku­niks kü­las­ta­ja­te­le meel­dib ja hu­vi­li­si ja­gub.

Tur­va­li­su­se ta­ga­mi­ne nõuab pal­ju­de asu­tus­te ja ini­mes­te ühist pa­nust. Õi­gu­poo­lest al­gab­ki tur­va­li­sus igaü­hest en­dast. Kõi­ge mõist­li­kum on oh­te en­ne­ta­da, et ei juh­tuks õn­ne­tu­si või väl­ti­da ku­ri­teo ohv­riks lan­ge­mist. Olu­li­ne on ku­jun­da­da õi­ged hoia­kud ja mär­ga­ta oh­te. Üks­tei­sest hoo­liv käi­tu­mi­ne loob või­ma­lu­sed ühis­kon­na tur­va­li­su­se säi­li­ta­mi­seks ja suu­ren­da­mi­seks.