Lüü-Tür­ri me­hed laul­sid pre­si­den­di vas­tu­võ­tul ER­Mis

1959
Kui pidu lõpusirgel, enamik külalisi lahkunud ja kell üle südaöö, said Lüü-Türri mehed ANDRUS RÄHNI, ALARI KRUUSVALL, JAAN PALU, KALMER KAASIKU, TIIT SAARE, JAKO REINASTE, ERIK SIKK, JÜRNAS RÄHNI, OLEV RÄHNI ja GUIDO LIISKMANN minna pärast mitmeid ülesastumisi fotoseina ette poseerima.

Ar­hai­li­se Mees­te­lau­lu Selt­si, ku­hu kuu­lub ka Lüü-Türr, kut­sus ER­Mi esi­ne­ma kont­ser­di kor­ral­da­nud NO99 teat­ri mees­kond.

Va­ba­rii­gi pre­si­den­di vas­tu­võ­tu te­leü­le­kan­des 24. veeb­rua­ril võis aeg-ajalt rah­va hul­gas lii­ku­mas nä­ha Aru­kü­las te­gut­se­va ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­samb­li Lüü-Türr liik­meid. Õh­tu jook­sul laul­sid nad mitu korda – va­he­tult en­ne pre­si­den­di kõ­net, koos koo­ri­de­ga hüm­ni, Ivo Lin­na esi­ne­mi­se pau­si ajal ja ER­Mi õl­le­kap­pa­de näi­tu­se saa­lis. Pä­rast esi­ne­mist üt­le­sid me­hed, et see oli nen­de üks kõi­ge suu­re­joo­ne­li­se­maid laulmisi ning on vä­ga tä­nu­li­kud NO99 teat­ri­le, kes nad kont­ser­di­ka­vas­se kaa­sas.

An­samb­li juht Tiit Saa­re rää­kis, aas­ta­päe­va vas­tu­võ­tu­le sat­tu­sid nad see­tõt­tu, et esi­ne­sid paar aas­tat ta­ga­si ER­Mi ava­mi­sel. Seal jäi ar­hai­li­ne mees­te­laul sil­ma NO99 kuns­ti­li­se­le ju­hi­le Ene-Liis Sem­pe­ri­le. Kui tea­ter hak­kas kok­ku pa­ne­ma aas­ta­päe­va ka­va, võt­sid nad es­malt ühen­dust Ar­hai­li­se Mees­te­lau­lu Selt­si asu­ta­ja­liik­me, an­samb­li Met­sa­töll liik­me Lau­ri Õu­na­puu­ga. Ku­na Met­sa­töll oli aas­ta­päe­va ajal Prant­sus­maal tuu­ril, võt­tis Ene-Liis Sem­per ühen­dust Tiit Saa­re­ga.

„See oli to­hu­tu ül­la­tus ja suur au, et meid usal­da­ti. Tea­ter pa­ni mi­nu­ti täp­su­se­ga pai­ka, mil­lal on meie et­teas­ted, kuid re­per­tuaa­ri osas an­ti mei­le va­bad käed. Õn­neks on meil pal­ju lau­le, mil­le hul­gast va­li­da. Mi­da täp­se­malt lau­la­me, sel­gus al­les 23. veeb­rua­ril, kui käi­si­me koos an­samb­li liik­me Ja­ko Rei­nas­te­ga ER­Mis eten­du­se lä­bi­män­gul,” rää­kis Tiit Saa­re.

Lüü-Tür­ri et­teas­ted olid jao­ta­tud õh­tu jook­sul osa­deks. Me­hed ju­tus­ta­sid, et kõi­ge pin­ge­li­sem oli laul­da va­he­tult en­ne pre­si­den­di kõ­net: „Pä­rast meie lau­lu, mis läks te­le­pil­ti, jäi meil ae­ga um­bes paar mi­nu­tit, et jõu­da suur­de saa­li koos nais­koo­ri­de­ga hüm­ni laul­ma. See oleks aga tä­hen­da­nud, et kui kü­la­li­sed ja te­le­vaa­ta­jad oo­ta­vad pre­si­den­di saa­bu­mist, tor­ma­me saa­li hoo­pis meie küm­ne­ke­si. See­ga var­ju­si­me kor­raks eks­po­naa­ti­de ta­ha, pre­si­dent läks möö­da, soo­vis head aas­ta­päe­va ning kui kaa­me­ra enam ei näi­da­nud, läk­si­me meie­gi saa­li.”

Mees­te niiöel­da põ­hi­baas oli ER­Mi õl­le­kap­pa­de näi­tu­se saal, kus pa­ku­ti de­gus­tee­ri­mi­seks Ees­ti väi­ke­toot­ja­te õlut. Lüü-Türr pi­di seal mee­leo­lu üle­val hoid­ma, aeg-ajalt käi­sid sealt lä­bi ka te­le­ka­na­lid, kes nende laul­mist fil­mi­sid.

Suu­res saa­lis laul­sid nad veel en­ne Trad.At­tac­ki esi­ne­mist ja Ivo Lin­na esi­ne­mi­se va­hea­jal. Tiit Saa­re rää­kis, et sü­dant­soo­jen­dav oli, kui­das Tõ­nis Mä­gi nei­le kaa­sa elas ja hüü­dis – me­hed, laul­ge veel üks laul!

„Oli hu­vi­tav ol­la nen­de ini­mes­te kes­kel, ke­da ta­va­li­selt näe­me te­le­vii­so­rist ja kel­le seas oli ka pal­ju tun­tuid. Õl­le­kap­pa­de saa­lis tu­lid koos meie­ga laul­ma Sil­ver Sepp ja Kris­tii­na Ehin ning ka NO99 teat­ri näit­le­jad,” mär­kis Tiit Saa­re.

Ta li­sas, et mees­te hää­led pi­da­sid vas­tu, kui­gi pidu lõp­pes al­les öö­sel pool 1. Ku­na õh­tu graa­fik oli ti­he ning me­hed pi­did ko­gu aeg sil­mas pi­da­ma kor­ral­dus­ju­hi mär­guan­deid ning tal­le järg­ne­ma, said nad hin­ge tõm­ma­ta al­les pä­rast peo lõp­pu. Siis la­sid nad te­ha en­dast ka pil­dis­ta­mis­sei­na juu­res fo­to.
ER­Mis on Lüü-Türr nüüd­seks esi­ne­nud ne­li kor­da. Li­saks ava­mi­se­le ja pre­si­den­di vas­tu­võ­tu­le ka kaks kor­da aas­ta hiie sõb­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se üri­tu­sel.

Tiit Saa­re sõ­nas, et esi­ne­mi­si on an­samb­lil vä­ga pal­ju. Järg­mi­ne tu­leb 14. märt­sil Tal­lin­na tant­suk­lu­bis, siis puh­ka­vad vei­di ning su­vel on jäl­le ar­vu­kalt esi­ne­mi­si. Esi­ne­mi­si on bro­nee­ri­tud ju­ba ka 2019. aas­tas­se.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 21. veebruaril
Järgmine artikkelLahin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk loo­de­tak­se taas­ta­da või­du­pü­haks