Kol­gas on mõi­sa re­he­hoo­nes­se teh­tud tea­ter

1182
„Soo­lo ka­he­le“ Kol­gas. La­val IND­REK TAAL­MAA ja EGON NU­TER. Fo­to Ruth Laid­vee

EGON NU­TER ja IND­REK TAAL­MAA män­gi­vad la­vas­tust „Soo­lo ka­he­le“ Kol­gas 10 kor­da. 

Ko­roo­nak­riis on mit­mel pool ajen­da­nud mõt­le­ma uut­moo­di ja leid­ma la­hen­du­si. Se­ni kor­ral­da­ti Kol­ga mõi­sas kont­ser­te, ki­no­seans­se ja teat­ri­e­ten­du­si pea­hoo­ne saa­lis ning esi­ne­mi­se­ko­ha­na on ka­su­ta­tud ka muu­seu­mi saa­li va­lit­se­ja­ma­jas.

Möö­du­nud nä­da­lal sai Kol­ga ale­vik juur­de uue teat­ri- ja kont­ser­di­saa­li, mis on teh­tud Kol­ga muu­seu­mi ka­su­tu­ses ole­vas­se en­di­ses­se re­he­hoo­nes­se.

MTÜ Kol­ga­pol, mil­le juht on Kol­ga mõi­sa kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­ja Mee­lis Ron­do, plaa­nis kor­ral­da­da koos näit­le­ja Ind­rek Taal­maa asu­ta­tud Tal­lin­na Kam­mer­teat­ri­ga tä­na­vu su­vel mõi­sa õues va­baõ­hue­ten­du­si, et pub­li­kul oleks roh­kem ruu­mi ja paik­neks hõ­re­da­malt kui pea­hoo­ne saa­lis. Kuid heit­li­ke il­ma­de tõt­tu loo­bu­ti va­baõ­hu­la­vas­tu­se ideest ja ha­ka­ti ot­si­ma ka­tu­sea­laust, et pub­lik, näit­le­jad ja la­va­teh­ni­ka olek­sid vih­ma­hoo­gu­de eest kaits­tud.

MTÜ Kolgapol juht ja Kolga kultuuriürituste korraldaja MEELIS RONDO, näitleja INDREK TAALMAA, Kolga muuseumi fondihoidja NELE REIAL rehehoone ees. Fo­to Elika Vanatoa

Va­lik lan­ges mõi­sa suu­re­le en­di­se­le re­he­hoo­ne­le, mis kuu­lub mõi­sa­komp­lek­si oma­ni­ku­le. Hoo­ne rent­nik Kol­ga muu­seum hoiab seal suu­re­mõõ­du­li­si mu­seaa­le.

Ind­rek Taal­maa kii­dab, et Kol­gas lei­ti la­vas­tu­se ko­haks ilus re­hea­lu­ne, mis väl­jas­poolt po­le nii äge, kui on seest: „Ko­hen­da­si­me sel­le teat­riks, tõi­me Tal­lin­na Kam­mer­teat­rist la­va val­gus­tu­se ja muu teh­ni­ka, too­lid. Hoo­ne on pae­ki­vist ja pikk, pais­tab küll lä­bi, aga sa­mas on ka­tus pea ko­hal, vih­ma sis­se ei sa­ja. On ruu­mi ja õh­ku, umb­seks ei lä­he.“

Ta rää­kis, et on re­hea­lus­tes-kuu­ri­des esi­ne­nud ka va­rem – Tamm­saa­re ta­lu­muu­seu­mis ja Kurg­jal.

Kol­ga pea­hoo­nes on ta va­rem män­gi­nud rüh­mi­tu­se R.A.A.A.M la­vas­tu­ses ja esi­ta­nud oma tei­si tük­ke Kam­mer­teat­ri re­per­tuaa­rist.

Esie­ten­du­se­ga la­vas­tust ei ole Ind­rek Taal­maa Kol­gas se­ni pub­li­ku et­te too­nud: „Ole­me la­val koos Egon Nu­te­ri­ga, te­mal on oma soo­lo ja mi­nul oma. Rää­gi­me en­dast, ole­me jät­nud ruu­mi imp­ro­vi­sat­sioo­ni­le. Aga na­gu teat­ris ik­ka, ei ta­su kõi­ke puh­ta kul­la­na võt­ta. Val­mis­ta­me pub­li­ku ees ta­lu­sup­pi, mi­da saab va­hea­jal proo­vi­da. Muu­si­kat teeb Leier­kas­ti­mees. Eht­said leier­kas­te on Ees­tis nä­ha ja kuul­da vä­he.“

Igalt os­te­tud pi­le­tilt 1 eu­ro Kol­ga muu­seu­mi­le

MTÜ Kol­ga­pol ju­hi Mee­lis Ron­do sõ­nul on kok­ku le­pi­tud Kol­ga muu­seu­mi­ga, et igast müü­dud pi­le­tist an­tak­se 1 eu­ro muu­seu­mi­le. Pi­le­ti hin­na sees on ka muu­seu­mi kü­las­tus.

Eten­du­se päe­va­del on muu­seum se­ni­sest kauem ava­tud, et rah­vas jõuaks seal tut­vu­da ka­hel kor­ru­sel asu­va eks­po­sit­sioo­ni­ga. Kü­las­ta­da saab ka mõi­sa pea­hoo­nes su­ve­hooa­jal te­gut­se­vat ga­le­riid või tel­li­da eks­kur­sioon pea­hoo­nes­se.

Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier rää­kis, et „Soo­lo ka­he­le“ esie­ten­du­se pi­le­tid olid kõik lä­bi müü­dud, re­he­hoo­nes­se vii­di ka muu­seu­mist too­le juur­de. Kok­ku saa­di 200 is­te­koh­ta.
„Ole­me re­he all tei­nud va­rem­gi üri­tu­si ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le või muu­seu­mi­ring­kon­da­des, aga prae­gu on seal ot­se­kui tõe­li­ne tea­ter,“ lau­sus ta.

„Meie suu­red mu­seaa­lid on re­he all pai­gu­ta­tud ta­ha­poo­le, neid kü­las­ta­jad ei näe. Rõõ­mus­tab see, et tea­ter toob ka muu­seu­mis­se roh­kem rah­vast, kui­gi kü­las­ta­jaid on sel su­vel ik­ka ol­nud – käib eest­la­si, saks­la­si, lät­la­si, soom­la­si. Kes sis­se as­tub, on meel­di­valt ül­la­tu­nud, kii­de­tak­se ka meie keld­ri­kor­rust, ku­hu ole­me nüüd pai­gu­ta­nud ta­lu­töö­de­ga seo­tud mu­seaa­lid.“

MEE­LIS RON­DO: „Kui saaks re­he­hoo­nes­se vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni.“
Mee­lis Ron­do nen­dib, et teat­ri­saa­li kes­ke­le on pai­ga­le jää­nud suu­re­mõõt­me­li­ne tur­ba­lõi­ku­se ma­sin, mis on tol­must puh­taks teh­tud ja teeb saa­li­ veel eri­li­se­maks: „Töö­ta­si­me tol­mui­me­ja­ga, vei­di pa­ran­da­si­me ja kru­vi­si­me. Õn­neks sat­tus just nii, et re­he­hoo­ne ka­tust on kor­ras­ta­tud tä­nu muin­sus­kait­se ame­tilt saa­dud toe­tus­sum­ma­le. Kõi­ge to­re­dam oleks, kui tu­le­vi­kus saaks re­he­hoo­nes­se vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni, stat­sio­naar­se elekt­riü­hen­du­se. Prae­gu tõm­ba­si­me eten­dus­te ajaks elekt­ri­kaab­li kõr­va­l-a­su­vast tal­li­hoo­nest. Kui re­he­hoo­nes­se veel pa­nus­ta­da, saak­si­me Kol­ga ale­vik­ku eri­li­se teat­ri-, kont­ser­di- ja kon­ve­rent­si­saa­li.“

Ta li­sab, et koos­tööd te­hak­se ka Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­ga, kes an­nab eten­dus­te jaoks fil­mip­ro­jek­to­ri. Kol­ga mõi­sas su­vel te­gut­sev koh­vik on pan­nud re­he­hoo­ne et­te tel­gid, et teat­ri­pub­li­kut toit­lus­ta­da.

 

 

Eelmine artikkelAru­kü­la neiud võit­sid ran­na­kä­si­pal­li­tur­nii­ri Põl­vas
Järgmine artikkelLau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­sed kan­tud Tor­mi­sest ehk kul­tuu­ri­kor­ral­dus kit­sen­da­tud tin­gi­mus­tes