Lepi­tus­pärn Lee­sil võt­tis elu sis­se

80
KARLI LAMBOT

KAR­LI LAM­BOT, Lee­si ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­mees

Möö­du­nud aas­ta juu­nis tõi ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas Pol­li kat­se­baa­sist pär­na, mil­le is­tu­tas ja õn­nis­tas Lee­si kal­mis­tul pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma meie rii­gi le­pi­tus­pär­na­na.

Tä­na­vu­se ke­vad­su­ve kui­vu­se tõt­tu tõm­bu­sid pär­na le­hed vaa­ta­ma­ta kast­mi­se­le kol­la­seks. Rää­ki­sin sel­lest pea­piis­ko­pi­le Kuu­sa­lu ki­ri­kus vii­ma­ti­se vit­raaži õn­nis­ta­mi­se ajal. Te­ma tõ­des, et võib-ol­la on see loo­mu­lik, sest meie rii­gis po­le ka po­lii­ti­list lep­pi­mist toi­mu­nud.

Ku­na Lee­si va­li­ti möö­du­nud aas­tal Har­ju­maa ilu­sai­maks kü­laks, käis um­bes kuu ae­ga ta­ga­si üle­rii­gi­li­seks ilu­sai­ma kü­la kon­kur­siks kü­la hin­da­mas ko­mis­jon ee­sot­sas rii­gi­ko­gu esi­me­he­ga. Üht­la­si soo­vi­ti nä­ha ka Lee­si ki­ri­kut ja kal­mis­tut. Tut­vu­mi­se jä­rel and­sin Lau­ri Hus­sa­ri­le kas­te­kan­nu ja pa­lu­sin pääs­ta, mis pääs­ta an­nab, üt­le­sin, et te­ma po­lii­ti­li­ne kar­jäär ole­neb sel­lest, kas pärn võ­tab elu sis­se. Rii­gi­ko­gu esi­mees, kes on üli­koo­lis õp­pi­nud usu­tea­dust, kas­tis pär­na hoo­li­kalt ja lu­bas puu eest pal­ve­ta­da. Ja en­näe imet, 6. au­gus­til lõi puu uues­ti le­hed ro­he­ta­ma. Äk­ki hak­kab nüüd ka lep­pi­mi­se tee­mal mi­da­gi­gi po­si­tiiv­set toi­mu­ma?

Eelmine artikkelJAANUS KALLASTELE kolm esikohta Baltimaade seenioride meistrivõistlustelt
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la esi­me­ne li­saee­lar­ve