Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te­ga kut­su­me mär­ka­ma ja tun­nus­ta­ma

914

Ul­vi Rand,
MTÜ Vel­jo Tor­mi­se
Kul­tuu­ri­selts te­gev­juht

Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ve­da­mi­se on tra­dit­sioo­ni­li­selt võt­nud kan­da Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts, tä­his­ta­des se­da üri­tus­te­ga 10., 11. ja 12. au­gus­til. Lau­rit­sa­päe­va tä­hen­dus ja täht­sus on vii­mas­te aas­ta­te­ga kin­nis­tu­nud ini­me­se meel­tes­se, pi­dus­tus­te nä­da­la­va­he­tust oo­da­tak­se, sel­leks ajaks kut­su­tak­se kül­la sõp­ru, su­gu­la­si.

Ku­na kes­tab Ees­ti Va­ba­riik 100 juu­be­liaas­ta, pü­hen­da­me sel­le peo me väi­ke­se ja si­su­ka Ees­ti auks. Pi­dut­se­me ühes­koos ja soo­vi­me tun­nus­ta­da neid, kes mär­ka­ma­tult ja isee­ne­sest mõis­te­ta­valt pa­nus­ta­des an­na­vad si­su me iga­päe­va­te­ge­mis­tes­se, ri­kas­ta­des sel­le­ga Kuu­sa­lu val­la elu­kesk­kon­da. Tä­nan lau­rit­sa­päe­va oo­tu­ses kõi­ki kaa­sa­mõt­le­jaid, abi­li­si ja toe­ta­jaid, kes on hea idee ja sõ­na­ga meid toe­ta­nud, and­nud ta­ga­si­si­det. Ju­hus­li­kel koh­tu­mis­tel on öel­dud, et oli kau­nis kont­sert või teat­rie­ten­dus, ai­täh sel­le kor­ral­da­mi­se eest. Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­si ai­ta­vad kul­tuu­ri­selt­sil part­ne­ri­te­na kor­ral­da­da pal­jud Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­du­sed, et­te­võt­ted ja va­ba­taht­li­kud abi­li­sed.

10. au­gus­ti, lau­rit­sa­päe­va, ole­me täit­nud aka­dee­mi­li­se­ma­te üri­tus­te­ga. Päe­va alus­ta­me Kuu­sa­lu ki­ri­kus ju­ma­la­tee­nis­tu­se­ga, järg­ne­vad Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Eduard Ah­ren­si kee­le­kon­ve­rents, siis Pil­le Lil­le Muu­si­ku­te Fon­di muu­si­ku­te kont­sert ülis­tu­se­ga ees­ti kee­le­le. 29. kor­da toi­mub lau­rit­sa­päe­va jooks Lau­rit­sa pal­lip­lat­sil ja päe­va lõ­pe­ta­me õh­tu­kont­ser­di­ga Kuu­sa­lu ki­ri­kus.

11. au­gus­til kut­su­me kõi­ki osa saa­ma lau­rit­sa­päe­va rah­va­pi­dus­tus­test. Päev al­gab kell 12 Kuu­sa­lu Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­res tse­re­moo­nia­ga, mil­le­le järg­neb rah­va­rong­käik lä­bi Kuu­sa­lu ale­vi­ku. Tul­ge rong­käi­ku ko­lon­ni ühes­koos kõn­di­ma, võt­tes kaa­sa Ees­ti li­pud, et­te­võ­te­te-, va­baü­hen­dus­te-, kü­la­de-ta­lu­de- ja spor­dik­lu­bi­de li­pud. Oo­da­tud on kõik.

Veel on või­ma­lus tul­la lau­rit­sa­päe­va laa­da­le müü­ma oma di­sai­ni- ja ta­lu­kau­pa – mis on oma kä­te­ga val­mis­ta­tud. Või ava­ge ko­gu­kon­na­ga lau­rit­sa­päe­va koh­vik.

Pi­dus­tu­sed ava­tak­se amet­li­kult kell 13 lau­rit­sa pal­lip­lat­sil. Toi­mub tra­dit­sioo­ni­li­ne Kuu­sa­lu val­la taid­le­ja­te kont­sert. Päe­va­sel kont­ser­dil as­tub üles Mikk De­de trio. On õn­ne­loos kul­tuu­ri toe­tu­seks, kõi­gil on või­ma­lus an­ne­tada ese­meid või kin­ke­kaar­te.

Lau­rit­sa­päe­va ei ku­ju­taks et­te Ökok­ra­ti te­ge­vus­tel­gi­ta, Noor­te Vä­gi pa­kub eri­ne­vaid te­ge­vu­si. Oo­ta­me lap­si lau­rit­sa­päe­va jook­su­le. Kõi­ki lap­se­meel­seid oo­ta­me vaa­ta­ma teat­rie­ten­dust „Ku­jut­lu­se võim” Imp­ro­teat­rilt Im­pee­rium. Pä­rast se­da an­nab teat­rie­ten­du­se meie oma Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter – Tõ­nu Tam­me la­vas­ta­tud ja loo­dud „Ar­mas­tus, pulm ja abie­lu“.

Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter on tei­nud oma­pool­se al­ga­tu­se­ga kin­gi­tu­se EV100 prog­ram­mi „EV100 igas kü­las“ raa­mes, soe­tas mo­biil­se vä­li­la­va. Oo­da­ta on mä­les­tus­tahv­li üleand­mist. Nais­rah­va­tant­su­rühm Vii­mi­kud tä­his­tab õh­tul kont­ser­di­ga oma 20. te­ge­vu­saas­tat. Rah­va­pi­dus­tu­sed lõ­pe­ta­me lau­rit­sa­päe­va sim­ma­ni­ga an­samb­lilt Pi­si­kes­te Pil­li­de Punt.

12. au­gus­til oo­ta­me teid he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­ju Kõr­veaia­le. „Tor­mis Kõr­veaial“ kont­ser­di an­nab kam­mer­koor Col­le­gium Mu­si­ca­le. Te­gu on Aas­ta Koor 2017 tiit­li­ga pär­ja­tud koo­ri­ga, esi­ta­mi­se­le tu­leb kõr­ge­ta­se­me­li­ne ka­va Vel­jo Tor­mi­se loo­min­gu­ga. Kü­la­li­si oo­ta­me Kõr­veaia­le ala­tes kel­la 17, res­to­ran Valk­la Rand avab siis koh­vi­ku, kont­sert al­gab kell 18.

Kõik lau­rit­sa­päe­va üri­tus­te­ga seo­tud in­fo on lei­tav Fa­ce­boo­ki le­helt Lau­rit­sa­päev Kuu­sa­lus.