Lau­rit­sa­päe­val toi­mub IX Eduard Ah­ren­si kon­ve­rents

187
SULEV VALDMAA

SU­LEV VALD­MAA,
Lau­rent­siu­se Selt­si esi­mees

Eduard Ah­ren­si kon­ve­rent­sid on saa­nud üheks Kuu­sa­lu val­la­le üle-Ees­ti­list tun­tust too­vaks et­te­võt­mi­seks. Need on oo­da­tud ja po­pu­laar­sed mit­te ai­nult kee­lei­ni­mes­te seas, vaid ka laie­malt. Möö­du­nu­daas­ta­se­le kon­ve­rent­si­le tu­li nii pal­ju hu­vi­li­si, et kõik ei mah­tu­nud Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di saa­li ära­gi. Ses­tap ot­sus­tas meie selts kor­ral­da­da käe­so­le­va aas­ta kon­ve­rent­si rah­va­ma­jas.

Lau­rit­sa­päe­val toi­muv IX Eduard Ah­ren­si kon­ve­rents on pal­jus­ki tra­dit­sioo­ni­li­ne. See al­gab kell 13 ja on ka­heo­sa­li­ne. Kum­mas­ki poo­les on kolm et­teas­tet tea­da-tun­tud ini­mes­telt ning va­he­pea­le ma­hub pi­kem toi­du­paus. Üri­tus lõ­peb kell 17. Na­gu ik­ka on osa­võtt ta­su­ta ja kõik ini­me­sed te­re­tul­nud!

Lau­rent­siu­se Selt­si 5. juu­lil toi­mu­nud üld­koo­so­lek aru­tas kon­ve­rent­si si­su põh­ja­li­kult lä­bi. Päe­va­kord ning see­kord­sed esi­ne­jad te­hak­se selt­si ko­du­le­hel ja mu­jal mee­dias peat­selt tea­ta­vaks. Kui möö­du­nud aas­tal kõ­nel­di ees­ti kee­lest ja sel­le kait­sest, siis käe­so­le­va­le raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta­le ko­ha­selt on ju­tud ja et­te­kan­ded seo­tud roh­kem kir­jan­du­se­ga ning sel­le mo­to on „Kir­jan­dus – ini­mes­te ja ajas­tu­te si­du­ja?“.

Selt­si üld­koo­so­lek ka­van­das ka järg­mi­se aas­ta 10. juu­be­li­kon­ve­rent­si. Soov on see kor­ral­da­da taas Ees­ti-Soo­me ühis­kon­ve­rent­si­na ning toi­mu­mis­ko­ha­na soo­vik­si­me nä­ha esin­dus­lik­ku Tea­dus­te Aka­dee­mia saa­li Tal­lin­nas. Seal toi­mus ka 2013. aas­ta esin­dus­lik kon­ve­rents „Kum­mar­dus Ah­ren­si­le”.
5. juu­li üld­koo­so­lek te­gi ka ühe vä­ga erand­li­ku ot­su­se, mi­da po­leks õi­ge pel­galt selt­si si­seas­ja­na hoi­da. Na­gu ko­ha­li­ku­le rah­va­le tea­da ja nä­ha, on Lau­rent­siu­se Selts aas­ta­te­pik­ku han­ki­nud ja in­ves­tee­ri­nud EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se­le kuu­lu­vas­se va­nas­se pas­to­raa­ti hul­ga ra­ha­li­si va­hen­deid. Seal­hul­gas on püs­ti­ta­tud Eduard Ah­ren­si­le mä­les­tus­märk. Li­saks on selt­si liik­med ja nen­de är­gi­tu­sel ini­me­si mu­jalt­ki Ees­tist tei­nud hoo­ne sees ja üm­ber tal­gu­töid. Kõi­ge sel­le tu­le­mu­sel on 2014. aas­ta põ­len­gu järg­selt ar­me­tus sei­sus ol­nud hoo­ne­va­re ning va­rem rää­mas kin­nis­tu sel­le üm­ber muu­tu­nud taas ka­su­ta­ta­vaks. Aas­ta-aas­talt ole­me sel­lest oma ko­du­le­hel jooks­va kroo­ni­ka­na kõi­ki tea­vi­ta­nud.

28. sep­temb­ril 2021 kir­ju­tas aga Lau­rent­siu­se Selt­si lii­ge, Kuu­sa­lu ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas selt­si kaas­liik­me­te­le saa­de­tud tea­tes oo­ta­ma­tult, et: „… nii selt­si juh­ti­mi­ne, kui selt­si­ga sõl­mi­tud le­pin­gud on tei­nud ko­gu­du­se­le pi­gem kah­ju, ai­ta­mi­se ase­mel. … Sel­list selt­si ei ole Kuu­sa­lu ki­ri­kuae­da va­ja. Neid on igal pool pii­sa­valt.” Nii jär­su üt­le­mi­se põh­ju­seid ei ole ta kah­juks siia­ni sel­gi­ta­nud. Selt­si 5. juu­li üld­koo­so­lek lei­dis, et nii­su­gu­se jä­me­da tä­na­ma­tu­se eest tu­leb Jaa­nus Ja­la­kas Lau­rent­siu­se Selt­si liik­me­te hul­gast väl­ja ar­va­ta. Vas­tav ot­sus ka vor­mis­ta­ti.

Selt­si üld­koo­so­le­kul pa­ku­ti aga tu­le­vi­kup­laa­ni­de­na väl­ja mit­meid hu­vi­ta­vaid ideid. Loo­da­me, et nen­dest mõ­ne peat­selt väl­ja no­pi­me ja Kuu­sa­lu­le, siin­se­te­le ini­mes­te­le ja ter­ve­le Ees­ti­le mi­da­gi hu­vi­ta­vat tee­me.

Eelmine artikkelAbi hajakülade peredele
Järgmine artikkelLok­sal on Vi­sit La­he­maa in­fo­punkt ja pann­koo­gi­koh­vik