Maail­ma­ko­ris­tus­päev Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sal

1768
Ani­ja Lions klu­bi ko­ris­tus­tiim: MAI­RE LAHT­METS, UKU TROL­LA, TIIT TROL­LA, RAIN LAHT­METS, MAR­GUS MIID­LA, AI­VAR UR­VA ja ENN PUNG. Fo­to Var­je Miid­la

Maail­ma aja­loo suu­rim ko­da­ni­kual­ga­tus, Maail­ma­ko­ris­tus­päev ehk World Clea­nup Day toi­mus lau­päe­val, 15. sep­temb­ril. Idee sai al­gu­se Ees­tist, se­da juh­tis va­ba­taht­li­kest koos­ne­nud staap, Ees­ti eest­ve­da­mi­sel ko­ris­ta­ti kor­ra­ga roh­kem kui 140 rii­gis.

Ees­tis oli loo­dust ko­ris­ta­mas 9500 ini­mest. Meil olid foo­ku­ses eel­kõi­ge met­sad, me­re­ran­nad ja si­se­vee­ko­gu­de kal­dad. Tal­gu­te staa­bi eest­ve­da­mi­sel olid ko­had, kus prü­gi tu­vas­ta­ti, kan­tud elekt­roon­ilise­le kaar­di­le. Sa­mas oli ka vaa­del­dav, mil­li­seid koh­ti on ju­ba mõ­ni tal­gu­selts­kond ko­ris­ta­ma re­gist­ree­ru­nud.
Kuu­sa­lu val­las oli tu­vas­ta­tud prü­gi­koh­ti, ku­hu tal­gu­li­sed see­kord ei jõud­nud, esialg­se­tel and­me­tel 6, Ani­ja val­las 6, Lok­sal ja Raa­si­ku val­las 1. Mõ­nel pool või­di siis­ki ko­ris­ta­da või te­hak­se se­da järg­mis­tel päe­va­del, kuid po­le amet­li­kult re­gist­ree­ri­tud.

Sõ­nu­mi­too­ja­le tea­dao­le­valt te­gut­se­sid tal­gu­li­sed lau­päe­val Kuu­sa­lu val­las 7 ko­has. Jan­no Laen­de eest­ve­da­mi­sel ko­ris­ta­ti Kiiu Ing­li­sil­la juu­res, see on ku­ju­ne­nud noor­te hän­gi­mi­se ko­haks ja muu­de­tud just­kui prü­gi­mäeks. Nor­dic Hou­ses Disc­golf Par­ki kor­ras­ta­ti MTÜ Kiiu Disc­Golf al­ga­tu­sel. Tiit Lii­vik oli võt­nud sü­da­meas­jaks La­he­maa rah­vus­par­gi ter­ri­too­riu­mil ve­de­le­va nõu­ko­gu­de sõ­ja­väe rämp­su kok­ku kor­ja­mi­se. Koit­jär­vel te­gut­se­ti Eli­sa­beth Kau­ko­ne­ni ja Pe­das­peal Kai­ri Pirk-Va­tu­ne­ni eest­võt­tel. Liia­pek­si-Lok­sa tal­gu­pai­ka ot­si­ti veel vii­ma­se het­ke­ni tal­gu­juh­ti, kui­gi mi­tu tal­gu­list olid ju­ba re­gist­ree­ru­nud. Kü­la­va­nem Mar­gus Piis­pea init­sia­tii­vil ja eest­ve­da­mi­sel ning tä­nu 20 tal­gu­li­se­le said puh­taks Ka­sis­pea kü­la­tee­de äär­sed, Jaa­ni-Too­ma suur­ki­vi ümb­rus ja värs­ke vär­vi ka kü­la­kiik.

Ani­ja val­las te­gut­ses üks 8liik­me­li­ne tal­gu­selts­kond, kes kor­jas Ani­ja Lions klu­bi ja pre­si­dent Enn Pun­ga eest­ve­da­mi­sel Kau­nis­saa­re vee­hoid­la äär­se­test kraa­vi­dest ol­me­jäät­meid, kok­ku saa­di ne­li ko­ti­täit.
Lok­sal kut­sus Es­ter Pen­jam koos en­da­ga va­ba­taht­lik­ke Män­ni par­ki ja me­reäärt ko­ris­ta­ma. Te­ma­ga lii­tus üks ini­me­ne, kuid­ see ei se­ga­nud mis­sioo­ni el­lu­vii­mist.

Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­las ning Lok­sa lin­nas olid oma­va­lit­su­sed võt­nud en­da­le ko­hus­tu­se abis­ta­da ja toe­ta­da akt­sioo­ni prü­gi ära­veo­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks lu­bas täp­sus­ta­da Maail­ma­ko­ris­tu­se staa­bi ja tal­gu­juh­ti­de­ga, kus kok­ku­kor­ja­tud prü­gi asub, et lä­hi­päe­val saaks pür­gi­ko­tid ära vii­dud.

Üleilm­ne ko­ris­tus­päev te­gi koos päi­ke­se­ga pla­nee­di­le tii­ru pea­le – al­gas hom­mi­kul kell 10 Uus-Me­re­maal, lõp­pes 36 tun­di hil­jem Ha­waiil. Tee­me Ära! Maail­ma­ko­ris­tus on EV100 prog­ram­mi osa­na suu­rim eest­las­te kin­gi­tus maail­ma­le meie rii­gi 100. sün­ni­päe­va pu­hul.

Eelmine artikkelKol­ga koo­li staa­dio­ni rii­gi­han­ge
Järgmine artikkelFace­boo­ki pos­ti­tu­sed pa­nid maan­teea­me­ti Kuu­sa­lus teeau­ku pa­ran­da­ma