Maju­tus­tee­nus­te­le 14päe­va­ne ta­ga­ne­mi­sõi­gus ei laie­ne

491
KRIS­TI­NA TAM­MA­RU

KRIS­TI­NA TAM­MA­RU,
ELi tar­bi­ja nõus­ta­mis­kes­ku­se ju­ha­ta­ja

Ma­ju­tus­tee­nust va­hen­da­vad por­taa­lid on tar­bi­ja­te hul­gas po­pu­laar­sed, enim ka­su­ta­vad Ees­ti tar­bi­jad boo­king.com ja Airbnb ra­ken­du­si. In­ter­ne­tis ma­ju­tust bro­nee­ri­des on mõ­ni­kord tar­bi­jad eel­da­nud, et neil on õi­gus 14 päe­va jook­sul te­hin­gust ta­ga­ne­da, na­gu ne­tios­tu­de pu­hul Eu­roo­pa Lii­dus sea­du­se­ga reeg­li­na et­te näh­tud. Ent ma­ju­tus­tee­nus­te­le ta­ga­ne­mi­sõi­gus ei laie­ne. See­ga on tü­his­ta­mis- ja muut­mis­tin­gi­mu­sed iga tee­nu­se­pak­ku­ja ot­sus­ta­da ja tar­bi­ja­le bro­nee­rin­gu kin­ni­ta­mi­se järg­selt si­du­vad. Olu­li­ne on iga bro­nee­rin­gu pu­hul tea­da täp­seid tin­gi­mu­si, ku­na sa­ma va­hen­dus­por­taal pa­kub ma­ju­tu­si eri­ne­va­tel tin­gi­mus­tel.

Näi­teks on ini­me­ne eks­li­kult bro­nee­ri­nud ta­ga­si­mak­se või­ma­lu­se­ta ma­ju­tu­se, sel­le avas­ta­mi­sel soo­vi­nud ta­su­ta tü­his­ta­da, vii­da­tes kii­re­le rea­gee­ri­mi­se­le. Ma­ju­tu­sa­su­tu­sed ei ole ko­hus­ta­tud bro­nee­rin­gut ta­su­ta tü­his­ta­ma, kui vas­tav tin­gi­mus on tar­bi­ja­le en­ne te­hin­gu sõl­mi­mist tea­ta­vaks teh­tud. On ju­hu­seid, kus tar­bi­jad põh­jen­da­vad tü­his­ta­ma­tu bro­nee­rin­gu tü­his­ta­mis­soo­vi oma­pool­se ek­si­tu­se­ga, pa­ra­ku ei ole sel­li­ne ar­gu­ment tu­le­mus­lik.

On ka ju­hu­seid, kus ini­me­ne on jät­nud tä­he­le­pa­nu­ta ma­ju­tu­sa­su­tu­se tei­si sä­tes­ta­tud tin­gi­mu­si. Näi­teks on osa­del hos­te­li­tel või kü­la­lis­kor­te­ri­tel, kus puu­dub ko­ha­peal tee­nin­dav per­so­nal, sel­ged tin­gi­mu­sed, et saa­bu­mi­ne peab toi­mu­ma kind­lal kel­laa­jal või en­ne tea­ta­vat ae­ga, mil­le möö­du­mi­sel ei ole või­ma­lik tar­bi­jaid ma­ju­tus­pai­ka sis­se las­ta. Sel­li­se tin­gi­mu­se tä­he­le­pa­nu­ta jät­mi­sel võib tek­ki­da olu­kord, kus rei­si­jad ei pää­se­gi lii­ga hi­li­se saa­bu­mi­se kor­ral öö­bi­mis­pai­ka, kui­gi on et­te ta­su­nud.

Ena­mik va­hen­dus­por­taa­le pa­kub või­ma­lust ma­ju­tus­pak­ku­mi­si filt­ree­ri­da, näi­teks saab mär­gis­ta­da, et ku­va­taks ai­nult neid ma­ju­tus­või­ma­lu­si, kus on bas­sein, wi­fi, ta­su­ta tü­his­ta­mi­se või­ma­lus, hom­mi­ku­söök. Kui filt­ri­te abi­ga on so­bi­va ma­ju­tu­se­ni jõu­tud, tu­leks kind­las­ti en­ne bro­nee­rin­gu vor­mis­ta­mist vä­ga tä­he­le­pa­ne­li­kult üle kont­rol­li­da, kas eel­ni­me­ta­tud tee­nu­sed ja tin­gi­mu­sed on ole­mas ka soo­vi­tud kuu­päe­va­del ning va­li­tud toa­tüü­bi pu­hul. Tea­tud tee­nus­te ole­ma­so­lu või­vad tar­bi­jad eks­li­kult pi­da­da isee­ne­sest mõis­te­ta­vaks, näi­teks pri­vaat­ne van­ni­tu­ba, hom­mi­ku­söök, wi­fi, pe­se­mis­va­hen­did. Pa­ra­ku võib sa­ma ma­ju­tu­s-
a­su­tus ole­ne­valt toa­tüü­bist ja hin­nast pak­ku­da ka eri­ne­vaid ma­ju­tus­tin­gi­mu­si, seal­hul­gas või­ma­lust bro­nee­ring tü­his­ta­da või kuu­päe­vi muu­ta. See­ga en­ne bro­nee­rin­gu kin­ni­ta­mist tu­leb ko­gu in­fo lä­bi lu­ge­da, kaht­lu­se kor­ral üle kü­si­da.

Kui­gi mu­gav on ka­su­ta­da ma­ju­tu­se bro­nee­ri­mi­sel nu­ti­sead­meid ja te­le­fo­niäp­pe, soo­vi­tan või­ma­lu­sel kal­li­mad või pi­ke­maa­ja­li­sed ma­ju­tu­sed vor­mis­ta­da ar­vu­tis, sest sel­li­selt hoo­mab pak­ku­mi­se ja bro­nee­rin­gu kõi­ki tin­gi­mu­si pa­re­mi­ni. Ala­ti on soo­vi­ta­tav li­saks kir­jel­du­se­le por­taa­lis „guu­gel­da­da“ in­ter­ne­tist teis­te rei­si­ja­te fo­to­sid ja ta­ga­si­si­det.

On ju­hu­seid, kus tar­bi­ja on kõik õi­ges­ti vor­mis­ta­nud, kuid ma­ju­tus­tee­nu­se­ga te­kib prob­lee­me, näi­teks ei vas­ta tu­ba või muud tee­nu­sed tin­gi­mus­te­le või on tar­bi­ja ar­velt eks­li­kult ma­ha võe­tud roh­kem ra­ha, kui kok­ku le­pi­tud. Sel­lis­tes olu­kor­da­des saa­vad ELis re­gist­ree­ri­tud tee­nu­se­pak­ku­ja­te­ga tek­ki­nud vaid­lus­te pu­hul tar­bi­jad abi ja nõu kü­si­da EL tar­bi­ja nõus­ta­mis­kes­ku­sest.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 31. juulil
Järgmine artikkelSelgusid Kuusalu valla kergejõustikumeistrid