Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­sed kan­tud Tor­mi­sest ehk kul­tuu­ri­kor­ral­dus kit­sen­da­tud tin­gi­mus­tes

516
ULVI RAND.

UL­VI RAND, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht

Aas­ta 2020 jääb kul­tuu­ri­kor­ral­da­ja­te­le meel­de kui komp­ro­mis­si­de te­ge­mi­se ja üri­tus­te ko­han­da­mi­se aas­ta. Pal­jud on saa­nud ae­ga mõel­da roh­kem kul­tuu­ri­töö si­su­li­se­le poo­le­le. Har­ju­mus­pä­ra­ne olu­kord kor­ral­du­ses on tih­ti ol­nud või­ma­tu. Sun­ni­vii­si­li­selt tek­ki­nud olu­kord on and­nud või­ma­lu­se mõ­tel­da raa­mi­dest väl­ja­poo­le, al­ga­ta­da uut ja eri­list.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts on käe­so­le­val di­gi­kul­tuu­riaas­tal ve­da­nud Vel­jo Tor­mi­se vir­tuaal­kes­ku­se aren­da­mist. See on kes­kus in­ter­ne­tis, ku­hu koon­du­vad Vel­jo Tor­mi­se loo­min­gu­ga seo­tud te­ge­vu­sed. Se­da võiks ni­me­ta­da kul­tuu­ri­selt­si aren­gu­hüp­peks.

10. au­gus­til on lau­rit­sa­päev, mis aja­loo­li­selt on Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nas ol­nud aas­ta täht­saim pü­ha. Sel aas­tal on lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­sed Kuu­sa­lus vii­mas­te aas­ta­te ta­vast vei­di eri­li­se­mad.

Kor­ral­dus on ol­nud kee­ru­kas. Üri­tust te­hes peab ole­ma pub­li­ku suh­tes hoo­liv ja vas­tu­tus­tund­lik. Ta­va­pä­ra­sed ka­vad in­fo­vol­di­ku­te­na jää­vad trük­ki­ma­ta, ter­vi­sea­met on and­nud soo­vi­tu­se või­ma­lu­sel mit­te flaie­reid ja­ga­da. Pe­ter­bu­ri fol­kan­samb­li Dob­ra­noch kont­sert jääb 31. juu­lil ära, sest an­sam­bel on Ve­ne­maalt. Seal­sed ko­da­ni­kud pea­vad Ees­tis­se saa­bu­mi­se jä­rel ole­ma 14päe­va­ses ka­ran­tii­nis.

Sel aas­tal pü­hen­da­me lau­rit­sa­päe­va he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se­le, li­saks lau­rit­sa­päe­va tra­dit­sioo­ni­li­sed üri­tu­sed. Alus­ta­me 5. au­gus­til Kuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­si­kus­se kuus­ke­de is­tu­ta­mi­se­ga. Oma kuu­se saa­vad is­tu­ta­da kõik 2019. aas­tal lau­lu- ja tant­su­peol osa­le­nud Kuu­sa­lu val­la kol­lek­tii­vid, kul­tuu­ri­rin­gid ja or­ga­ni­sat­sioo­nid.

7. au­gus­til on Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päev. 10 aas­tat ta­ga­si al­gas Kõr­veaial la­vas­ta­ja­te An­ne Türn­puu, Eva Kol­dit­sa ja noor­te se­ga­koo­ri Vox Po­pu­li ar­mas­tus la­vas­ta­da Tor­mi­sest ins­pi­ree­ri­tud eten­du­si. Sel aas­tal on või­ma­lus nä­ha sa­malt loo­me­mees­kon­nalt nel­jan­dat la­vas­tust. Kor­du­ma­tu või­ma­lus on hom­mi­kul kell 5 vaa­da­ta eten­dust „Lin­du­de ära­ta­mi­ne“, mi­da män­gi­tak­se he­li­loo­ja sün­ni­ko­dus kuuel kor­ral. 7. au­gus­ti päe­val koon­du­vad kul­tuu­ri­selt­si kut­sel he­li­loo­ja sün­ni­ko­ju Tor­mi­se muu­si­ka aus­ta­jad, Ees­ti muu­si­kaüld­sus, et ava­da pi­du­li­kult Vel­jo Tor­mi­se vir­tuaal­kes­kus. Kõr­veaial kuu­lu­ta­tak­se väl­ja Vel­jo Tor­mi­se Fon­di jär­je­kord­ne sti­pen­dium. Kont­ser­dil as­tu­vad üles Kuu­sa­lu mees­koor, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, RAM.

8. au­gus­til on rah­va­pi­dus­te päev. Alus­ta­me hom­mi­kul laa­da­ga. Kont­sert al­gab nii­ni­me­ta­tud noor­te lau­rit­sa­päe­va­ga, mil­le­le järg­neb las­te­le jooks. Õh­tu­se kont­ser­di osas on või­ma­lus kuu­la­ta eri prog­ram­me: Maar­du kul­tuu­ri­kes­ku­se ter­vi­tus, Ar­tur Rin­ne 110, Trio Lin­da Kan­ter, Kir­ke Kar­ja, Kal­le Pil­li. Päe­va lõ­pe­ta­vad kü­la­li­sed Nor­rast – fol­kan­sam­bel Vrang. Esi­ne­vad ka Kol­ga rah­va­tant­su­rühm ja Ees­ti Noor­te Se­ga­koor. Ta­va­pä­rast tant­suõh­tut sel aas­tal ei toi­mu.

10. au­gus­til lau­rit­sa­päe­val alus­ta­me päe­va ring­käi­gu­ga Kuu­sa­lu kal­mis­tul Pee­ter Pae­nur­me ju­ha­ta­mi­sel. Ta­va­pä­rast rah­va­rong­käi­ku sel aas­tal ei toi­mu. Järg­ne­vad ki­ri­kus lau­rit­sa­päe­va ju­ma­la­tee­nis­tus, pas­to­raa­dis Lau­rent­siu­se Selt­si kut­sel VII Eduard Ah­ren­si kon­ve­rents, kont­sert „Aber­de­ne 1662“, mu­sit­see­rib Tiit Pe­ter­son, loe­tak­se Eric Sten­bo­cki luu­let. On spor­di­võist­lu­sed: ten­ni­se­tur­niir 8. au­gus­til ja lau­rit­sa­päe­va 31. kor­da toi­muv jooks 10. au­gus­til.

Eelmine artikkelKol­gas on mõi­sa re­he­hoo­nes­se teh­tud tea­ter
Järgmine artikkelKuusalu kooli direktori konkurss