Mida jäl­gi­da va­hen­dus­por­taa­list len­nu­pi­le­ti­te ost­mi­sel

440
KRIS­TI­NA TAM­MA­RU

KRIS­TI­NA TAM­MA­RU, EL tar­bi­ja nõus­ta­mis­kes­ku­se ju­ha­ta­ja

Len­nu­pi­le­teid pak­ku­vad va­hen­dus­por­taa­lid an­na­vad hea üle­vaa­te ja võrd­lus­või­ma­lu­se eri­ne­va­te len­nu­ve­da­ja­te siht­koh­ta­dest, len­nuae­ga­dest ja -hin­da­dest. See on põh­jus, miks neid ee­lis­ta­tak­se ot­se len­nu­ve­da­ja­telt ost­mi­se­le. Ei sü­ve­ne­ta va­hen­dus­por­taa­li­de müü­gi­tin­gi­mus­tes­se, mis võib hil­jem põh­jus­ta­da nör­di­must.

Esmalt tu­leks en­ne pi­le­ti­te ost­mist väl­ja sel­gi­ta­da, kes vas­tu­tab prob­lee­mi­de kor­ral – va­hen­da­ja või len­nu­ve­da­ja. Osa va­hen­da­jaid sä­tes­ta­vad, et ne­mad ei vas­tu­ta mil­le­gi eest. See­ga tu­leb müü­gi­por­taa­li tin­gi­mu­sed hoo­le­ga lä­bi lu­ge­da, et veen­du­da, ku­hu ja mil­li­sel ju­hul saab abi saa­mi­seks pöör­du­da.

Kõi­ge sa­ge­da­mi­ni lan­ge­vad tar­bi­jad va­hen­dus­por­taa­li­de pak­ku­mi­se õn­ge, mis lu­bab li­sa­ta­su eest pi­le­teid tü­his­ta­da või muu­ta. Jääb mul­je, et vas­tav li­sa­tee­nus keh­tib kõi­ki­de len­nu­fir­ma­de pi­le­ti­te­le. Pa­ra­ku pa­ku­tak­se ta­su­list tü­his­ta­mis­tee­nust ka sel­lis­te­le pi­le­ti­te­le, mis len­nu­ve­da­ja reeg­li­te ko­ha­selt on tü­his­ta­ma­tud. See­ga tu­leb ar­ves­ta­da sel­le­ga, et non-re­fun­dab­le ehk ta­gas­ta­ma­tu­te pi­le­ti­te pu­hul ei ole va­hen­dus­por­taa­li „li­sa­ga­ran­tiist“ ena­mas­ti prak­ti­list ka­su ning pi­le­ti­tüüp tu­leb en­ne os­tu rei­si­jal en­dal kind­laks te­ha.

Osa por­taa­le pa­ku­vad tea­tud sum­ma eest ka nii öel­da „prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­se“ tee­nust. Te­ge­lik­ku­ses võib maks­tud sum­ma eest osu­ta­tav tee­nus si­sal­da­da se­da, et len­nu tü­his­ta­mi­se kor­ral si­ses­tab va­hen­dus­por­taal rei­si­ja and­med len­nu­ve­da­ja ko­du­le­hel ole­va­le kae­bus­te vor­mi­le või tea­vi­tab rei­si­jat või­ma­lu­sest esi­ta­da len­nu­ve­da­ja­le kae­bus. Se­da saab rei­si­ja te­ha ka ise ja ta­su­ta.

Äär­mi­selt olu­li­ne on len­de kom­bi­nee­ri­des jäl­gi­da, kas te­ge­mist on eral­di­seis­va­te len­du­de või ühen­dus­len­du­de­ga ehk va­he­tu­te jät­ku­len­du­de­ga. Va­hen­dus­por­taa­lid pa­ku­vad kom­bi­nee­ri­tud len­nu­mars­ruu­ti ena­mas­ti sel­li­selt, et iga lend on eral­di­sei­sev. See tä­hen­dab, et kui näi­teks esi­me­ne lend hi­li­neb või tü­his­ta­tak­se ja see­tõt­tu jääb rei­si­ja ma­ha järg­mi­sest len­nust, tu­leb lõpp­siht­koh­ta jõud­mi­seks os­ta oma ku­lu­de­ga uued pi­le­tid. Jät­ku­len­du­de pu­hul, see tä­hen­dab sa­ma bro­nee­rin­gu­numb­ri­ga kae­tud pi­le­ti­te kor­ral, on len­nu­ve­da­ja ko­hus­ta­tud rei­si­ja te­mast mit­teo­le­ne­va­te tõr­ge­te kor­ral ta­su­ta lõpp­siht­punk­ti toi­me­ta­ma.

Va­hen­dus­por­taa­li­de pa­ku­tud len­nu­mars­ruu­di pu­hul on tar­bi­ja en­da ko­hus­tus jäl­gi­da, et üm­be­ris­tu­mi­se aeg oleks pii­sav ning kas pa­gas tu­leb ka­he len­nu va­hel väl­ja võt­ta ja uue­le len­nu­le re­gist­ree­ri­da.

Rah­vus­va­he­lis­te pi­le­ti­va­hen­dus­por­taa­li­de kau­du on kae­bus­te pu­hul suht­le­mi­ne komp­lit­see­ri­tud, sest tar­bi­ja ei mär­ka en­ne os­tu soo­ri­ta­mist, et te­gu on vä­lis­mai­se kaup­le­ja­ga või ei aval­da por­taa­lid en­da koh­ta kui­gi pal­ju tea­vet. Ena­mus ees­ti­keel­seid või eest­las­te seas po­pu­laar­seid va­hen­dus­por­taa­le on vä­lis­mai­sed kaup­le­jad. Tar­bi­jal tuleb va­ja­du­sel val­mis ol­la ing­li­se­keel­seks suht­lu­seks, mis võib tek­ki­da seo­ses väl­ja­va­li­tud len­nu tü­his­ta­mi­se­ga. Sa­mu­ti võib tek­ki­da olu­kord, kus pi­le­tib­ro­nee­rin­gu eest võe­ti tar­bi­ja ar­velt küll ra­ha, kuid hil­jem lae­kus tea­de, et bro­nee­ring ei õn­nes­tu­nud.

Eu­roo­pa Lii­dus re­gist­ree­ri­tud va­hen­da­ja­te­ga tek­ki­nud vaid­lus­te pu­hul saa­vad tar­bi­jad abi ja nõu kü­si­da EL tar­bi­ja nõus­ta­mis­kes­ku­sest, mis on tar­bi­ja­kait­se ja teh­ni­li­se jä­re­le­val­ve ame­ti pii­riü­le­seid kae­bu­si la­hen­dav ük­sus.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 19. juunil
Järgmine artikkelKuEL koon­dab Kuu­sa­lu val­las nüüd­seks 27 et­te­võ­tet