Kol­gas on mõi­sa re­he­hoo­nes­se teh­tud tea­ter

364
„Soo­lo ka­he­le“ Kol­gas. La­val IND­REK TAAL­MAA ja EGON NU­TER. Fo­to Ruth Laid­vee

EGON NU­TER ja IND­REK TAAL­MAA män­gi­vad la­vas­tust „Soo­lo ka­he­le“ Kol­gas 10 kor­da. 

Ko­roo­nak­riis on mit­mel pool ajen­da­nud mõt­le­ma uut­moo­di ja leid­ma la­hen­du­si. Se­ni kor­ral­da­ti Kol­ga mõi­sas kont­ser­te, ki­no­seans­se ja teat­ri­e­ten­du­si pea­hoo­ne saa­lis ning esi­ne­mi­se­ko­ha­na on ka­su­ta­tud ka muu­seu­mi saa­li va­lit­se­ja­ma­jas.

Möö­du­nud nä­da­lal sai Kol­ga ale­vik juur­de uue teat­ri- ja kont­ser­di­saa­li, mis on teh­tud Kol­ga muu­seu­mi ka­su­tu­ses ole­vas­se en­di­ses­se re­he­hoo­nes­se.

MTÜ Kol­ga­pol, mil­le juht on Kol­ga mõi­sa kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­ja Mee­lis Ron­do, plaa­nis kor­ral­da­da koos näit­le­ja Ind­rek Taal­maa asu­ta­tud Tal­lin­na Kam­mer­teat­ri­ga tä­na­vu su­vel mõi­sa õues va­baõ­hue­ten­du­si, et pub­li­kul oleks roh­kem ruu­mi ja paik­neks hõ­re­da­malt kui pea­hoo­ne saa­lis. Kuid heit­li­ke il­ma­de tõt­tu loo­bu­ti va­baõ­hu­la­vas­tu­se ideest ja ha­ka­ti ot­si­ma ka­tu­sea­laust, et pub­lik, näit­le­jad ja la­va­teh­ni­ka olek­sid vih­ma­hoo­gu­de eest kaits­tud.

MTÜ Kolgapol juht ja Kolga kultuuriürituste korraldaja MEELIS RONDO, näitleja INDREK TAALMAA, Kolga muuseumi fondihoidja NELE REIAL rehehoone ees. Fo­to Elika Vanatoa

Va­lik lan­ges mõi­sa suu­re­le en­di­se­le re­he­hoo­ne­le, mis kuu­lub mõi­sa­komp­lek­si oma­ni­ku­le. Hoo­ne rent­nik Kol­ga muu­seum hoiab seal suu­re­mõõ­du­li­si mu­seaa­le.

MTÜ Kol­ga­pol ju­hi Mee­lis Ron­do sõ­nul on kok­ku le­pi­tud Kol­ga muu­seu­mi­ga, et igast müü­dud pi­le­tist an­tak­se 1 eu­ro muu­seu­mi­le. Pi­le­ti hin­na sees on ka muu­seu­mi kü­las­tus.

Loe pikemalt 29. juuli Sõnumitoojast.