Mak­su­va­ba mii­ni­mum 500 eu­rot laie­ne­gu kõi­gi­le

1428

3_6 Aivar Sõerd

AI­VAR SÕERD,
Rii­gi­ko­gu lii­ge

Mak­su­va­ba tu­lu ar­ves­ta­mi­se uus kord, mi­da vei­di üle­pin­gu­ta­tult ka tu­lu­mak­su­re­for­miks ni­me­ta­tak­se, pole saa­nud heaks­kii­tu, pool­da­jaid on vaid kol­man­dik. 80 prot­sen­ti ini­mes­test pi­did mak­su­muu­da­tu­sest võit­ma, aga ome­ti na­pib sel­lel toe­ta­jaid.

Va­lit­su­se­ra­kon­da­de­le oli krii­ti­ka ja ta­ga­si­löök mak­su­muu­da­tus­te­le oo­ta­ma­tu ja halb ül­la­tus. Lu­ba­ti ha­ka­ta suu­ri re­for­me pa­re­mi­ni sel­gi­ta­ma. Se­ni on tões­ti ol­nud amet­lik in­fo­voog ühe­külg­ne ja ek­si­tav. En­ne kui tuli päevavalgele töö­ta­va­te pen­sio­nä­ri­de ebaõig­la­ne koht­le­mi­ne, ei rää­ki­nud amet­li­kes in­fo­ka­na­li­tes sel­lest kee­gi.

Ek­si­ta­tak­se ka numb­ri­te­ga mak­su­muu­da­tu­sest võit­jate kohta. Kord rää­gi­vad va­lit­su­se­ra­kon­nad, et mak­su­re­for­mist või­dab 80 prot­sen­ti ini­mes­test, siis jäl­le, et võit­jaid on 86 prot­sen­ti töö­ta­ja­test. Va­led on mõ­le­mad numb­rid.

Mõ­ju­hin­nan­guid, kust need numb­rid tul­nud on, ei näi­da­ta ise­gi rii­gi­ko­gu ra­han­dus­ko­mis­jo­ni liik­me­te­le. Nii pal­ju on tea­da, et ar­vu­tus­te alu­seks on võe­tud 2016. aas­ta tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni­de koon­dand­med. Ka­he aas­ta va­nu­sed and­med näi­ta­vad üld­pil­ti aga hoo­pis teises val­gu­ses. Asi on sel­les, et vii­mas­tel aas­ta­tel on ol­nud kii­re pal­ka­de ja muu­de sis­se­tu­le­ku­te kasv ning 2018. aas­tal on nii­ni­me­ta­tud võit­jaid jää­nud suu­rus­jär­gu võr­ra vä­he­maks, kui ka­he aas­ta va­nus­te tu­lu­ta­se­me­te pu­hul võis ol­la.

Uue mak­su­kor­ra kesk­ne ele­ment on mak­su­küür tu­lu­va­he­mi­kus 1200-2100 eu­rot kuus. Ku­na see va­he­mik on sum­ma­li­selt fik­see­ri­tud ja ajas ei muu­tu, siis tu­lu­de kas­va­des jär­jest roh­kem ini­me­si lii­gub oma tu­lu­ta­se­me­te­ga sel­le küü­ru sis­se. Küü­ru sees aga hak­kab ta­gur­pi­di ast­me­te­ga mak­su­va­ba mii­ni­mum jär­sult vä­he­ne­ma, ku­ni jõuab nul­li­ni. See­ga igal aas­tal tu­lu­de kas­va­des võit­jaid vä­he­neb, kao­ta­jaid tu­leb juur­de.

Uuel mak­su­süs­tee­mil on kum­ma­li­si tah­ke veel. Üks on mak­su­va­ba mii­ni­mu­mi ar­vu­ta­mi­ne läh­tu­des aas­ta­tu­lust. Esi­teks ei suu­deta se­da prog­noo­si­da, tea­tud juh­tu­del po­le ise­gi teo­ree­ti­li­selt või­ma­lik. Kas need, kes on ost­nud Tal­lin­na Vee akt­siaid, os­ka­vad öel­da, kui pal­ju et­te­võ­te hil­ju­ti­se koh­tu­la­hen­di val­gu­ses tä­na­vu di­vi­den­de mak­sab?

Tu­lu­mak­su­muu­da­tu­se te­ge­lik­ke mõ­ju­sid näe­me aas­ta pä­rast, kui ini­me­sed hak­ka­vad dek­la­ree­ri­ma oma 2018. aas­ta tu­lu­sid. Ju­ba prae­gu võib et­te­vaa­ta­valt en­nus­ta­da, et pal­ju­de­le ei tu­le siit meel­di­vat ko­ge­must. Need mak­su­maks­jad, kes on iga­kui­selt pa­lu­nud ma­ha ar­va­ta mak­su­va­ba mii­ni­mu­mi, ei saa ol­la kind­lad, et tu­lu­dek­la­rat­sioo­ni­ga ei tu­le te­ha üm­be­rar­ves­tust. Pii­sab sel­lest, kui aas­ta lõ­pus maks­tak­se oo­ta­ma­tult li­sa­ta­su või tee­ni­tak­se li­sa­tu­lu ja see võib ära muu­ta ko­gu aas­ta mak­su­va­ba mii­ni­mu­mi ar­vu­tu­se. Lau­sa skan­daal­ne uue mak­su­kor­ra pu­hul on see, et mak­su­va­ba mii­ni­mu­mi ar­ves­tu­se pu­hul võe­tak­se ar­ves­se ka sel­li­seid tu­lu­lii­ke, mi­da se­ni po­le tu­lu­dek­la­rat­sioo­nis ük­si­ki­si­ku tu­luks loe­tud ja ka ei dek­la­ree­ri­ta. Üks sel­li­seid tu­lu­lii­ke on di­vi­den­did, mis on nen­de väl­ja­maks­ja juu­res ju­ba mak­sus­ta­tud.

Ebaõig­la­se ja kee­ru­li­se­le ta­gur­pi­di ast­me­te­ga mak­su­süs­tee­mi­le ei jul­ge pik­ka iga en­nus­ta­da. La­hen­dus saab ol­la ta­ga­si­pöör­du­mi­ne liht­sa ja ühe­tao­li­se mak­su­süs­tee­mi juur­de. Mak­su­va­ba mii­ni­mu­mi 500 eu­rot kuus tu­leb aga või­mal­da­da kõi­gi­le mak­su­maks­ja­te­le, sõl­tu­ma­ta tu­lu­de lii­gist või suu­ru­sest.