Et Ees­ti jääks raa­ma­tu­ko­gu­de maaks

99
PI­RET HART­MAN, kul­tuu­ri­mi­nis­ter.

PI­RET HART­MAN,
kul­tuu­ri­mi­nis­ter

Uh­ku­se­ga saab öel­da, et Ees­ti on raa­ma­tu­ko­gu­de maa. Meil on üle 800 raa­ma­tu­ko­gu, seal­hul­gas 513 rah­va­raa­ma­tu­ko­gu, mis on väi­ke­rii­gi koh­ta mul­je­ta­val­dav num­ber. Ajal, kui pal­ju­des väik­se­ma­tes koh­ta­des on kool, post­kon­tor ja ap­teek kin­ni pan­dud ning ka pood hin­gu­se­le läi­nud, on raa­ma­tu­ko­gu­dest saa­nud piir­kon­na kes­ku­sed, kü­lae­lu tu­gi­punk­tid. Nii mõ­ni­gi oma­va­lit­sus on hoid­nud ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na jaoks vä­he­malt raa­ma­tu­ko­gu lah­ti.

Ju­ba am­mu on raa­ma­tu­ko­gud mi­da­gi märk­sa ena­mat kui ko­had, kus raa­ma­tuid lae­na­ta ning aja­leh­ti ja aja­kir­ju lu­ge­da. Nad on si­du­sa ühis­kon­na ja elu­kest­va avas­ta­mi­se kes­ku­sed – aken in­for­mat­sioo­ni, tead­mis­te ja kul­tuu­ri juur­de. Enam kui kaks küm­nen­dit on neis ta­ga­tud li­gi­pääs ar­vu­ti­te­le ja ta­su­ta in­ter­ne­ti­le. Uu­si rol­le ja üle­san­deid on ai­na juur­de tul­nud. On koh­tu­mi­sed kir­ja­ni­ke­ga, väi­ke­sed kont­ser­did ja eri­ne­vad õpi­toad. On rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­sid, kus saab post­mar­ke os­ta, pak­ke ja kir­ju saa­ta, kaug­tööd te­ha, aga ka laua- ja õue­män­ge või muu­si­ka­riis­tu lae­nu­ta­da.

Raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­jad ai­ta­vad ini­mes­tel e-rii­gi­ga su­hel­da, di­gi­taal­ses maail­mas hak­ka­ma saa­da, tõen­deid ja muid pa­be­reid väl­ja prin­ti­da, va­ja­du­sel ka isik­lik­ke mo­bii­le sea­dis­ta­da. Il­ma sel­le­ta olek­sid tu­han­ded püs­ti hä­das ning tun­nek­sid, et Ees­ti riik muud­kui kau­ge­neb neist. E-rii­gi areng ei to­hi tä­hen­da­da se­da, et ame­tia­su­tus­tel on õi­gus nõu­da meilt kõi­gilt di­gi­pä­de­vust. Ai­nuük­si vi­let­sam sil­ma­nä­ge­mi­ne või kan­geks jää­nud sõr­med või­vad siin ta­kis­tu­seks saa­da. Nii on raa­ma­tu­ko­gud vä­ga pal­ju­de jaoks lä­him tee rii­gi­ni, koht, kust abi saa­da.

Ei saa ala­hin­na­ta raa­ma­tu­ko­gu­de sot­siaal­set rol­li, seal­hul­gas ük­sin­du­se lee­ven­da­mi­sel ja ne­ti­sõl­tu­vu­se pe­le­ta­mi­sel. Just maal ela­va­te va­ne­ma­te ini­mes­te jaoks on raa­ma­tu­ko­gu sa­ge­li ai­nus või­ma­lus tei­si nä­ha ning jut­tu pu­hu­da. Raa­ma­tu­ko­gu­del on suur po­tent­siaal saa­da pai­ka­deks, kus ini­mes­tel on või­ma­lus koh­tu­da, mõt­teid va­he­ta­da ja ka üks­tei­selt õp­pi­da ning maail­ma­pil­ti avar­da­da. Meil on ar­vu­kalt lap­si ja noo­ri, aga ka kes­kea­li­si, kes on „up­pu­nud“ sot­siaal­mee­dias­se ning seal­se­tes­se kõ­la­ko­da­des­se. Pal­jud neist ih­ka­vad si­si­mas sil­mast sil­ma suht­le­mist, ühi­seid et­te­võt­mi­si ja aru­te­lu­sid.

Ka­du­nud ei ole ka raa­ma­tu­ko­gu tra­dit­sioo­ni­li­sed rol­lid. Nad tee­vad tä­nu­väär­set tööd las­te lu­ge­mis­har­ju­mus­te ja -ee­lis­tus­te ku­jun­da­mi­sel. Ko­roo­naa­jal, kui ühis­kond oli pal­jus­ki lu­kus, näi­ta­sid raa­ma­tu­ko­gud oma elu­jõu­li­sust, pak­ku­sid leid­li­kke la­hen­du­si raa­ma­tu­te kon­tak­ti­va­baks lae­nu­ta­mi­seks. Meie raa­ma­tu­ko­gu­des töö­ta­vad pü­hen­du­nud ja nu­ti­kad ini­me­sed.

Ome­ti on üle­val mu­re­pil­ved. On karm tõ­sia­si, et oma­va­lit­su­sed suu­da­vad küll raa­ma­tu­ko­gu­sid üle­val pi­da­da, kuid na­pib ra­ha hoog­saks aren­guks. Raa­ma­tu­ko­gu­de si­sus­tus ja teh­no­loo­gi­a on va­na­ne­nud, töö­ta­ja­te palk väi­ke. Hä­das­ti on va­ja aren­gu­hü­pet, et pak­ku­da pa­re­maid ja ka uu­si tee­nu­seid, seal­hul­gas neid, mis toe­ta­vad ko­ha­lik­ke et­te­võt­jaid, näi­teks kaug­töö­kon­to­ri­te laien­da­mi­ne.

Kul­tuu­ri­mi­nist­ri­na soo­vin käi­vi­ta­da rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­de re­for­mi, mis toe­tab raa­ma­tu­ko­gu­de säi­li­mist maa­piir­kon­da­des ja kü­la­des ning tu­gev­dab raa­ma­tu­ko­gu­de ter­vik­lik­ku võr­gus­tik­ku. Kui prae­gu piir­dub rii­gi tu­gi tea­vi­ku­te soe­ta­mi­se ja maa­kon­na­raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­te pal­ka­de ta­su­mi­se­ga, siis uuest aas­tast li­san­dub täien­dav tu­gi in­no­vat­sioo­ni­fon­di kau­du. Mi­nis­tee­rium käi­vi­tab fon­di, mis toe­tab lin­nu ja val­da­sid raa­ma­tu­ko­gu­de kaa­sa­jas­ta­mi­sel 500 000 eu­ro­ga aas­tas.

Meil tu­leb ühi­selt pin­gu­ta­da, et raa­ma­tu­ko­gud pü­sik­sid ning Ees­ti jääks ka 21. sa­jan­di uu­tel küm­nen­di­tel raa­ma­tu­ko­gu­de maaks. Leid­ke ik­ka tee raa­ma­tu­ko­gus­se ja head raa­ma­tu­ko­guaas­ta jät­ku!

Eelmine artikkelPenin­gil esie­ten­dus mõi­sao­ma­ni­ku näi­te­mäng „Mats­mõis­nik“
Järgmine artikkelPEE­TER PIIR­SA­LU on ran­na­ku­nin­gas 2022 Raa­si­ku val­la ar­ves­tu­ses